Programi

1. Psihosocijalni program rada Vive Žene

2. Program rehabilitacije žrtava rata i torture

3. Program rehabilitacije žrtava nasilja

4. Psihosocijalni program u zajednici:

– Psihosocijalni rad sa odraslima

– Program osnaživanja žena u ruralnim zajednicama

5. Program Edukacije,dokumentacija i istraživanje

– Istraživački projekti
– Treninzi – psihosocijalni rad sa žrtvama rata
– Treninzi profesionalaca: Edukacija za rad sa žrtvama torture
– Treninzi profesionalaca: Edukacija za rad sa žrtvama nasilja
6. Program rada sa počiniteljima nasilja

7. Program kampanje i lobiranja Vive Žene

8. Povećanje razumjevanja i prihvatanja jednakosti spolova u lokalnoj zajednici

9. Djevojčice i dječaci, glasno protiv rodno zasnovanog nasilja

10. Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka

11. Sistemski pristup u radu sa porodicama pogođenim nasiljem

Facebook

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This