Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, rebalansom Budžeta Tuzlanskog  kantona za 2021.g. ispunila obavezu sufinasiranja Sigurne kuće u visini od 30 % (114.000,00KM), predviđenu u  članu 35. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH br. 20/2013 i 75/2021).

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dugi niz godina podržava rad U.G. „Vive Žene“ posebno kroz finansiranje rada Sigurne kuće.

Upravo zahvaljujući izuzetnoj suradnji sa Ministarstvom za rad socijalnu politiku i povratak TK, zaštita žrtava nasilja u porodici, kroz psihosocijalni tretman u Sigurnoj kući, je postala značajnija i prioritetnija i u dijelu finansiranja ovog oblika zaštite žrtava nasilja u porodici.

Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona je izrazila svoju opredjeljenost u ispunjavanju zakonskih propisa koji regulišu oblast zaštite žrtava nasilja u porodici, prava marginaliziranih grupa, ostvarivanju principa zaštite žena od svakog oblika diskriminacije, osuđujući nasilje u porodici kao krivično djelo, te poštivanju principa rodno odgovornog budžetiranja.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This