SOS TELEFON – 1265

Besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici dostupna je na broj 1265 .Linija obuhvata područje Federacije BiH i namijenjena je svim osobama koje trpe bilo koji oblik nasilja – fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko, i sl.
Broj SOS telefona je transparentan, dostupan svima 24 sata i osigurava anonimnost svim korisnicima. Korisnici/e putem SOS telefona mogu primiti informacije o mogućnostima zaštite i pomoći, pri čemu ne moraju navoditi lične podatke, ukoliko smatraju da bi to na bilo koji način dodatno ugrozilo njihov položaj u zajednici.

CILJ SOS TELEFONA

Tokom razgovora,pripozivu na SOS telefon, pružamo podršku i pomoć putem savjetodavnog ili informativnog razgovora.
Ciljevi rada besplatnog SOS telefona su:

– saslušati osobu koja se osjeća kaožrtva nasilja i zlostavljanja;
– procijeniti problem i stanje u kojem se osoba nalazi;
– pomoći osobi da što objektivnije sagleda situaciju u kojoj se trenutno nalazi;
– ohrabriti je da razmotri mogućnosti trenutnih resursa i rješenja;
– ublažiti stanje traume u kojoj se osoba nalazi;
– pomoći i dati joj potporu i smjernice na koji način da se obrati postojećim relevantnim institucijama za pomoć.

PRINCIPI RADA

– Svim korisnicima besplatnog SOS telefona zagarantirana je anonimnost.
– Svi podaci i prikupljene informacije smatraju se profesionalnom tajnom.
– Stručne osobe koje rade na pozivima SOS telefonadodatno su educiraneza rad na telefonskim linijama pomoći i obavezne su čuvati profesionalnu tajnu.
– Identitet stručnih osoba je profesionalna tajna,u svrhu njihove lične zaštite.
– U skladu sa ovim pravilima rada SOS telefona, nedopustiv je svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije korisnika, temeljene na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnom stilu,imovinskom stanju, porijeklu, porodičnom i bračnom statusu, porodičnim obavezama, godinama, invalidnosti, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This