O nama

Vizija

Vive Žene je nevladina organizacija koja svoje djelovanje fokusira na psiho-socijalnu pomoć i podršku žrtvama rata, torture i nasilja, te jačanje kapaciteta drugih organizacija i institucija i zastupanje uz multidisciplinaran, demokratski i participativan pristup u radu sa traumatiziranim porodicama i pojedincem.

Misija

Naša misija je da obezbjedimo brzu i efikasnu psihosocijalnu pomoć i zaštitu i temelj nade za život lišen svake vrste interpersonalnog i društvenog nasilja.

Ciljevi

Opšti cilj: Poboljšanje mentalnog zdravlja žrtava torture i nasilja u toku i nakon rata u BiH, kroz integrirani multidisciplinarni pristup rehabilitaciji i prevenciji torture i zlostavljanja , a kroz poboljšanje zakonodavstva i obnovu ljudskih prava.

A) Specfični ciljevi: programa rehabilitacije na individualnom i na nivou zajednice:
1) Umanjiti efekte poremećaja izazvanih traumom u životima žrtava torture,silovanja ili drugih načina zlostavljanja
2) Spriječiti trans–generacijski prenos traume.
3) Organizovati psihosocijalnu rehabilitaciju i integraciju žrtava torture i nasilja u zajednicama u kojima trenutno žive.

B) Specifični ciljevi: programa građenja kapaciteta na nivou zajednice i društva: 1) Pružiti trening/edukaciju o najboljim praksama i replicirati multidisciplarni pristup Vive Žene u radnu metodologiju dva tima profesionalaca iz državnih institucija u sjeveroistočnoj BiH. 2) Ojačati kapacitete organizacija civilnog društva u sjeveroistočnoj BiH koje pružaju pomoć žrtvama torture.

C) Specifični ciljevi: programa prevencije na nivou društva : 1) Podići svijest javnosti o problemu torture i nasilja, te posljedica koje nastaju kod osoba koje su preživjele različite oblike zlostavljanja. 2) Promovirati međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir koji regulira pravni status žrtava torture i nasilja; 3) Umanjiti stigmatizaciju žrtava torture i nasilja.

Facebook

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This