DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Posjeta Švicarske agencije za razvoj DEZA -
Vive Zene

Rahel Boesch i Jasmina Opardija, predstavnice Švicarske agencije za razvoj DEZA, posjetile su UG Vive Žene dana 4.10.2019.godine. Sa predsjednicom, UG Vive Žene, Jasnom Zečević razgovarale su o postignućima u prethodnom periodu i planovima za budućnost, sa posebnim akcentom na održivost Vive Žene. Lejla Jogunčić, direktorica Centra za socijalni rad Tuzla, i Hasiba Alibegović, šefica Službe socijalne zaštite u Centru za za socijalni rad Tuzla, su prisustvovale sastanku te tokom predstavljanja saradnje između dvije ustanove naglasile važnost postojanja Sigurne kuće Vive Žene.
Švicarska agencije za razvoj DEZA podržava rad UG Vive Žene kroz partnerske projekte sa Fondacijom IAMANEH iz Švicarske.

- Održan trening za Mrežu žena u Podrinju -
Vive Zene

Udruženje građana Vive Žene je organizovalo dvodnevni trening za Mrežu žena u Podrinju, u periodu 06.09. do 08.09.2019 godine.

Treningu je prisustvovalo 20 članica Mreže, a teme treninga su bile:

- Strateško planiranje i
- Odnosi sa javnošću

- Video Peer edukacija -
Vive Zene

U okviru projekta "Dječaci i djevojčice glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" koga implementiraju UG "Vive Žene" u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle a finansira EU, nakon završene edukacije od četri modula za vršnjake edukatore, na kojoj je 40 djevojčica i dječaka obučeno da sprovode u svojim školama radionice na temu nasilja, nastao je ovaj video uradak. Link >>

- Himna Peer edukatora
Vive Zene

U okviru projekta "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" kojeg implementira Udruženje "Vive žene" u partnerstvu sa Pozoriste mladih Tuzle Tuzla, a finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, realizovana su četiri modula radionica na kojima su edukovana djeca i osposobljena za peer (vršnjačke) edukatore. Tokom rada i edukacije za peer edukatore napraljena je i himna našeg kampa. Hvala svima koji su doprinijeli u realizaciji projekta, a posebno hvala onima koji će u budućnosti doprinijeti da živimo u zajednici bez nasilja.

Uživajte! - https://youtu.be/ECTdJx3C598

- Posjeta predstavnika Zupanije Posavske udruženju građana Vive Žene -
Vive Zene

Nakon dugogodišnje, vrlo uspješne suradnje sa subjektima zaštite i članovima koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici iz Županije Posavske, upriličen je sastanak i posjeta našem udruženju. Tokom posjete, predstavnici institucija su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa funkcioniranjem Sigurne kuće U.G. "Vive Žene", što im je bilo vrlo značajno i korisno. Također, dogovoreni su i naredni koraci i aktivnosti koordinacionog tijela.

- Obilježen Dan podrške žrtvama torture -
Vive Zene

U povodu obilježavanja 26.juna – Međunarodnog Dana podrške žrtvama torture na sceni Pozorišta mladih Tuzle sinoć je izvedena predstava "Kako sačuvati Ivicu i Maricu”. Iako je tortura apsolutno zabranjena i dalje predstavlja globalni problem, fizička i psihička tortura je i dalje prisutna u više od polovine svjetskih zemalja, kazala je Jasna Zečević, direktorica Udruženja građana "Vive Žene". - Žrtve torture su muškarci, žene i djeca koji su izloženi nehumanom kažnjavanju, ekstremnom ponižavanju i zlostaljanju. Rehabilitacija predstavlja ključni faktor u oporavku pojedinca, njihovih porodica, a također i cijelog društva. Svrha rehabilitacije je da osnaži osobe koje su preživjele torturu, da nastave život kao punopravni članovi društva....

- Obilježeno 25 godina rada Udruženja građana Vive Žene -
Vive Zene
Udruženje građana "Vive Žene" sinoć je u dvorani Kaleidoskop obilježilo 25 godina rada i djelovanja. Svih ovih godina u fokusu je bila psihosocijalna pomoć i podrška osobama koje su doživjele traumatska iskustva rata, torture i nasilja. Do danas više od 12.000 žena i djece su bili dio psiho-socijalnog tretmana u Centru. Više od 6.200 osoba učestvovalo je u raznim programima zajednica koje su realizirane na području istočne Bosne. Više od 340 profesionalaca uzelo je učešće u obukama koje smo realizirali u Centru. Također, 2.000 djece uzrasta od 10 do 16 godina bili su dio pedagoških radionica u školama u Tuzli, Tuzlanskom kantonu, Brčko Distriktu, Posavska županija i istočnoj Bosni.

- Održana promocija "Zbornik radova - Rehabilitacija žrtava torture i nasilja br.9" -

Vive Zene
Promocija devetog po redu Zbornika radova pod naslovom "Rehabilitacija žrtava torture i nasilja", upriličena je 20.06.2019. u Ateljeu "Ismet Mujzeinović" u Tuzli.

Zbornik je dio edicije, koju UG ”Vive Žene” izdaju od 2009. godine, s namjerom da se na jednom mjestu prikaže rezime iskustava i metodologija rada koja se razvija od 1994. godine na polju individualnog rada sa traumatiziranim osobama, prvenstveno žrtvama različitih oblika nasilja.

- Press konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe
protiv seksualnog zlostavljanja u konfliktu -
Vive Zene

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog zlostavljanja u konfliktu, u prostorijama Udruženja građana "Vive Žene" Tuzla danas je održana press konferencija. Udruženje građana Vive Žene - Centar za terapiju i rehabilitaciju je vodeća nevladina organizacija za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške osobama koje su doživjele traumatska iskustva rata, torture i nasilja. Udruženje je osnovano početkom 1994. godine kako bi se obezbijedio prihvat, zbrinjavanje i rehabilitacija žena i djece žrtava ratnog progona. Dvadeset pet godina udruženje kontinuirano radi na otklanjanju posljedica ratnih trauma, prevenciji svih oblika nasilja, izgradnji multietničke saradnje i poštovanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

- Studentska praksa za studente Filozofskog fakulteta u Tuzli, odsjek Pedagogija - Psihologija -
Vive Zene

Na inicijativu Filozofskog fakulteta u Tuzli, odsjek Pedagogija - Psihologija, 11. juna 2019. godine u prostorijama UG. Vive Žene” krenulo se sa realizacijom studentske prakse za studente četvrte godine. S obzirom na našu već raniju saradnju sa pomenutim fakultetom, ovim putem nastojimo prenijeti naše iskustvo u radu sa traumatiziranima, kao i značaj psihosocijalnog rada, jer će upravo mladi postajati značajna snaga na polju zaštite mentalnog zdravlja.
Neka od očekivanja koja su studenti navodili na samom početku bila su:”očekujem mnoštvo primjera iz prakse”, očekujem da ću se pobliže upoznati sa konkretnim terapijskim pristupima i primjerima”, “očekujem da ću unaprijediti svoje znanje…smatram da ću naučiti stvari koje ću moći primijeniti u svakodnevnom životu, kao I u budućem radu nakon studija”…

- Završna manifestacija za djecu polaznike pedagoških radionica -
Vive Zene

Djeca uključena u program Pedagoških radionica sa područja Brčko Distrikta: Treća osnovna škola Brčko, Peta osnovna škola Brčko i Deseta osnovna škola Bijela, i područja grada Tuzle: Osnovna škola KŠC “Sv. Franjo” i Osnovna škola “Sjenjak”, su dana 12.06.2019.g. posjetili općinu Tešanj gdje su se družila i upoznavala znamenitosti ovog grada. U.G. Vive Žene Tuzla dugi niz godina implementira Program rada u zajednic,i u okviru kojeg se realizuje i rad sa djecom i mladima, kroz program Pedagoških radionica. Na kraju svake školske godine Vive Žene za učesnike organizuje i završnu manifestaciju.Na manifestaciji u Tešnju bilo je prisutno 110 učesnika, djece i nastavnog osoblja. Program je obuhvatio obilazak Gradine – kamene utvrde koja svojim položajem i izgledom suvereno dominira okolicom grada Tešnja....

- Djevojčice i dječaci, glasno protiv rodno zasnovanog nasilja -
Vive Zene

Kompakt trening Neum- 13. do 17 maj 2019. godine
Polazak iz Brčkog preko Tuzle, u rano kišno i hladno majsko jutro koje je više podsjećalo na jesen, nego na proljeće, i naravno strepnja učesnika da najava kišnog perioda ne umanji ugođaj boravka na moru u Neumu, jedinom BiH mjestu sa izlazom na more. Dodatni razlog za tremu i iščekivanje je osnovni zadatak učesnika IV Modula- završni ispit za Peer edukatore gdje oni praktično treba da pokažu sve vještine i znanja stečena dosad na tri modula u periodu septembar 2018 - maj 2019. Prvi dan je protekao u uzbudljivom putovanju, sada već starih drugara, te smještaju u velikom i svijetlom hotelu „Zenit“ na samoj obali mora...

- Održan je prvi sastanak koordinacionog tijela za Tuzlanski kanton -
Vive Zene

U okviru projekta „Unaprijeđenje zaštite žrtava nasilja – Korak bliže eliminaciji nasilja u porodici“ koji je finansijski podržan od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, odnosno Agencije za ravnopravnost spolova BiH, održan je prvi sastanak koordinacionog tijela za Tuzlanski kanton, dana 16. aprila 2019.g. U koordinaciono tijelo imenovani su predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstva zdravstva TK, Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstva pravosuđa i uprave TK, Pedagoškog zavoda TK, Foruma direktora centara za socijalni rad i Udruženja građana “Vive Žene” Tuzla. Zadatak i uloga članova koordinacionog tijela je izrada dvogodišnjeg "Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici" što je u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, ali i kooordinacija svih subjekata zaštite u cilju unaprijeđenja postupanja i zaštite žrtava nasilja, te međusobne suradnje svih nadležnih institucija.

- Poziv za dostavljanje ponuda za provođenje eksterne evaluacije projekta -
Vive Zene

Poziv za dostavljanje ponuda za provođenje eksterne evaluacije projekta: „Prevencija, zaštita, rehabilitacija žrtava rata i rodno zasnovanog nasilja u BiH“

Udruženje građana Vive Žene, Tuzla objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za eksternu evaluaciju projekta: „Prevencija, zaštita, rehabilitacija žrtava rata i rodno zasnovanog nasilja u BiH“.

Detaljne informacije sa smjernicama za provođenje eksterne evaluacije dostupne su u prilogu 1. Projektni zadatak (ToR) - Klikni ovdje za preuzimanje >>>

- ODRŽAN TREĆI MODUL EDUKACIJE ZA VRŠNJAKE EDUKATORE - TIMSKI RAD -
Vive Zene

UG "Vive žene" održale III modul treninga za vršnjake edukatore od 27.3. do 30.3.2019.g u hotelu "Pahuljica" na Vlašiću.Ovaj modul bio je fokusiran na teme timskog rada i uloge edukatora. U edukaciji je učestvovalo 50 učesnika sa područja Tuzle i Brčko Distrikta. Ova aktivnost dio je projekta "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodnozasnovanog nasilja" koga UG "Vive žene" implementira u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle a finansira EU. Rano proljetno jutro u Tuzli, u „u gradu na zrnu soli“. Autobus sa djecom iz Brčkog je već spreman na parkingu, a pristižu djeca iz tuzlanskih škola i Pozorišta mladih Tuzle. Uzbuđenost i jednih i drugih raste kako se približava trenutak susreta.

- Održana radionica radne grupe za izradu "Protokola o postupanju u oblasti rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom" u Lukavcu -
Vive Zene

Cilj radionice je bio izrada “Protokola o postupanju u oblasti rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom" koji će predstavljati sistematski pristup rješavanju problema maloljetničke delinkvencije u Lukavcu, te će djelimično omogućiti primjenu postojećih zakona i međunarodnih dokumenata koji regulišu zaštitu, tretman i resocijalizaciju maloljetnika.

Na radionici su izmijenjeni prijedlozi za metodologiju izrade protokola, sadržaja protokola I prijedlozi na koji način će radna grupa nastaviti raditi na implementaciji Protokola.

- Održan trening „Jednakost spolova; Liderstvo i upravljanje“ -
Vive Zene

Predstavnice Udruženje građana Vive Žene su sprovele trening pod nazivom „Jednakost spolova; Liderstvo i upravljanje“ za Mrežu žena u Podrinju koju čine slijedeće organizacije: : UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“ Burnice, Udruženje žena Cerska, Udruženje žena Podrinje Vlasenica i ženska grupa iz MZ Suha. Trening je održan u periodu 29.03.-31.03.2019.godine, na kojemsu učestvovale 18 predstavnica iz Mreže žena u Podrinju. Cilj treninga je osnažiti kapacitete učesnica po pitanju jednakosti spolova, prepoznavanja nasilja nad ženama, te doprinijeti boljem upravljanju u udruženjima i samoj mreži. Trening je održan u okviru projekata „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama“, podržanog od strane Olof Plame Inetrantional Centre Švedska.

- Održana radionica Zdrava porodica- zdravo društvo -
Vive Zene

Dana, 25. 03. 2019. godine u hotelu Senad od Bosne u Lukavcu, UG “Vive Žene” su organizirale radionicu pod nazivom “Zdrava porodica - zdravo društvo“, a u okviru projekta „Primjena sistemskih intervencija u radu sa porodicama pogođenim nasiljem“, čiji je cilj doprinijeti smanjenju i prevenciji nasilja u porodici u BiH.
Treba naglasiti da je projekat podržan od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog Kantona, čija je predstavnica i pohvalila sve profesionalce koji se bave problemima nasilja u porodici, ističući da u svima vidi veliku snagu i nadu za žrtve nasilja.

- Treći sastanak lokalne dijaloške platforme sa predstavnicima gradske uprave Grada Tuzle -
Vive Zene

Udruženje Vive Žene, u saradnji sa predstavnicima gradske uprave Grada Tuzle održalo treći sastanak lokalne dijaloške platforme 19.03.2019. godine.
Na sastanku se diskutovalo dopunama Okvira za djelovanje lokalne dijaloške platforme, planu aktivnosti za naredni period i prijedlogu Rješenja o imenovanju članova LDP. U narednom periodu prioritet će biti pitnje mobilnosti mladih i kreiranje prijedoga akcija za njihovo veću vidljivost, uključivanje i društveni angažman u lokalnoj zajednici.

- Treći sastanak Lokalne dijaloške platforme - Tešanj -
Vive Zene

15.03.2019. god. održan je treći sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Općine Tešanj. Na sastanku je usvojen i potisan dokument Okvir za djelovanje lokalne dijaloške platforme, a potpisnici su predstavnici Općine Tešanj i organizacija civilnog društva (udruženja povratnika, slijepih lica, žena, invalida rada, civilnih žrtava rata i mreža mladih). U radu lokalne dijaloške platforme će učestvovati i predstavnici Komisije za pitanja mladih, Komisije za ravnopravnost polova te predstvnici aktiva direktora osnovnih škola i srednjih škola.

- Posjeta predstavnica Ministarstva vanjskih poslova i Ambasade SR Njemačke u UG Vive Žene -
Vive Zene

Jennifer Rohwer, predstavnica fonda Pakta stabilnosti za Zapadni Balkan Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, Ellen Harte voditeljica odjela za press i kulturu Ambasade SR Njemačke u BiH, ,referent za projekte, i Jesenka Nina Stjepanović, predstavnica odjela za privredu i razvojnopolitičku saradnju Ambasade SR Njemačke u BiH su posjetile UG Vive Žene dana 13.03.2019.godine. Sa Jasnom Zečević, predsjednicom Udruženja građana Vive Žene, razgovarale su o rezultatima dugogodišnjeg rada Vive Žene, o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izazovima u svakodnevnom radu sa ženama žrtvama rata i nasilja. Tokom posjete predstavljene su aktivnosti Projekta „Rehabilitacija žrtava rata kao preduslov pomirenju u BIH“, podržanog od e.V. Medica Mundiale, Keln i Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke.

- Održan okrugli sto na temu "Zajedno protiv nasilja" -
Vive Zene

Udruženje građana Vive Žene u saradnji sa Mrežom žena u Podrinju su održale okrugli sto na temu "Zajedno protiv nasilja" dana 6.03.2019.godine u Zvorniku. okrugli sto je organizovan u povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena. Cilj okruglo stola je bio uvidjeti načine saradnje i potrebama za unaprijeđenje saradnje među institucijama i organizacijama po pitanju pružanja podrške i zaštite žrtvama nasilja na području Regije Birač. Predstavnici institucija i organizacija civilnog društva iz Opština Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica su učestvovali na okruglom stolu.
Okrugli sto je dio aktivnosti Projekta"Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama" kojeg je finansijski podržao Olof Plame International Center.

- Održan treći sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Grada Mostara -
Vive Zene

Na sastanku se diskutovalo o poduzetim aktivnostima, procesu uspostave lokalne dijaloške platforme te predstojećim koracima za dugoročnu održivost ovog dijaloškog mehanizma. Dogovoreno je da će u narednom periodu rad platforme koordinisati gospođa Sabina Memić, lokalna koordinatorica ispred Gradske uprave. Pokrenut je proces za institucionalnu održivost platforme, imenovanjem članstva ovog tijela od strane gradonačelnika. U narednom periodu platforma će se posvetiti radu na prioritetu: „Kvalitetnija i kontinuirana suradnja osnovnih i srednjih škola, tj. učenika koji pohađaju školu prema različitim nastavnim planovima i programima, a vrlo malo međusobno surađuju“.

- Održan treći sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Grada Bijeljina -
Vive Zene

Sastanak je realizovan u saradnji Udruženja građana Vive Žene iz Tuzle i Gradske uprave Grada Bijeljina. Gradonačelnik Grada Bijeljina, gospodin Mićo Mičić je u uvodnom obraćanju dao punu podršku radu lokalne dijaloške platforme i pozvao učesnike da daju lični doprinos kako bi ovaj grad bio primjer suživota, tolerancije, društvene pravednosti i povezanosti. Šef Kabineta gradonačelnika, gospodin Mile Pejčić je prezentovao tekst Nacrta okvira za djelovanje lokalne dijaloške platforme, a isti je prihvaćen od strane svih prisutnih. Dogovoreno je da Načelnik u Odjeljenju za društvene djelatnosti, gospodin Samer el Chekh u narednom periodu pripremi prijedlog za imenovanje članstva lokalne dijaloške platforme čime će se obezbijediti institucionalna održivost ovog mehanizma.

- Lokalna dijaloška platforma prezentovana na sjednici Općinskog vijeća Općine Usora -
Vive Zene

Članovi/ce lokalne dijaloške platforme su općinskim vijećnicima pezentovali prioritete, ciljeve i dosadašnji rad na uspostavi platforme, te zatražili potporu u provođenju aktivnosti koje imaju za cilj promociju društvene kohezije i dijaloga u ovoj lokalnoj zajednici. Načelnik općine, gospodin Zvonimir Anđelić je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima platforme i dao punu podršku radu ovoj tijela u narednom periodu. Na radnom sastanku lokalne dijaloške platforme, koji je prethodio pomenutoj sjednici, dogovoren je način prezentacije poduzetih aktivnosti, procesa uspostave lokalne dijaloške platforme i prioriteta definisanih u dokumentu Okvir za djelovanje lokalne dijaloške platforme.

- Održan prvi sastanak radne grupe za izradu
"Protokola o postupanju u oblasti maloljetničke delikvencije" za Općinu Lukavac -

Vive Zene

Prvi sastanak radne grupe za izradu "Protokola o postupanju u oblasti maloljetničke delikvencije" za Općinu Lukavac je održan 21.02.2019 godine,u Hotelu Senad od Bosne – Modrac, Lukavac. Cilj održanog sastanka je bio uspostaljanje multidisciplinarnog tima u Lukavcu sa ciljem izrade "Protokola o postupanju u oblasti maloljetničke delikvencije" koji će predstavljati sistematski pristup rješavanju problema maloljetničke delinkvencije u Lukavcu, te će djelimično omogućiti primjenu postojećih zakona i međunarodnih dokumenata koji regulišu zaštitu, tretman i re-socijalizaciju maloljetnih delikventa.

- U Brčkom 14.02.2019. god. održan treći sastanak lokalne dijaloške platforme. -
Vive Zene

Na sastanku je usvojena finalna verzija dokumenta Okvir za djelovanje lokalne dijaloške platforme, dogovorene su naredne aktivnosti za institucionalnu održivost te koordinaciju i plan aktivnosti za predstojeći period. Udruženje građana Vive Žene će pružiti dodatnu podršku lokalnoj koordinatorici Brčko distrika u cilju obezbjeđenja institucionalne održivosti platforme. Prema riječima učesnika platforme, dijalogom se mogu dogovoriti prioriteti koji ujedinjuju akciju različitih aktera, a koja doprinosi opštem interesu lokalne zajednice. Učesnici su procijenili da je lokalna dijaloška platforma korisna za Brčko distrikt, te da je dijalog kontinuiran proces koji se razvija i na kojem treba istrajati.

- 19.02.2019. god. realizovan treći sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Općine Doboj Istok.-
Vive Zene

Na sastanku je prihvaćen dokument Okvir za djelovanje lokalne dijaloške platforme, plan akcije, a dogovoreni su naredni koraci i koordinacija. Načelnik Općine Doboj Istok donio Odluku o imenovanju Lokalne dijaloške platforme i na taj način dao podršku dugoročnosti i održivosti ovog dijaloškog modela. Učesnici su ocijenili da je platforma za dijalog neophodna u lokalnoj zajednici ali i u bh društvu. Na kraju susreta učesnici su procijenili da je ovaj projekat veoma kvalitetan: „Ovo je veoma lijepa priča“.

Informacije o današnjem sastanku objavljene su na web stranici općine http://www.opcinadobojistok.ba/ i Facebook stranici.

- U Tuzli održan treći i završni trening u okviru seminara „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije“-
Vive Zene

U Tuzli je 08. februara 2019. godine u organizaciji Udruženja građana “Vive Žene” Tuzla održan treći i završni trening u okviru seminara „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije“, namijenjen ženskim organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama žena sa područja Tuzle, Bijeljine i Brčko Distrikta, a u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.

Treningu se odazvao veliki broj zainteresiranih učesnica i učesnika, što samo potvrđuje važnost i značaj ovakvog načina rada, ali i cjelokupnog projekta.

- U Banja Luci održani drugi i treći trening u okviru seminara
„Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije“ -
Vive Zene

U Banja Luci su 04. i 05. februara 2019. godine održani drugi i treći trening u okviru seminara „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije“, namijenjen ženskim organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama žena sa područja grada Banja Luke, a u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Učesnice treninga diskutovale su o temama poput nenasilnog prevazilaženja sukoba, razvoju saradnje, timskog rada i socijalne kohezije, participaciji žena ali i o stresu i prevenciji sagorijevanja.

- Drugi sastanak Lokalne dijaloške platforme održan je 01.02. u Tuzli -
Vive Zene

Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla u saradnji sa predstavnicima gradske uprave Grada Tuzla nastavlja aktivnosti uspostavljanja lokalne dijaloške platforme. Drugi sastanak ovog tijela održan je 01. februara 2019. godine.
Na sastanku se diskutovalo o načinu djelovanja, izazovima u budućem radu i načinima povećanja uključenosti mladih u aktivnosti ovog dijaloškog mehanizma. Učesnici su razgovarali o tekstu Nacrta dokumenta: Okvir za djelovanje lokalne dijaloške platforme. U narednom periodu, predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova dostaviti će prijedloge za izmjene i dopune dokumenta kao i izjavu o spremnosti za učestvovanjem u ovom tijelu.

- Drugi sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Brčko Distrikta održan je 29. januara -
Vive Zene

Drugi sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Brčko Distrikta održan je 29. januara 2019. godine. Na sastanku se diskutovalo o prioritetima koji trebaju biti u fokusu lokalne dijaloške platforme te mogućim izazovima u radu ovog tijela. Dogovoreno je da predstavnici civilnog sektora u narednom periodu dostave dodatne pismene prijedloge i sugestije kako bi se kreirala finalna verzija teksta dokumenta Okvir za djelovanje (LDP). Koordinatorica ispred gradske uprave će obaviti konsultacije sa gradonačelnikom o načinu institucionalizacije ovog dijaloškog modela.

- U Bijeljini je 28. januara 2019. godine održan drugi sastanak lokalne dijaloške platforme -
Vive Zene

U Bijeljini je 28. januara 2019. godine održan drugi sastanak lokalne dijaloške platforme. Na sastanku se diskutovalo o prioritetima koji trebaju biti u fokusu lokalne dijaloške platforme te o Nacrtu dokumenta (Okvir za djelovanje lokalne dijaloške platforme). U narednom periodu izvršiti će se predložene korekcije, a finalna verzija ovog dokumenta biti će prezentovana gradonačelniku i gradskim vijećnicima sa ciljem uspostavljanja institucionalne održivosti lokalne dijaloške platforme. Šef Kabineta gradonačelnika gosp. Mile Pejčić dodatno je približio ciljeve projekta „Dijalog za budućnost“ i dao punu podršku realizaciji aktivnosti lokalne dijaloške platforme za područje grada Bijeljina. Predstojeće aktivnosti projekta „Dijalog za budućnost“ provoditi će se uz podršku i u saradnji sa Odjeljenjem za društvene djelatnosti grada Bijeljina.

- Održan trening u okviru seminara "Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije" u Doboju -
Vive Zene

U Doboju je 25. januara 2019. godine u organizaciji Udruženja građana “Vive Žene” Tuzla održan treći i završni trening u okviru seminara „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije“, namijenjen ženskim organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama žena sa područja grada Doboja i općina Doboj Istok, Tešanj i Usora, a u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.

- Održan seminar "Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije" u Vitezu -
Vive Zene

U Vitezu je 18. januara 2019. godine u organizaciji Udruženja građana “Vive Žene” Tuzla održan treći i završni trening u okviru seminara „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije“, namijenjen ženskim organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama žena sa područja općina Travnik, Novi Travnik, Busovača, Bugojno, Kiseljak, Kreševo i Vitez, a u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.

- Imenovani članovi Lokalne dijaloške platforme za područje općine Usora -
Vive Zene

Načelnik općine Usora donio je rješenje o imenovanju članova Lokalne dijaloške platforme za područje ove općine. Platforma broji 15 članova/ica i čine je predstavnici općine, javnih ustanova, organizacija civilnog društva te lokalne radio stanice.
16. januara 2019. godine na inicijativu općinskog koordinatora održan je dodatni sastanak tima lokalne dijaloške platforme kako bi se obavile konsultacije i pripremio finalni nacrt dokumenta koji će biti prezentovan načelniku Općine.

- Održan drugi sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Grada Mostara -
Vive Zene

16. januara 2019. godine održan je drugi sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Grada Mostara.
Na sastanku je izrađen nacrt dokumenta (Okvir za djelovanje lokalne dijaloške platforme) kojim su određeni cilj i svrha, prioriteti na kojima će se raditi, način koordinacije te prijedlog za institucionalnu održivost. Nacrt dokumenta će biti predstavljen gradonačelniku grada Mostara u cilju dobijanja formalne podrške za kontinuiran rad ovog dijaloškog mehanizma.
Članice platforme su naglasile da je potrebno ustrajati u međusobnom dijalogu bez obzira na poteškoće.

- Održan drugi sastanak lokalne dijaloške platforme za područje općine Tešanj -
Vive Zene

18. januara 2019. godine održan je drugi sastanak lokalne dijaloške platforme za područje općine Tešanj.
Na sastanku je izrađen nacrt dokumenta (Okvir za djelovanje lokalne dijaloške platforme) kojim su određeni cilj i svrha, prioriteti na kojima će se raditi, način koordinacije te prijedlog za institucionalnu održivost.

Općinski koordinator će u narednom periodu obaviti dodatne konsultacije sa ciljem prikupljanja prijedloga i sugestija svih članova/ica tima lokalne dijaloške platforme.

- Vive žene - JAVNI KONKURS -
Vive Zene

Udruženje građana „VIVE ŽENE“ Tuzla – Sigurna kuća u skladu sa ukazanom potrebom za rad, a na osnovu Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18) i člana 2. Pravilnika o radu Udruženja građana „Vive Žene“ Tuzla, dana 15. januara 2019. godine raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S
za prijem radnice u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:

Stručni saradnik za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu - 1 izvršilac (ž)...

- Lokalne dijaloške platforme -
Vive Zene

U.G. „Vive Žene“ Tuzla provodi aktivnost uspostavljanja lokalnih platformi za dijalog na području gradova Tuzla, Bijeljina i Mostar, općina Usora, Tešanj i Doboj Istok i Brčko Distrikta, u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji zajednički implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

09. januara 2019. godine održan je drugi sastanak lokalne dijaloške platforme za područje općine Usora...

- Održan okrugli stol
„Prevencija nasilja nad ženama i djevojčicama kroz dostupne oblike zaštite u lokalnoj zajednici” -
Vive Zene

U četvrtak 06.12.2018. godine u organizaciji Udruženja „Vive žene“ Tuzla, te uz podršku UN Women održan je okrugli stol „Prevencija nasilja nad ženama i djevojčicama kroz dostupne oblike zaštite u lokalnoj zajednici”. Ova važna tema okupila je brojne predstavnike obrazovnih i zdravstvenih institucija, nadležnih ministarstava, institucija socijalne i zdravstvene zaštite, pravosudnih institucija, predstavnike organizacija civilnog društva i političkih stranaka kako bi ukazali na porast nasilja te neadekvatnu zakonsku regulativu koja bi zaštitila žene žrtve nasilja.

- Lokalne dijaloške platforme -
Vive Zene

U.G. Vive Žene, Tuzla provodi aktivnost uspostavljanja lokalnih platformi za dijalog na području: Grada Tuzla, Grada Bijeljina, Distrikta Brčko, Općine Usora, Grada Mostar, Općine Tešanj i Općine Doboj Istok u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji zajednički implementiraju UNDP,UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Održan drugi sastanak lokalne dijaloške platforme za područje Općine Doboj Istok 08.01.2019. god.

- SARAJEVO FILM FESTIVAL - Prvi javni poziv u okviru „Sajma istinitih priča“ -
Vive Zene

Sarajevo Film Festival objavio je prvi javni poziv za istraživanje priča predstavljenih tokom 24. SFF-a u okviru "Sajma istinitih priča". „Sajam istinitih priča“ predstavlja jedinstven događaj koji filmske stvaraoce povezuje sa organizacijama koje istražuju i dokumentuju dešavanja u bivšoj Jugoslaviji iz nedavnih ratova, te istovremeno pruža nevladinim organizacijama jedinstvenu priliku da predstave priče i materijale (lična svjedočanstva) koje su prikupili, sačuvali i učinili dostupnim cjelokupnoj javnosti. Tokom trećeg izdanja „Sajma istinitih priča“ predstavljeno je pet takvih priča...

- Aktivnosti uspostavljanja lokalnih dijaloških platformi -
Vive Zene

U.G. „Vive Žene“ Tuzla provodi aktivnost uspostavljanja lokalnih platformi za dijalog na području gradova Tuzla, Bijeljina i Mostar, općina Usora, Tešanj i Doboj Istok i Brčko Distrikta, u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji zajednički implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

- Održan seminar „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije" u Mostaru -
Vive Zene

U Mostaru je, u organizaciji Udruženja građana "Vive Žene" Tuzla 13. decembra 2018. godine u hotelu "Bristol", održan prvi od tri planirana treninga u okviru seminara „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije“, namijenjen ženskim organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama žena sa područja grada Mostara i Trebinja, a u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

- Održan seminar „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije" u Vitezu -
Vive Zene

U Vitezu je, u organizaciji Udruženja građana "Vive Žene" Tuzla 05. decembra 2018. godine u hotelu "Central", održan prvi od tri planirana treninga u okviru seminara „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije“, namijenjen ženskim organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama žena sa područja općina Travnik, Novi Travnik, Busovača, Bugojno, Kiseljak, Kreševo i Vitez, a u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

- Održan seminar „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije" u Tuzli -
Vive Zene

U Tuzli je, u organizaciji Udruženja građana "Vive Žene" Tuzla 20. novembra 2018. godine u TC "Dramar" održan prvi od tri planirana treninga u okviru seminara „Izgradnja mira i promocija socijalne kohezije“, namijenjen ženskim organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama žena sa područja grada Tuzle, općine Bijeljina i Brčko Distrikta, a u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

- 16. dana aktivizma u Županiji Posavskoj -
Vive Zene

Aktivnosti u okviru Kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja ove godine smo realizirali i u Županiji Posavskoj.
- 6. decembra smo u Općini Odžak realizirali uličnu akciju u suradanji sa Centrom za mentalno zdravlje, J.Z.U. Dom zdravlja Odžak, Policijskom stanicom Odžak i Udrugom "Neuron". Svim zainteresiranim građanima uručeni su informativni materijali te je direktno razgovarano o nasilju u porodici.

Također, u Srednjoj školi "Pere Zečevića" u Odžaku održali smo 2 edukativna predavanja za učenike i učenice. Prisutni su bili aktivni u diskusiji i pokazali izuzetno zanimanje za temu nasilja u porodici.

- Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava izvođenjem predstave PAT -
Vive Zene

Premijernim izvođenjem predstave „PAT“ nastale u okviru projekta „Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja“ kojeg implementira Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla u partnetstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, uz finansijsku podršku Evropske unije, će biti obilježen Međunarodni dan ljudskih prava.

U predstavi igra 30 mladih ljudi, a pedagoški rad i režiju predstave potpisuju: Adnan Mujkić, Dženana Pačariz, Melisa Telarević i Emir Ibrahimović. Tematika predstave povezana je sa samopovređivanjem (samonasiljem) što je, prema rezultatima istraživanja, novi aktuelni problem među djecom i mladima

- Održano edukativno predavanje na temu "Nasilje u porodici" -
Vive Zene

Priliku da se predstavimo i održimo edukativno predavanje na temu "Nasilje u porodici" omogućili su nam uposlenici i učenici Mješovite srednje škole iz Kalesije, 05. decembra 2018.


Predavanju je prisustvovalo 12 učenika i 25 učenica II2 i II4 razreda. Dodatni značaj ovom predavanju dali su i predstavnici J.U. Centar za socijalni rad Kalesija, koji su zajedno sa nama realizirali predavanje.

- Održana radionica sa studentima -
Vive Zene

Dana 04.12.2018. godine u okviru 16 dana aktivizma međunarodnog dana borbe protiv nasilja u porodici, u “Vive Žene” je održana radionica za studente 3. godine Filozofskog fakulteta, odsjeka za pedagogiju-psihologiju u Tuzli na temu “Mitovi i činjenice o nasilju nad ženama”. Cilj radionice je bio da studenti kroz diskusiju otvoreno govore o stereotipima koji su najčešće prisutni u društvu a koji doprinose zanemarivanju ovog problema u javnosti a time i odsustva adekvatne pažnje i brige prema žrtvama. Imali su priliku i upoznati se sa načinom rada Sigurne kuće Vive Žene, psihosocijalnim pristupom u radu sa žrtvama i najčešćim problemima kroz koje žrtve prolaze. Radionicu su vodili iskusni uposlenici Vive Žene koji su bili veoma zadovoljni odzivom i interesovanjem studenata o ovoj temi.

- Najava predstava ˝PAT˝ novi pomak u razmišljanju -
Vive Zene

U okviru projekta "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" kojeg implementira Udruženje "Vive Žene" Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, a kojeg finansira Evropska unija, u Tuzli će 10. decembra premijerno biti prikazana nova pozorišna predstava pod nazivom "PAT".

Radi se o specifičnoj predstavi jer obrađuje temu samonasilja, odnosno samopovređivanja. U njoj učestvuje tridesetak djece i mladih, a neki od njih imaju i lično iskustvo kada je riječ o samopovrijeđivanju.

- Održan dvodnevni trening za Mrežu žena u Podrinju -
Vive Zene

UG Vive Žene su organizovale dvodnevni trening, u periodu od 30.11. do 2.12.2018. godine, u Vitezu za 14 članica mreže žena u Podrinju.

Ciljevi treninga su: unaprijediti znanja i kompetencija u oblasti djelovanja udruženja i umrežavanja.

Trening je jedna od aktivnosti iz projekta Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama, kojeg finanasira Olaf Palme International Centre.

- Udruženje Duga organizirala donatorski ručak za potrebe UG Vive Žene -
Vive Zene

Bosansko-hercegovačko udruženje Duga iz Bazela Švicarska je dana 1.decembra 2018.godine organizovalo donatorski ručak za prikupljanje sredstava za rad našeg Udruženja u Bazelu. Udruženje „Duga“ broji 17 članica i djeluje već 15 godina sa ciljem pružanja pomoći i podrške onima kojima je najpotrebnija. Sve njihove aktivnosti su zasnovane na dobrotvornoj osnovi, povezivanju sa organizacijama u Bosni i pružanju podrške.
Ovom prilikom želimo se zahvaliti Kadiri, Rasemi S i Rasemi B, Emiri, Bernisi, Selviri, Feizi, Vesni, Enveri, Melihi, Bahri, Suadi, Samiri, Sevleti, Hajri, Bajisi i Fadili na ovom predivnom događaju i želimo im puno uspjeha u daljem radu.

- Peer edukacija -
Vive Zene

Malo bosansko izletište ZLAČA blizu Tuzle, postalo je centar zbivanja za djecu iz projekta „Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja“ koga implementira UG „Vive Žene“ u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzla uz finansisku podršku Evropske Unije. Ovo je njihov drugi susret nakon prvog Modula za peer edukatore. Djeca dolaze iz nekoliko škola iz Tuzle i Brčkog, uzrasta od VI do IX razreda, a Ima ih oko 40-oro, 22 djevojčice i 18 dječaka. Svi oni nose sa sobom „kovčeg“ pun različitih iskustava, znanja i vještina, različitih karaktera, interesovanja i hobija...Šarena bašta mladosti, ljepote i želje za učenjem i novim saznanjima, poznanstvima...i avanturom u nepoznato!

- Postignuća UG "Vive Žene" Tuzla u okviru projekta: „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka“. -
Vive Zene

U periodu od 01. augusta 2017. godine do 14. oktobra 2018. godine UG „Vive Žene“ Tuzla je, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i vlada Švicarske i Norveške, realiziralo projekat pod nazivom „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka“, čiji cilj je bio unaprijediti i poboljšati status svjedoka/žrtava, uključujući uživanje zakonom zagarantovanih prava i olakšano učestvovanje u svim radnjama tužilaštva bez diskriminacije. Projekat se realizirao u više segmenata, a najznačajnija postignuća implementiranog projekta su... Kliknite ovdje za preuzimanje cjelokupnog dokumenta >>

- Održan Trening Izrada i praćenje individualnog plana tretmana i zaštite malodobnih počinitelja kaznenih djela -
Vive Zene

Trening Izrada i praćenje individualnog plana tretmana i zaštite malodobnih počinitelja kaznenih djela je održan u periodu 20. I 21.novembarr 2018., na Hajdučkim vodama. Organizator treninga je Udruženje građana Vive Žene u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona,a aktivnost je finansijski podržana iz sredstava za realiziranje aktivnosti predviđenih uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji Bosne i i Hercegovine Federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

- Održana Press konfereciju u povodu obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama -
Vive Zene

Udruženje građana Vive Žene u saradnji sa Pozorištem mladih Tuzle, Udruženjem Zemlja dijece u BIH i World Vision su, dana 22.11.2018.godine, organizovali Press konferenciju sa ciljem informisanja javnosti o planiranim aktivnostima koje će se sprovesti u povodu obiježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Dani aktivizma počinju 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, i završavaju 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

- Održana press konferencija i prezentacija rezultata provođenja zajedničkih aktivnosti organizacija civilnog društva i tužilaštava u BiH uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH -
Vive Zene

U utorak, 13. novembra 2018. godine, u Velikoj sali Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, održana je press konferencija i prezentacija rezultata provođenja zajedničkih aktivnosti organizacija civilnog društva i tužilaštava u BiH uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH. Rezultate projekata predstavile su predstavnice organizacija Transparency International BiH, Mediacentar i UG „Vive žene“ Tuzla.
Potpredsjednica VSTV-a BiH i predsjednica Stalne komisije VSTV za efikasnost tužilaštava Jadranka Lokmić-Misirača je u svom uvodnom obraćanju, naglasila da sa zadovoljstvom predstavlja završetak jednog značajnog projekta koji otvara novi put saradnje tužilaštava, VSTV-a BiH i nevladinih organizacija...

- Radionica budućih vršnjačkih edukatora u III Osnovne škole, Brčko, Brčko Distrikt -
Vive Zene

Naši budući vršnjaci edukatori učesnici projekta “Dječaci i djevojčice glasno protiv rodno zasnovanog nasilja”, uz podršku pedagogice Milosave Andrijašević , održali su svoju prvu vježbu sa učenicima III Osnovne škole, Brčko, Brčko Distrikt. Projekat „Dječaci i djevojčice glasno protiv rodno zasnovanog nasilja” kojeg sprovode U.G. Vive Žene u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzla,a finansira Evropska unija, ima za cilj promicanju nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH.

Kao što osmjesi na licima učesnika pokazuju naši budući edukatori uspješno su obavili svoj zadatak.

- Posjeta Ministrice Sandre Memić UG Vive Žene -
Vive Zene

Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Sandra Memić, Edin Šestan, pomoćnik ministrice za socijalnu i dječiju zaštitu i predstavnica J.U. Centar za socijalni rad Tuzla Sonja Brčinović su, dana 06. novembra 2018.g., posjetili UG Vive Žene i tom prilikom su se upoznali sa radom i aktivnostima UG Vive Žene. Tokom posjete dogovoreni su budući načini međusobne suradnje i podrške, posebno u domenu finansiranja rada Sigurne kuće, unaprijeđenje zaštite osnovnih ljudskih prava i sprovođenje globalne kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

- Održana radionica Programskog planiranja za 2019.godinu -
Vive Zene

Udruženje građana Vive Žene Tuzla je održala radionicu Programskog planiranja za 2019.godinu u periodu od 01 do 03. novembara 2018. Cilj radionice je napraviti jasan pregled postavljenih programskih ciljeva za 2019.godinu, pregled i vremenski plan aktivnosti za ostvarivanje zadatih ciljeva, te uključenost osoblja u sprovođenje svih programskih ativnosti.

Ova radionica je bila i odlična prilika da se razmjene informacije o postignutim rezultatima u 2018.godini.

- Sastanak multidisciplinarnog tima za upućivanje i praćenje počinilaca nasilja u porodici -
Vive Zene

Sastanak multidisciplinarnog tima za upućivanje i praćenje počinilaca nasilja u porodici, za Opštine Srebrenica, Bratunac i MIlići, održan je dana 30.11.2018. u Hotelu Vidikovac Zvornik. Sastanak je realiziran u okviru projekta „Korak bliže ka eliminaciji rodno zasnovanog nasilja, rad sa počiniocima nasilja“, koji je finansiran od strane UN Women i IAMANEH.

Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče i „Vive Žene“ Tuzla, zajednički su razvili strateški program za razvoj rada sa počiniocima nasilja u Bosni i Hercegovini. U okviru toga, uspostavljena je saradnja sa relevantnim institucijama nadležnih za intervencije u slučajevima nasilja u porodici u u navedenim opštinama.

- Radionica budućih vršnjačkih edukatora u OŠ Sjenjak -
Vive Zene

Naši budući vršnjaci edukatori učesnici projekta “Dječaci i djevojčice glasno protiv rodno zasnovanog nasilja”, uz podršku pedagogice Nermine Tursić Selmanović, održali su svoju prvu vježbu sa učenicima nižih razreda Osnovne škole “Sjenjak” Tuzla dana 25.10.2018.godine. Projekat „Dječaci i djevojčice glasno protiv rodno zasnovanog nasilja” kojeg sprovode U.G. Vive Žene u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzla,a finansira Evropska unija, ima za cilj promicanju nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH.

Kao što osmjesi na licima učesnika pokazuju naši budući edukatori uspješno su obavili svoj zadatak.

- Edukativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu trgovine ljudima -
Vive Zene

Povodom obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobar U.G. „Vive Žene“ Tuzla održale su edukativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu trgovine ljudima.
Edukativne radionice održane su u periodu od 16.10.2018. do 18.10.2018. za 60 učenika osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta i grada Tuzla. Tokom predavanja i radionica predstavljeni su osnovni pojmovi koji se odnose na trgovinu ljudima, te mogućnosti i načini prevencije i zaštite prilagođeni djeci ovog uzrasta.

- Održana radionica po nazivom „Profesionalci pomažuće struke – briga o sebi kao preduslov brige o drugima“ -
Vive Zene

11. i 12. oktobra 2018. godine u hotelu „Hajdučke vode“ kod Teslića održana je radionica po nazivom „Profesionalci pomažuće struke – briga o sebi kao preduslov brige o drugima“ za predstavnike Institucionalne mreže za podršku žrtvama/svjedocima Tuzlanskog kantona. Cilj radionice bio je osnaživanje međusobnih odnosa institucija i fondacija/udruženja koje pružaju podršku svjedocima/žrtvama te jačanje njihovih kapaciteta da učestvuju u svim radnjama tužilaštava. Radionica je održana u okviru projekta: „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka“, koji U.G. „Vive Žene“ Tuzla implementira uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i vlada Švicarske i Norveške.

- Održan Sajam proizvoda žena sa sela -
Vive Zene

UG “Vive Žene“ Tuzla, u saradnji sa Mrežom žena u Podrinju koju čine slijedeće organizacije: UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“ Burnice, Udruženje žena Cerska, Udruženje žena Podrinje Vlasenica i ženska grupa iz MZ Suha, su dana 14.10.2018 u Tuzli obilježile Međunarodni dan žene na selu.
U povedu toga organizovan je Sajam proizvoda žena sa sela na kojem su udruženja i grupa predstavili svoju kućnu i domaću radinost, a također i govorile o svojim aktivnosti koje doprinose aktivnijoj ulozi žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

- Sastanak Evropske mreža - Rad sa počiniteljima nasilja -
Vive Zene

Od 03. Do 05. Oktobra 2018. godine u glavnom gradu Češke je održan godišnji sastanak/konferencija koju je organizovala europska mreža za rad sa počiniocima nasilja (Work With Perpetrators), na temu „Put do odgovornosti kroz teoriju i praksu“. Ovo je sedmi po redu sastanak mreže a UG „Vive Žene“ su njihovi članovi od 2015. godine. WWP broji 54 članova organizacija širom Europe koje se na neki način bave radom sa počiniocima nasilja. Kao i prethodnih godina,i ove godine učesnici konferencije imali su priliku upoznati se sa drugačijim pristupima u radu i efektima istih, te razmijeniti iskustva i različite kontekste iz kojih dolaze a sve sa ciljem unapređenja rada, kao i spriječavanja nasilja i osiguranja zaštite žrtava

- Sajam proizvoda žena sa selu u Tuzli 14.10.2018. -
Vive Zene

UG “Vive Žene“ Tuzla, u saradnji sa Mrežom žena u Podrinju koju čine slijedeće organizacije: UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“ Burnice, Udruženje žena Cerska, Udruženje žena Podrinje Vlasenica i ženska grupa iz MZ Suha, će i ove godine obilježiti Međunarodni dan žena na selu koji se tradicionalno u svijetu obilježava 15.10.2018. godine.
Tim povodom Vive Žene, uz podršku Mreže žena u Podrinju, će organizovati 14.10.2018. Sajam proizvoda žena sa sela, Trg Slobode Tuzla, od 10:00 – 14:00, gdje će članice Udruženja i grupa predstaviti svoju kućnu i domaću radinost, a također prezentirati svoje aktivnosti koje doprinose aktivnijoj ulozi žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

- UG VIve Žene, u povodu obilježavanja „Dječije nedjelje“ , su organizovale
uvodnu radionicu za djecu i roditelje , u OŠ Lukavac i OŠ Turija dana 4.oktobra 2018.godine. -
Vive Zene

Uvodna radionica radionica za djecu i roditelje je dio Projekta „Jačanje roditeljskih kompetencija i poboljšanje komunikacije sa ciljem prevencije poremećaja u ponašanju kod djece osnovnoškolskog uzrasta” kojeg sporvodi UG Vive Žene u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Lukavac, Univerzitetom u Tuzli i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK u dvije osnovne škole na području Općine Lukavac.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK iz sredstava “Dječije nedjelje” sa ciljem unapređenja ukupnog društvenog položaja i brige o djeci.

- UG Vive Žene Tuzla provodi aktivnost uspostavljanja lokalnih platformi za dijalog
u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ -
Vive Zene

U.G. Vive Žene, Tuzla provodi aktivnost uspostavljanja lokalnih platformi za dijalog na području Tuzle, Bijeljine, Distrikta Brčko, Usore, Mostara, Tešnja i Doboj Istoka, te edukaciju za ženske organizacije civilnog društva i neformalne grupe žena, na temu izgradnje mira i promocije socijalne kohezije.
Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF) sa ciljem povećanja inkluzivnosti upravljanja na lokalnom nivou – okupljajući lokalne lidere, civilno društvo, mlade, vjerske lidere, ženske organizacije i relevantne lokalne vlasti.

- Počeo I modul edukacije za peer edukatore u okviru Projekta
"Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" -
Vive Zene

Udruženje građana Vive Žene Tuzla i Pozorište mladih Tuzle , u okviru Projekata "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" kojeg finansira Evropska unija sprovode PEER EDUKACIJU, Modul 1, u periodu od 26 - 28.9.2018. godine na Vlašiću. Prvi dan edukacije za 40 djece je uspješno prošao.

Više slika možete pogledati u galeriji Pozorišta mladih Tuzla: Klikni ovdje >>

- Posjeta učesnika BINE MIRA u UG Vive Žene -
Vive Zene

Učesnici BINE MIRA su posjetili UG Vive Žene dana 20.09.2018.godine, gdje im je predstavljen rad i aktivnosti koje Vive Žene sprovode na izgradnji mira u Bosni iHercegovini.

Ovo je bila prilika i da se razmjene iskustva sa organizacijama iz Njemačke, Poljske, Armenije i Srbije te naglasi važnost sardanje i zajedničkog djelovanja u procesu izgradnje mira.

- Otvoren 10. međunarodni susret mladih „BINE MIRA“ -
Vive Zene

10. Internacionalni susreti mladih Evrope "Bina mira 2018" sa 130 učesnika iz Evrope biće otvoreni 16. septembra 2018. godine u 18.30h na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.

Susreti se otvaraju izvođenjem predstave "ISKORAK" koja je nastala prošle godine u okviru projekta "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" kojeg implementira Udruženje "Vive Žene" Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, a finansira Evropska unija.

- Urađen video “Nulta tolerancija na nasilje u Brčko distriktu BiH” -

Fondacija Udružene žene iz Banja Luke i UG Vive žene iz Tuzle su kreirale promotivni video pod nazivom “Nulta tolerancija na nasilje u Brčko distriktu BiH” sa ciljem da pošalju snažnu poruku protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i da se građani i građanke Brčko distrikta informišu o relevantnim zakonima u Brčko dsitriktu koji garantuju život bez nasilja.

Video je nastao u okviru projekta „Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” koji je podržan od strane UN Womena BiH.

- Najava za predstavu "ISKORAK" na "Bini mira 2018" -
Vive Zene

10. Internacionalni susreti mladih Evrope "Bina mira 2018" sa 130 učesnika iz Evrope biće otvoreni 16. septembra 2018. godine u 18.30h na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.

Susreti se otvaraju izvođenjem predstave "ISKORAK" koja je nastala prošle godine u okviru projekta "Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja" kojeg implementira Udruženje "Vive Žene" Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, a finansira Evropska unija.

- Rad UG Vive Žene predstavljen na True Stories Marketu -
Vive Zene

Augustina Rahmanović, psihoterapeutkinja u UG Vive Žene, učestvovala je na True Stories Marketu, koji se organizuje u okviru Sarajevo Film festivala.
True Stories Market povezuje predstavnike filmske industrije sa predstvnicima civilnog društva koje se bave dokumentovanjem i istraživanjem ratnih događanja na prostoru bivše Jugoslavije. Augustina Rahmanović je predstavila priču “Zabranjena sreća”, koja govori u psiho-socijalnom radu sa mješovitom etničkom grupom na prostoru Kravice i Konjević polja. Pored UG Vive Žene, u radu Marketa, učestvovale su još 4 organizacije koje su također predstavile svoje priče.

- Info materijal "Šta je dobro znati ako sam oštećeni/svjedok" -
Vive Zene

Ukoliko ste svjedok ili oštećeni u krivičnom postupku možete, u ovom videu, pogledati korisne i praktične upute koje Vam mogu pomoći tokom procesa. Link:https://youtu.be/2tOsnD9zM5o. Ukoliko je vaše dijete svjedok u krivičnom postupku, trebate znati da su mu zagarantovana određena prava, a više informacija o pravima djece u krivičnim postupcima možete saznati u slijedećem videu: https://youtu.be/yPfK7ha-yxc. Materijali su nastali na osnovu publikacije "Šta je dobro znati ako sam oštećeni/svjedok", a u sklopu projekata "Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima - Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente" i "Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za potrebe oštećenih /svjedoka"

- Obilježen Međunarodni dan podrške žrtvama torture -

I ove godine UG Vive Žene tokom dva dana nizom događaja obilježile 26. Juni - Međunarodni dan podrške žrtvama torture.Cilj je podsjetiti javnost, ali i predstavnike vlasti da još ne postoji zakonski okvir koji bi regulirao prava osoba žrtava torture iako je tortura jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

Kako bi olakšali rad profesionalcima Udruženje je priredilo priručnik i vodič o psihosocijalnoj podršci i pomoći preživjelim žrtvama i svjedocima, te info brošura namijenjena svjedocima i žrtvama.Promocija obje publikacije održana je 25.06.2018. u prostoru Atelje Ismet Mujezinovic u Tuzli.

- Manifestacija za djecu i mlade „Za svijet bez troture“ -
Vive Zene

Obilježavanje međunarodnog dana podrške žrtvama torture završeno je sinoć manifestacijom za djecu i mlade „Za svijet bez troture“ u prostorijama dvorane "Kaleidoskop". Za djecu je priređen zabavni program tokom kojeg su crtali, igrali se sa frizbijem, a DJ Vedo je bio zadužen za muziku. Atmosferu su upotpunili klaunovi Pozorišta mladih Tuzle.
Nakon manifestacije uslijedila je javna prezentacija najmlađe grupe Pozorišta mladih Tuzla.
Na ovaj način podsjetili smo da se tortura, mučenje i zlostavljanje, događa i danas širom planete zemlje, a djeca i mladi poslali su poruke mira i tolerancije, poruke nade i podrške za sve žrtve rata i torture u svijetu.

- Održan edukativni čas o značaju rehabilitacije za žrtve torture -
Vive Zene

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture 26.juna 2018.godine održan je edukativni čas o značaju rehabilitacije za žrtve torture u prostorijama Univerziteta u Tuzli, Filozofski fakultet. Ovo je bila prilika da mladi čuju iskustava preživjelih iz perioda rata i značaj rehabilitacije. Važno je naglasiti da je Filozofski fakultet prepoznao važnost obilježavanja ovoga značajnog datuma, te su ove godine bili i domaćini ove manifestacije. Da je oporavak od trauma složen i dugotrajan proces i da skoro nikada ne zacijeli u potpunosti su nam svjedočili preživjeli ratnu trauma iz perioda rata Brčaci Smail Musić i Adila Suljević, te su posebno naglašavali značaj pružene psihosocijalne pomoći u cilju svog oporavka.

- Održana promocija priručnika i vodiča „Psihosocijalna podrška i pomoć preživjelim žrtvama i svjedocima“" -
Vive Zene

Dana 25.06. 2018.godine održana je promocija priručnika i vodiča „Psiho-socijalna podrška i pomoć preživjelim žrtvama i svjedocima“ u prostoru Ateljea Ismet Mujezinović u Tuzli.Priručnik nastao je kao rezultat dugogodišnjeg psihosocijalnog rada s osobama koje su preživjele ekstremnu traumatizaciju i iskustva u radu sa svjedocima i žrtvama koji su svjedočili u predmetima za ratne zločine, kao i kontinuirane edukacije za predstavnike nadležnih institucija u BiH. Teufika Ibrahimefendić, geštalt psihoterapeut, predsjednica upravnog odbora UG Vive Žene, koja je i ujedno ko-autorica pomenutih dokumenata je predstavila priručnik i vodič. Ovom prilikom je predstavljena i info brošura za svjedoke i žrtve, koja pruža osnovne informacije šta odrasle a i djecu očekuje tokom sudskih procesa.

<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 >>

Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla

Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G Vive Žene Tuzla
i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.


Telefon za pomoc
Telefon za pomoć žrtvama nasilja u porodici

Sassja
Vive Žene i Sassja u borbi protiv nasilja nad ženama

wink for help
Partner na projektu

Vive Zene Film
Video je urađen uz pomoć EU

Vive Zene Film
Suada Obradović
Vive Zene Film
Abida Karić
Vive Zene Film
Behija DedićVive Zene Film
Nizama Sejmenović
Vive Zene Film
Safeta BeganovićVive Zene Film
Film centra Vive Žene

Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba