Projekti

Tekući projekti:

2023 -2025: „Prevencija, zaštita i rehabilitacija žrtava rata i nasilja“

Opći cilj projekta je poboljšati mentalno zdravlje žrtava rata i žrtava rodno uvjetovanog nasilja (direktne i indirektne žrtve / preživjele, poput djece i adolescenata) u BiH, s naglaskom na psihosocijalnu rehabilitaciju, zaštitu i  prevenciju nasilja i konflikta. Korisnici projekta su žrtava rata i nasilja u porodici, te djece i adolescenti u opasnosti od nasilja.

Projekat uključuje:

 • Rehabilitaciju žrtava torture, rata i nasilja sa tretmanom koji se zasniva na liječenju psihoemotivnih, psihofizičkih i psihosomatskih poremećaja kroz: individualne psihoterapije, grupne psihoterapije, individualne boditerapije, porodične terapije, partnerske terapije, individualnog socijalnog savjetovanja, individualnog pravnog savjetovanja, pedagoškog rada sa djecom, medicinske podrške i intervencije.
 • Prevenciju rodno uvjetovanog nasilja među djecom i mladima, zasnovanoj na pružanju  znanje o rodnoj ravnopravnosti i poboljšanju  vještine nenasilnog rješavanja sukoba.
 • Sistemsku integraciju i finansijsku održivost Sigurne kuće Vive Žene

Donatori:  MEDICOR, UNVFVT, javni budžeti

 2023.-2025.: “Osnaživanje žena kroz podsticanje rodne ravnopravnosti je ključni element za ruralni razvoj”

Projekat „Osnaživanje žena kroz podsticanje rodne ravnopravnosti   je ključni element za ruralni razvoj“ fokusiran je na dvije strateške oblasti: rješavanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena na selu  kroz razvoj organizacionih kapaciteta Vive Žene i Mreže žena u Podrinju .Intervencije unutar ove dvije strateške oblasti će doprinijeti održivom životu u ruralnim zajednicama, kao i osnaživanju na nivou organizacije i zajednica u kojima se projekat sprovodi.Projekat je u skladu sa i doprinosi UN programskim ciljevima i doprinosi implementaciji Agende 2030 „Ne ostavljaj nikoga iza“  za održivi razvoj, a posebno doprinosi postizanju ciljeva relevantnih za smanjenje siromaštva, sigurnost hrane, poboljšanje prehrane i promoviranje održive poljoprivrede, postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena.

Donator: WeEffect Europe

 1. -2024.: „Osnaživanje glasova žena pogođenih ratnim seksualnim, rodno zasnovanim nasiljem na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“

Partneri na projektu:

–           “Vive Žene” Tuzla i Medica Zenica (Bosna i Hercegovina),

–           Autonomni ženski centar, Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije i Žene u crnom (Srbija),

–           Medica Đakovica i Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (Kosovo).

U periodu od 26 godina nakon rata, žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu nisu na adekvatan način tretirane unutar zakonodavstva Bosne i Hercegovine, niti je njihov  društveni status na zadovoljavajućem nivou.Fenomen seksualnog nasilja u ratu se još uvijek doživljava kao stvar privatne prirode iako je formalno prepoznat kao društveni problem i pitanje ljudskih prava. Unatoč učinjenom napretku koji je Bosna i Hercegovina postigla u domenu ljudskih prava i jednakopravnosti spolova, žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu još uvijek nisu adekvatno zaštićene, a zagarantovana prava se ne poštuju. Stoga se projektom nastoji obezbijediti dostojanstven i miran život preživjelih kroz ostvarivanje prava na istinu, reparaciju i pravdu kao i regionalne inicijative suočavanja s prošlošću, sa ciljem razvijanja kulture prepoznavanja i pomirenja na Zapadnom Balkanu, kako bi žene koje su preživjele seksualno, rodno zasnovano nasilje u ratu živjele dostojanstveno i bez nasilja.

Donatori: medica mondiale i Engagement Global (EG) iz fonda The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)- Njemačka

01. decembar 2023. – 31. oktobar 2024.godine.: „Međugeneracijsko suočavanje sa prošlošću – za kulturu sjećanja i izgradnju mira“

Projekat je dio  regionalnog projekta „Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu“, koji finansira EU, a implementira UNDP. Cilj projekta je izgradnja mira kroz smanjenje rizika transgeneracijskog prijenosa traume te međugeneracijsko povezivanje i osnaživanje grupa mladih i žrtava rata u procesu suočavanja sa ratnom prošlošću. Projekat se realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli (Filozofski i Pravni fakultet) i udruženjima žrtava “Naš glas” i “ Savez udruženja logoraša Tuzlanskog kantona”.

Ključne aktivnosti:

 1. Osnaživanje dijaloga i suočavanje sa prošlošću između starijih generacija, osoba koje su preživjele ratnu torturu i mladih koji nemaju ratna iskustva,
 2. Unaprijeđenje dokumentovanja i prezentacije međugeneracijskih iskustava u suočavanju sa prošlošću,
 3. Podizanje svijesti javnosti i lokalnih vlasti za sistemske promjene u odnosu prema pitanjima suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira.
Donatori: UNDP podržan od EU

Januar 2024 – decembar 2024: „Unapređenje podrške za žrtve rata i svjedoke ratnih zločina“

Opšti cilj projekta je izgradnja povjerenja između žrtava rata/svjedoka i pravosudnih institucija kroz psihološku podršku i povezivanje žrtava i svjedoka sa uredima za podršku/Mreža za podršku kao doprinos izgradnji trajnog mira u BiH. Projekat uključuje:

 • Radionice o psihološkom osnaživanju članova udruženja preživjelih kao i psihološku pripremu za svjedočenje prije, u toku i nakon svjedočenja.
 • Povećanje povjerenja i povezanosti između članova udruženja preživjelih i odjela za podršk/Mreža za podršku svjedocima kroz radionice.
 • Povećati vidljivost problema svjedoka i interes žrtava/svjedoka da učestvuju u javnom predstavljanju vlastitih potreba tijekom sudskih procesa.

Donatori: Regionalni projekat Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija (EU) i sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

15.10.2023. – 14.10.2024.   “Prepoznajte psihičko nasilje na vrijeme,reagujete kako biste prekinuli krug nasilja”

Opšti cilj projekta: Prepoznati psihičko nasilje kao rani poziv na intervenciju kako bi se prekinuo krug nasilja i spriječila eskalacija nasilja.

CILJ 1. Povećati kapacitete među profesionalcima u prepoznavanju ranih obrazaca psihičkog nasilja kako bi se spriječilo ponavljanje nasilja ili eskalacija nasilja.

Aktivnosti:

 • Razviti i provesti procjenu zajednice o prepoznavanju i rasprostranjenosti psihičkog nasilja sa predstavnicima svih aktera u zajednicama
 • Kreirati program obuke o psihološkom nasilju za profesionalce iz centara za socijalni rad, policijskih stanica, domova zdravlja i postojećih tijela za saradnju za prevenciju nasilja
 • Realizovati obuku/edukaciju/radionice o psihološkom nasilju sa profesionalcima iz javnih institucija – od drugog do četvrtog kvartala projekta

CILJ 2: Poboljšati znanje žena o vrstama, obimu i obrascima psihičkog nasilja i njegovim posljedicama.

Aktivnosti: Organizacija 12 radionica sa ženama na temu: Psihološko nasilje, oblici psihičkog nasilja, obrazac psihičkog nasilja i rano prepoznavanje; Posljedice psihičkog

CILJ 3: Povećati svijest, i odgovornost u ciljnim zajednicama u vezi sa psihičkim povredama djevojčica i žena i njihovim posljedicama.

Aktivnosti:

 • Izrada i distribucija promotivnih materijala o psihičkom nasilju u zajednicama.
 • Kreirajte vizuelne i audio materijale za fb kampanju o psihičkom nasilju i ranomprepoznavanju njegovih znakova
 • Medijska kampanja o psihološkom nasilju putem tradicionalnih (radio i TV programi) i elektronskih medija (web stranice, fb, podcast – talk show
 • Javni događaji u okviru globalne kampanje– sa ključnim akterima o psihičkom nasilju
 •  Edukativni časovi sa studentima Univerziteta u Tuzli  (Filozofski fakultet) na temu psihološkog nasilja, prepoznavanje njegovih obrazaca i znakova

 Donatori:  TRAG fondacija i Oak Fondacija

Januar 2023 – Decembar 2025        „Jačanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje mladih žena i djevojaka kroz obrazovanje za nove kompetencije kao vrata ka boljoj zapošljivosti“

 Cilj projekta je osnažiti  djevojke i mlade žene sa znanjem, dodatnim vještinama, omogućiti im da analiziraju mogućnosti izbora i konačno odaberu najbolju opciju za sebe. Projekat će promovirati rodnu ravnopravnost, ženska ljudska prava, pravo na obrazovanje i zapošljavanje U okviru projekta, do 220 mladih žena i djevojaka će steći znanja, resurse, vještina, i povećati mogućnosti za donošenje odluka o svojoj budućnosti. Ovaj proces će se odvijati fokusirajući se na tri dimenzije :

 • Individualni nivo: jačanje ličnih kapaciteta zatim njihovo proširenje i nadogradnja kroz treninge o rodnoj ravnopravnosti, ženskim ljudskim pravima.
 • Nivo grupnih/odnosa: sastoji se od razvoja kapaciteta i sposobnosti djevojaka i mladih žena da postanu vršnjački motivatori za nove grupe djevojaka, da povećaju svoj kapacitet za stvaranje, pregovaranje i utjecaj na odnose s drugima, uključujući donošenje odluka o tome gdje, kako i na koji način će oblikovati svoju budućnost.
 • Socijalna dimenzija: odnosi se na uključivanje mladih žena i djevojaka u mobiliziranje odgovornih za poboljšanje politika i prakse u zapošljavanju žena i djevojaka.

Donator: Frieda Švicarska

Projekti implementirani od 1994:

1994 – 1999: “Centar za psihoterapiju za traumatizirane žene i djecu”, Tuzla,BiH
1996 -1998: “Gruni rad samopomoći: Žene pomažu ženama”, Izbjeglički kamp Karaula, Tuzla,BiH
1994 -1999: “Psiho edukativne radionice sa ženama- žrtve torture” – Izbjeglička naselja: Višća, Grab Potok, Karaula, BiH
1996 -1998. Projekat samozapošljavanja: “Agencija za čišćenje STELLA”, korisnici iz programa terapijskog tretmana u stacionaru, Tuzla, BiH

1999 – 2003: “Terapeutski Centar za žene i djecu” Tuzla
Lokacija: projekta je bio Tuzlanski Kanton, Bosna i Hercegovina. Fokus aktivnosti je bila psihosocijalna podrška ratnim udovicama I njihovoj djeci. Program je bio implementiran kroz stacionarni psihoterapeutski tretman. 120 zena i 180 djece dobili su psihoterapeutski tretman. Svi korisnici su poboljšali svoju emocionalnu I psihičku stabilnost; traumatično iskustvo je integrisano.

1999 – 2007: “Socijalni oporavak – ponovna izgradnja povjerenja” , Dokanj
Lokacija: Opština Tuzla, Bosna i Hercegovina. Fokus aktivnosti je uspostavljanje društvene mreže medju različitim etničkim grupama u predgradju Tuzle. Kroz radionice I socijalno-terapeutski rad društvena mreža se ponovno uspostavila i komunikacija medju razlicitim etnickim grupama je poboljsana. Vive Žene suradjuju sa uredom Mjesne zajednice i Osnovnom školom u Doknju.

1999 – 2008: “Psiho-socijalni oporavak stanovnika u izbjegličkom naselju”, Špionica
Lokacija: Opština Srebrenik, Tuzlanski Kanton, BiH. Fokus aktivnosti je osposobljavanje izbjegličke populacije u cilju motiviranja da preuzmu aktivnu ulogu u kreaciji vlastite budućnosti. 450 korisnika je ukljuceno u program.

1997 – 2005: “Pedagoški rad sa djecom prognanicima” Izbjegličko naselje Mihatovići. BiH
Lokacija: Izbjegličko naselje Mihatovići; Opština Tuzla, Kanton Tuzla, BiH. Projekat je u saradnji sa Opštinom Tuzla koja obezbjedjuje infrastrukturu (obdanište). Fokus aktivnosti je bio pedagoški rad sa djecom uzrasta 02 – 12 godina. Vive Žene je bila odgovorna za pedagoški program I nadgledanje rada obdaništa: Godišnje je 55 djece bilo ukljuceno u program.

2003 – 2004: “Pomoć Centrima za Socijalni Rad” u Tuzlanskom Kantonu, BiH
Lokacija: Tuzlanski kanton, Profesionalno savjetovanje I pomoć u razvijanju multidisciplinarnog načina rada za 12 Centara za Socijalni Rad. Šest centara je prihvatilo ovaj model rada kao viziju budućeg rada.

2005 -2011: “Pedagoške radionice i nenasilna komunikacija sa djecom u poslijeratnom BH društvu”
Lokacija: Tuzlanski kanton i Republika Srpska
Cilj programa je da se pomogne i stimulira psiho-emotivni razvoj djece u teškim socijalno-ekonomskim situacijama.

2003 – 2006: “Psihoterapeutski centar za žene i djecu”, Tuzla, BiH
Lokacija: Opština Tuzla, BiH; Kompletne usluge rehabilitacije za one koji su preživjeli rat. Prioritet su bili žene I njihova djeca. Program Centra sproveden od strane multidisciplinarnog tima, bio je podijeljen na stacionarni I ambulantni tretman.

2006 – 2007: “Psihološka podrška za žrtve torture i svjedoke prije, tokom i poslije procesa
svjedočenja na sudu‘” – trening za NVO profesionalce i osobolje institucija pravde

2006 – 2009: “Suočavanje s prošlošću – put oporavka”, opština Bratunac, BiH
Lokacija: Republika Srpska, opština Bratunac; psihocijalni rad sa povratničkom populacijom i domicilnim stanovništvom. Cilj je stabilizacija povratka, smanjenje i prevencija konflikta među stanovništvom različitih etničkih skupina

2007 – 2010: “Centar za terapiju i rehabilitacuju žrtava torture”,
Lokacija: Tuzla, BiH Opšti cilj je poboljšanje mentalnog zdravlja žrtava torture koji su mučeni tokom I nakon rata u Bosni I Hercegovini i nasilja u porodici, i da se doprinese prevenciji torture kroz multidisciplinarni prilaz I interventnu psihoterapiju, psihosocijalnu, socijalno, medicinsko I pravno savjetovanje.
Namjera je da minimiziramo efekte traumom izazvanih poremećaja u životima žrtava koje su mučene, silovane ili zlostavljane I da im pomognemo sa njihovim emocionalnim liječenjem.

2007.- „Obnavljanje Povjerenja- Suočavanje s Prošlošću“ Istočna Bosna
Lokacija: Opština Bratunac, Psihosocijalna podrška povratnicima i domicilnom stanovništvu u procesu reintegracije

Donator: OSI SOROŠ

2008. – „Podrška tužiteljstvu i pripremi svjedoka u procesima sudjenja ratnim zločincima“ Tuzlanski kanton

2010. – 2013. Istraživački projekat „Utjecaj različitih konteksta socijalziacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini – preporuke za prevenciju i intervencije“
Lokacija: Tuzlanski kanton. Istraživanje provela grupa istraživača: a) Univerzitet u Tuzli: Filozofski fakultet Odsjek za socijalni rad; Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Medicinski fakultet; b) Ministarstvo za rad i socijalnu politiku; c)Udruženje građana „Vive Žene“; d) fakultet za socijalni rad Univerziteta primjenjivih nauka Sjeverozapadne Švicarske – UASNW. Istraživanje je provedeno u cilju utvrđivanja različitih faktora koji mogu uticati na pojavu delinkventnog ponašanja kao maloljetnika, te utvrđivanje faktora i potreba u što boljem i kvalitetnijem uključivanju u zajednicu maloljetnika sa delinkventnim ponašanjem.

2010. – 2018. „Korak bliže eliminaciji rodno zasnovanog nasilja, kroz rad sa počiniteljima nasilja“
Lokacija: Tuzlanski kanton. Partnerski projekat sa Udruđženjem građana „Budućnost“ Modriča organizirana edukacija profesionalaca za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja. Ukupno 25 profesionalaca je završilo edukaciju od čega 12 sa područja Tuzlanskog kantona, a 13 sa regije Doboj – Modriča.

Donatori: UNwomen, IAMANEH

2011. – 2012. :„Korak bliže eliminaciji nasilja u porodici“ prilagođavanje Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na nivou općina Živinice i Kalesija i povezivanje profesionalaca iz različitih institucija. (Općina, Centar za socijalni rad, Policija, Zdravstvo i Obrazovanje).
Donator: FIGAP

2012. – 2014.: „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na borbi protiv nasilja kroz implementaciju i monitoring Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Kantonu Posavina, FBiH“.
Lokacija Tuzlanski i Posavski kanton. Projekat implementiran u partnerstvu sa Udruženjem građana „Društvo socijanih radnika TK“. Cilj projekta bio je razviti i sprovesti model monitoringa „Protokola o postupanju u slučajevma nasilja u porodici“ kako bi se poboljšale usluge i intervencije u borbi protiv nasilja u Tuzlanskom kantonu i kantonu Posavina. U okviru projekta sprovedene su aktivnosti usvajanja i provođenja Protokola za navedene kantone, osnaživanje kapaciteta profesionalaca nadležnih institucija i organizacija civilnog društva za rad na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici, te primjenjena medijska kampanja za podizanje svjesti javnosti o problematici i pitanjima nasilja.

2011. – 2014.: „Zajedno protiv torture u BiH– Mreža“
Lokacija: Bosna i Hercegovina. Projekta implementiran u suradnji sa Ministarstvom za ljudksa prava i izbjeglice BiH, te partnerskim udruženjima: Savez logoraša u BiH, Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata Kanton Središnja Bosna, Savez udruženja logoraša TK i Udruga zatočenih – Udruženje logoraša Brčko Distrikta. Jedan od rezultata projekta bilo je formiranje mreže Zajedno protiv torture u BiH koja sačinila prijedlog Zakona o pravima žrtava torture, Izvještaj o statusu žrtava torture u BiH, organizirala peticiju podrške za donošenje zakona i prikupila 51.000 potpisa građana i aktivno provodila medijsku kampanju podizanja svijesti javnosti o potrebama žrtava. Mreža je nastavila sa radom i po završetku projekta, sa pridruženim članicama: Udruženje logoraša Višegrad, Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Društvo za ugrožene narode.
Donator: IPA fond, Europska unija

2014. – 2018.: „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“
Lokacija: Bosna i Hercegovina. Projekt se sprovodi u parterstvu sa Udruženjem „Medica“Zenica, Udružene Žene, Banja Luka i ACED, Banja Luka. U okviru projekta održavaju se edukacije za profesionalce sa područja Bosne i Hercegovine, te jačanje postojećeih mreža i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima/žrtvama u Bosni i Hercegovini. Aktivno se sprovodi i medijska kampanja za podizanje svjesti građana o mogućnostima ostvarivanja potreba i prava žrtava/svjedoka.
Donator: Europska unija

2012. – 2015.: „Pedagoške radionice sa djecom i mladima“
Lokacija: Brčko Distrikt, općina Bratunac. Cilj projekta je prevencija transgeneracijskog prenosa traume kod djece koja žive u porodicama koje teško nose posljedice rata i tranzicijske promjene u društvu. Faktor rizika za prenos traume je veliki i utiče na zdravlje i socijalno ponašanje djece.
Donator: Olof Palme Centar, Švedska

2015. – 2017.:„Uspostavljanje kompetentnog Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, BiH”
Ovim Projektom je bio zasnovan na razvoju koncepta i uslova za formranje Centra za međunarodna inter – i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Projekt je razvijen u okviru međunarodne saradnje sa FHNW ISOS koja ima ulogu konsultanta za cijeli proces a finansijski je podržan od strane SNSF u okviru SCOPES programa “Institucionalno partnerstvo”, koji bi trebalo da doprinese jačanju istraživačkih kapaciteta u zemljama istočne Evrope.
Učesnici/partneri Projekta: Univerzitet u Tuzli, Univerzitet primijenjenih znanosti i umjetnosti Sjeverozapadne Švicarske (UASNW), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK,UG ”Vive žene” Tuzla.

2017.-2019.: “Centar za terapiju i rehabilitaciju Vive Žene”

Centar za terapiju i rehabilitaciju je otvoren za osobe koje su bile izložene traumatskom događaju kojim je bio ugrožen njihov život ili im nanio fizičku ili emocionalnu štetu. Potreban je kompleksan i dugotrajan način podrške za veliki broj osoba koje nisu u stanju da uspostave odgovarajući psiho-socijalno ravnoteže i da se nose sa najtežim životnim okolnostima.U Centru za rehabilitaciju i savjetovanje profesionalci pružaju žrtvama torture i nasilja podršku u liječenju psihoemotivnih, psihofizičkih i psihosomatskih poremećaja kroz: individualne psihoterapije, grupne psihoterapije, individualne boditerapije, porodične terapije, partnerske terapije, individualnog socijalnog savjetovanja, individualnog pravnog savjetovanja, pedagoškog rada sa djecom, medicinske podrške i intervencije.

Donatori: : Medicor-Liechtenstein, IAMANEH-Švicarska, Medica Mondiale,UNTFVT

2016 –2019 Regionalni projekat „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“
Lokacija: Region, BiH; Srbija; Kosovo; Albanija i Makedonija. Projekat se implementira u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u zastupanju i osiguranju pristupa pravima žrtvama rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, medijska kampanja u cilju podizanja svijesti javnosti, te jačanje kapaciteta profesionalaca u pristupu žrtvama.
Donator: EU

2016 –2020: „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama“
UG Vive Žene sprovode projekat „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama“ na području Opštine Bratunac sa ciljem osnaživanja postojećih ženskih grupa i udruženja u Bratuncu, te motiviranju i uključivanju žene u preuzmanju aktivne uloge u planiranju i ostvarivanju vlastite budućnosti. Kroz ovaj projekat želimo povezati različite grupe žena, uspostaviti dijalog i ohrabriti žene da dovedu do promjena u svoj zajednici.
Donator: Olaf Palme International Centre

2017 – 2019: „Djevojčice i dječaci glasno protiv nasilja“ u partnerstvu sa „Pozorištem mladih“ Tuzla
Lokacija: Bosna i Hercegovina, Tuzla, Brčko, Bratunac
Cilj: Smanjiti rodno uvjetovano nasilje kroz aktivno sudjelovanje dječaka i djevojčica u poticanju i promicanju nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH
Donator: EU

2017. – 2019:„Psiho-socijalni tretman počinioca nasilja u poridici – Korak bliže eliminaciji nasilja u porodici”
Glavni cilj projekta je osnaživanje sistema intervencija kroz rad sa počiniocima rodno zasnovanog nasilja te na taj način osigurati dugoročne promjene za žrtve nasilja u dvije regije Republike Srpske – Bijeljina (Srebrenica , Bratunac i Milići) i Istočno Sarajevo (Sokolac, Rogatica i Višegrad) .Partner na projketu: Budućnost Modriča.
Donator: IAMANEH i UN Women

2018 –2019: „Povećanje razumijevanja i prihvaćanja rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama – put ka prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama“
Projektne aktivnosti provodit će se u četiri regije područja sjeveroistočne Bosne: u Republici Srpskoj (u 3 općine: Bratunac, Cerska, Suha), Brčko distrikt, Posavina kanton i Tuzlanski kanton unutar lokalnih zajednica, osnovnih škola i ženskih udruženja koja predstavljaju socijalno izolirane i marginalizirane skupine žena (žrtve ratnog nasilja, povratnici, samohrane roditelje, žene s invaliditetom, romske žene, žene s teškim bolestima).
Donator: UN WOMEN

2019.-2020.:„Od rehabilitacije do pomirenja u Bosni i Hercegovini“

Donator: medica mondiale

2020.-2021: “Osnaživanje svjedoka za aktivno učestvovanje u sudksim procesima“

Donatori: UNDP i Ambasada UK

2020: “Unaprijeđenje kapaciteta pružalaca usluga servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja“

partnerski projekat sa UNwomen i „LARA“ Bijeljina

2020:„Unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja na području Tuzlanskog kantona“

Donator: Gender Centar Federacije

2020.- april 2021;„Promjena stavova i ponašanja policijskih službenika – provođenjem normi za zaštitu žena žrtava nasilja u Tuzlanskom kantonu“

Opšti cilj: Smanjenje rodno zasnovanog nasilja, a posebno nasilja u porodici obezbjeđivanjem zaštitnih mjera na području Tuzlanskog kantonaSpecifični cilj: između 150 do 300 policajaca sa područja 8 policijskih uprava: Tuzla, Živinice, Lukavac, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Srebrenik i Banovići iz 15 policijskih stanica TK, će bezrezervno predlagati zaštitne mjere za svaki slučaj nasilja u porodici (u roku od 12 sati od trenutka prijavljenog nasilja)Povećaje predloženih mjera zaštite – sa sadašnjih 20% na najmanje 35%.Očekivana promjena u ponašanju policajaca: Povećanje broja zahtjeva – predloženih zaštitnih mjera proporcionalno broju prijava nasilja u porodici.Promjene će se obezbijediti provođenjem specifične COMBI strategije – komunikacijske strategije (Komunikacija za uticaj na promjenu u ponašanju policijskih službenika). COM= Communication, B =Behavioural, I=Impact:Komunikacija za uticaj na ponašanje.

Donator: UNWomen

2020 -2022: „Prevencija, zaštita i rehabilitacija žtava rata i nasilja“

Opći cilj projekta je poboljšati mentalno zdravlje žrtava rata i žrtava rodno uvjetovanog nasilja (direktne i indirektne žrtve / preživjele, poput djece i adolescenata) u BiH, s naglaskom na psihosocijalnu rehabilitaciju, zaštitu i  prevenciju nasilja i konflikta. Korisnici projekta su žrtava rata i nasilja u porodici, te djece i adolescenti u opasnosti od nasilja.

Projekat uključuje:

 • Rehabilitaciju žrtava torture, rata i nasilja sa tretmanom koji se zasniva na liječenju psihoemotivnih, psihofizičkih i psihosomatskih poremećaja kroz: individualne psihoterapije, grupne psihoterapije, individualne boditerapije, porodične terapije, partnerske terapije, individualnog socijalnog savjetovanja, individualnog pravnog savjetovanja, pedagoškog rada sa djecom, medicinske podrške i intervencije.
 • Prevenciju raodno uvjetovanog nasilja među djecom i mladima, zasnovanoj na pružanju  znanje o rodnoj ravnopravnosti i poboljšanju  vještine nenasilnog rješavanja sukoba.
 • Sistemsku integraciju i finansijsku održivost Sigurne kuće Vive Žene

Donatori: IAMANEH, MEDICOR, UNVFVT, javni budžeti

2020.-2021.: “Od Ekonomskog osnaživanja do pomirenje“

Projekat “Osnaživanje žena – Preduvjet za pomirenje u BiH” nastoji povezati i ohrabriti žene iz različitih etničkih zajednica da zajednički rade na promociji ljudskih prava, rodnoj ravnopravnosti, unaprjeđenju ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima u BiH.Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete žena za aktivan angažman u lokalnim zajdnicama, putem poticanja na aktivno učestvovanje u javnom životu, zastupanja rodne ravnopravnosti, unapređenja poduzetničkih vještina i bolje promocije poljoprivrednih i drugih proizvoda u poslovnom okruženju.Učesnice projekta će imati priliku da unaprijede znanja i vještine koje doprinose razvoju tolerancije, međusobnog povjerenja i rodne ravnopravnosti kako bi aktivno učestvovale u uspostavljanju  dugoročnog mira i stabilnosti u zajednicama u kojim žive.Ovaj projekat se temelji na dugogodišnjem iskustvu Vive Žene u radu sa različitim grupama korisnica i identifikacji prepreka sa kojim se svakodnevno suočavaju žene iz ruralnih zajednica: rodna neravnopravnost, nasilje u porodici; slaba participacija u razvoju lokalnih zajednica, nedovoljna znanja o preduzetništvu i promociji poljoprivrednih ili drugih proizvoda.Udruženje Vive Žene je u saradnji sa pripadnicama različitih etničkih zajednica usaglasilo viziju budućnosti ruralne žene, a koja će biti poticatina projektom: Ekonomski jake, aktivne u javnom životu, solidarne i priznate od strane lokalnih vlasti – grupa koja zajedno radi na promovisanju ženskih – ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, tolerancije i dugoročnog mira u lokalnim zajednicama.

Donator: WeEffect Europe

2021.- 2023: “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”

Projekat izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz regionalni program “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja.

Donator: UNwomen

2021- 2022: ”Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva”

”Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva” koji ima za cilj da se sa maloljetnim prijestupnicima, djecom u riziku od vršenja krivičnih djela i njihovim porodicama u Općini Lukavac postupa u skladu s međunarodnim standardima zasnovanim na  pravdi za svako dijete  (J4C) , te da se mjere prevencije, intervencija i reintegracije poduzmu na najbolji mogući način koji je u interesu svakog djeteta. Projekat je doprinos realizacije Akcionog plana Programa za prevenciju, intervencije i resocijalizaciju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u TK koji je donijela Vlada TK, a sprovode resorna ministarstva.Partneri na projektu:

 • Schule für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW /School of Social Work, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW/ Škola socijalnog rada Univerziteta za primjenjene znanosti. Svjerozapadne Švicarske
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK
 • Klinika za psihijatriju UKC Tuzla
 • JU Centar za socijalni rad Lukavac
 • Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet

Donator: Švicarska ambasada u BIH

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This