Supervizija psihosocijalnog rada

U literaturi možemo pronaći više različitih definicija supervizije.Od svih do sada definiranih, izdvojit ćemo dvije:

1. Supervizija je proces specifičnog učenja i razvoja, kao i metoda podrške pri profesionalnom reflektiranju, koja omogućava stručnjacima da usvoje nove profesionalne i lične uvide kroz vlastito iskustvo. Pomaže stručnjacima da integriraju praktična iskustva s teorijskim znanjem i takodođu do svojih vlastitih rješenja problema s kojima se susreću u radu, kao i da se djelotvornije nose sa stresom i da izgrađuju svoj profesionalni identitet. Supervizija podržava profesionalno i lično učenje i razvoj stručnjaka. (Žorga, 2003.)

2. Supervizija je kreativni prostor terapeuta. To je mjesto gdje supervizant dobiva prostor da reflektira o samom sebi i svom udjelu u procesima koji nastaju u interakciji s klijentom. Svrha supervizije je da terapeut u sebi nađe ono što je jedinstveno za njega, njegov vlastiti stil, te da može birati način ponašanja u susretu s klijentom. Polazeći od toga, supervizija je proces koji potiče razmišljanje i razvijanje kompetencija. (Cajvert, 2001.)

Multidisciplinarni tim Vive Žene od 2000.god.ima redovnu (timsku) superviziju, tri puta sedmično, i zahvaljući takvom obliku profesionalne podrške tim se razvijao, učio, napredovao i u određenoj mjeri preventivno radio na pojavi profesionalnog stresa i sagorijevanja.

Međutim, činjenica da Multidisciplinarni tim već skoro dvadeset godina radi sa izuzetno složenom i teškom problematikom i da ima redovnu superviziju, svakako nije u potpunosti otklonjena mogućnost profesionalnog stresa i sagorijevanja.Naime,dabi stručnjaci pomažućih profesija u potpunosti bili zaštićeni od takvog oblika narušavanja mentalnog zdravlja pomagača, potrebno je da svaki pojedini stručnjak, pored organizacijskog nivoa zaštite, vodi računa i na profesionalnom i ličnom nivou zaštite,kako ne bi došlo do narušavanja mentalnog zdravlja.

Pored redovne supervizije,tim Vive Žene ima i redovnu godišnju eksternu superviziju, koju već više od deset godina provodi dr. David Becker iz Berlina, Njemačka.

Pored supervizije koju Multidisciplinarni tim Vive Žene ima u okviru svog rada, jedan broj članova tima je dodatno educiran za provođenje supervizije drugim stručnim profilima, u drugim organizacijama i institucijama.Nažalost, supervizija kao profesionalna podrškau Bosni i Hercegovini, nije dovoljno razvijena niti prepoznata kao značajna i potrebna, ili se nemogućnost uvođenja supervizije opravdava manjkom finansijskih sredstava.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This