Projekti

Projekti implementirani od 1994:

1994 – 1999: “Centar za psihoterapiju za traumatizirane žene i djecu”, Tuzla,BiH
1996 -1998: “Gruni rad samopomoći: Žene pomažu ženama”, Izbjeglički kamp Karaula, Tuzla,BiH
1994 -1999: “Psiho edukativne radionice sa ženama- žrtve torture” – Izbjeglička naselja: Višća, Grab Potok, Karaula, BiH
1996 -1998. Projekat samozapošljavanja: “Agencija za čišćenje STELLA”, korisnici iz programa terapijskog tretmana u stacionaru, Tuzla, BiH

1999 – 2003: “Terapeutski Centar za žene i djecu” Tuzla
Lokacija: projekta je bio Tuzlanski Kanton, Bosna i Hercegovina. Fokus aktivnosti je bila psihosocijalna podrška ratnim udovicama I njihovoj djeci. Program je bio implementiran kroz stacionarni psihoterapeutski tretman. 120 zena i 180 djece dobili su psihoterapeutski tretman. Svi korisnici su poboljšali svoju emocionalnu I psihičku stabilnost; traumatično iskustvo je integrisano.

1999 – trenutno: “Socijalni oporavak – ponovna izgradnja povjerenja” , Dokanj
Lokacija: Opština Tuzla, Bosna i Hercegovina. Fokus aktivnosti je uspostavljanje društvene mreže medju različitim etničkim grupama u predgradju Tuzle. Kroz radionice I socijalno-terapeutski rad društvena mreža se ponovno uspostavila i komunikacija medju razlicitim etnickim grupama je poboljsana. Vive Žene suradjuju sa uredom Mjesne zajednice i Osnovnom školom u Doknju.

1999 – trenutno: “Psiho-socijalni oporavak stanovnika u izbjegličkom naselju”, Špionica
Lokacija: Opština Srebrenik, Tuzlanski Kanton, BiH. Fokus aktivnosti je osposobljavanje izbjegličke populacije u cilju motiviranja da preuzmu aktivnu ulogu u kreaciji vlastite budućnosti. 450 korisnika je ukljuceno u program.

1997 – 2005: “Pedagoški rad sa djecom prognanicima” Izbjegličko naselje Mihatovići. BiH
Lokacija: Izbjegličko naselje Mihatovići; Opština Tuzla, Kanton Tuzla, BiH. Projekat je u saradnji sa Opštinom Tuzla koja obezbjedjuje infrastrukturu (obdanište). Fokus aktivnosti je bio pedagoški rad sa djecom uzrasta 02 – 12 godina. Vive Žene je bila odgovorna za pedagoški program I nadgledanje rada obdaništa: Godišnje je 55 djece bilo ukljuceno u program.

2003 – 2004: “Pomoć Centrima za Socijalni Rad” u Tuzlanskom Kantonu, BiH
Lokacija: Tuzlanski kanton, Profesionalno savjetovanje I pomoć u razvijanju multidisciplinarnog načina rada za 12 Centara za Socijalni Rad. Šest centara je prihvatilo ovaj model rada kao viziju budućeg rada.

2005 -trenutno: “Pedagoške radionice i nenasilna komunikacija sa djecom u poslijeratnom BH društvu”
Lokacija: Tuzlanski kanton i Republika Srpska
Cilj programa je da se pomogne i stimulira psiho-emotivni razvoj djece u teškim socijalno-ekonomskim situacijama.

2003 – 2006: “Psihoterapeutski centar za žene i djecu”, Tuzla, BiH
Lokacija: Opština Tuzla, BiH; Kompletne usluge rehabilitacije za one koji su preživjeli rat. Prioritet su bili žene I njihova djeca. Program Centra sproveden od strane multidisciplinarnog tima, bio je podijeljen na stacionarni I ambulantni tretman.

2006 – 2007: “Psihološka podrška za žrtve torture i svjedoke prije, tokom i poslije procesa
svjedočenja na sudu'” – trening za NVO profesionalce i osobolje institucija pravde

2006 – trenutno: “Suočavanje s prošlošću – put oporavka”, opština Bratunac, BiH
Lokacija: Republika Srpska, opština Bratunac; psihocijalni rad sa povratničkom populacijom i domicilnim stanovništvom. Cilj je stabilizacija povratka, smanjenje i prevencija konflikta među stanovništvom različitih etničkih skupina

2007 – trenutno: “Centar za terapiju i rehabilitacuju žrtava torture”,
Lokacija: Tuzla, BiH Opšti cilj je poboljšanje mentalnog zdravlja žrtava torture koji su mučeni tokom I nakon rata u Bosni I Hercegovini i nasilja u porodici, i da se doprinese prevenciji torture kroz multidisciplinarni prilaz I interventnu psihoterapiju, psihosocijalnu, socijalno, medicinsko I pravno savjetovanje.
Namjera je da minimiziramo efekte traumom izazvanih poremećaja u životima žrtava koje su mučene, silovane ili zlostavljane I da im pomognemo sa njihovim emocionalnim liječenjem.

2007.- „Obnavljanje Povjerenja- Suočavanje s Prošlošću“ Istočna Bosna
Lokacija: Opština Bratunac, Psihosocijalna podrška povratnicima i domicilnom stanovništvu u procesu reintegracije

2008. – „Podrška tužiteljstvu i pripremi svjedoka u procesima sudjenja ratnim zločincima“ Tuzlanski kanton

2010. – 2013. Istraživački projekat „Utjecaj različitih konteksta socijalziacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini – preporuke za prevenciju i intervencije“
Lokacija: Tuzlanski kanton. Istraživanje provela grupa istraživača: a) Univerzitet u Tuzli: Filozofski fakultet Odsjek za socijalni rad; Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Medicinski fakultet; b) Ministarstvo za rad i socijalnu politiku; c)Udruženje građana „Vive Žene“; d) fakultet za socijalni rad Univerziteta primjenjivih nauka Sjeverozapadne Švicarske – UASNW. Istraživanje je provedeno u cilju utvrđivanja različitih faktora koji mogu uticati na pojavu delinkventnog ponašanja kao maloljetnika, te utvrđivanje faktora i potreba u što boljem i kvalitetnijem uključivanju u zajednicu maloljetnika sa delinkventnim ponašanjem.

2010. – 2014. „Korak bliže eliminaciji rodno zasnovanog nasilja, kroz rad sa počiniteljima nasilja“
Lokacija: Tuzlanski kanton. Partnerski projekat sa Udruđženjem građana „Budućnost“ Modriča organizirana edukacija profesionalaca za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja. Ukupno 25 profesionalaca je završilo edukaciju od čega 12 sa područja Tuzlanskog kantona, a 13 sa regije Doboj – Modriča.

2011. – 2012. „Korak bliže eliminaciji nasilja u porodici“ prilagođavanje Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na nivou općina Živinice i Kalesija i povezivanje profesionalaca iz različitih institucija. (Općina, Centar za socijalni rad, Policija, Zdravstvo i Obrazovanje).
Donator: FIGAP

2012. – 2014. „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na borbi protiv nasilja kroz implementaciju i monitoring Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Kantonu Posavina, FBiH“.
Lokacija Tuzlanski i Posavski kanton. Projekat implementiran u partnerstvu sa Udruženjem građana „Društvo socijanih radnika TK“. Cilj projekta bio je razviti i sprovesti model monitoringa „Protokola o postupanju u slučajevma nasilja u porodici“ kako bi se poboljšale usluge i intervencije u borbi protiv nasilja u Tuzlanskom kantonu i kantonu Posavina. U okviru projekta sprovedene su aktivnosti usvajanja i provođenja Protokola za navedene kantone, osnaživanje kapaciteta profesionalaca nadležnih institucija i organizacija civilnog društva za rad na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici, te primjenjena medijska kampanja za podizanje svjesti javnosti o problematici i pitanjima nasilja.

2011. – 2014. „Zajedno protiv torture u BiH– Mreža“
Lokacija: Bosna i Hercegovina. Projekta implementiran u suradnji sa Ministarstvom za ljudksa prava i izbjeglice BiH, te partnerskim udruženjima: Savez logoraša u BiH, Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata Kanton Središnja Bosna, Savez udruženja logoraša TK i Udruga zatočenih – Udruženje logoraša Brčko Distrikta. Jedan od rezultata projekta bilo je formiranje mreže Zajedno protiv torture u BiH koja sačinila prijedlog Zakona o pravima žrtava torture, Izvještaj o statusu žrtava torture u BiH, organizirala peticiju podrške za donošenje zakona i prikupila 51.000 potpisa građana i aktivno provodila medijsku kampanju podizanja svijesti javnosti o potrebama žrtava. Mreža je nastavila sa radom i po završetku projekta, sa pridruženim članicama: Udruženje logoraša Višegrad, Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Društvo za ugrožene narode.
Donator: IPA fond, Europska unija

2014. – 2018. „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“
Lokacija: Bosna i Hercegovina. Projekt se sprovodi u parterstvu sa Udruženjem „Medica“Zenica, Udružene Žene, Banja Luka i ACED, Banja Luka. U okviru projekta održavaju se edukacije za profesionalce sa područja Bosne i Hercegovine, te jačanje postojećeih mreža i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima/žrtvama u Bosni i Hercegovini. Aktivno se sprovodi i medijska kampanja za podizanje svjesti građana o mogućnostima ostvarivanja potreba i prava žrtava/svjedoka.
Donator: Europska unija

2012. – 2015. „Pedagoške radionice sa djecom i mladima“
Lokacija: Brčko Distrikt, općina Bratunac. Cilj projekta je prevencija transgeneracijskog prenosa traume kod djece koja žive u porodicama koje teško nose posljedice rata i tranzicijske promjene u društvu. Faktor rizika za prenos traume je veliki i utiče na zdravlje i socijalno ponašanje djece.
Donator: Olof Palme Centar, Švedska

2015. – 2017. „Uspostavljanje kompetentnog Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, BiH”
Ovim Projektom je bio zasnovan na razvoju koncepta i uslova za formranje Centra za međunarodna inter – i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Projekt je razvijen u okviru međunarodne saradnje sa FHNW ISOS koja ima ulogu konsultanta za cijeli proces a finansijski je podržan od strane SNSF u okviru SCOPES programa “Institucionalno partnerstvo”, koji bi trebalo da doprinese jačanju istraživačkih kapaciteta u zemljama istočne Evrope.
Učesnici/partneri Projekta: Univerzitet u Tuzli, Univerzitet primijenjenih znanosti i umjetnosti Sjeverozapadne Švicarske (UASNW), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK,UG ”Vive žene” Tuzla.

2016 – trenutno Regionalni projekat „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“
Lokacija: Region, BiH; Srbija; Kosovo; Albanija i Makedonija. Projekat se implementira u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u zastupanju i osiguranju pristupa pravima žrtvama rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, medijska kampanja u cilju podizanja svijesti javnosti, te jačanje kapaciteta profesionalaca u pristupu žrtvama.
Donator: EU

2016 – trenutno „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama“
UG Vive Žene sprovode projekat „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama“ na području Opštine Bratunac sa ciljem osnaživanja postojećih ženskih grupa i udruženja u Bratuncu, te motiviranju i uključivanju žene u preuzmanju aktivne uloge u planiranju i ostvarivanju vlastite budućnosti. Kroz ovaj projekat želimo povezati različite grupe žena, uspostaviti dijalog i ohrabriti žene da dovedu do promjena u svoj zajednici.
Donator: Olaf Palme International Centre

2017 – trenutno „Djevojčice i dječaci glasno protiv nasilja“ u partnerstvu sa „Pozorištem mladih“ Tuzla.
Lokacija: Bosna i Hercegovina, Tuzla, Brčko, Bratunac
Cilj: Smanjiti rodno uvjetovano nasilje kroz aktivno sudjelovanje dječaka i djevojčica u poticanju i promicanju nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH
Donator: EU

2017. – trenutno „Psiho-socijalni tretman počinioca nasilja u poridici – Korak bliže eliminaciji nasilja u porodici”
Glavni cilj projekta je osnaživanje sistema intervencija kroz rad sa počiniocima rodno zasnovanog nasilja te na taj način osigurati dugoročne promjene za žrtve nasilja u dvije regije Republike Srpske – Bijeljina (Srebrenica , Bratunac i Milići) i Istočno Sarajevo (Sokolac, Rogatica i Višegrad) .Partner na projketu: Budućnost Modriča.
Donator: IAMANEH i UN Women

2018 – trenutno „Povećanje razumijevanja i prihvaćanja rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama – put ka prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama“.
Projektne aktivnosti provodit će se u četiri regije područja sjeveroistočne Bosne: u Republici Srpskoj (u 3 općine: Bratunac, Cerska, Suha), Brčko distrikt, Posavina kanton i Tuzlanski kanton unutar lokalnih zajednica, osnovnih škola i ženskih udruženja koja predstavljaju socijalno izolirane i marginalizirane skupine žena (žrtve ratnog nasilja, povratnici, samohrane roditelje, žene s invaliditetom, romske žene, žene s teškim bolestima).
Donator: UN WOMEN

Facebook

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This