I.     Pozadina

Vive Žene- Centar za terapiju i rehabilitaciju poziva zainteresovane da dostave ponudu za sprovođenje Treninga o klimatskim promjenama, adaptaciji i ublažavanju u okviru projekta „Podsticanje rodne ravnopravnosti, osnaživanje žena kao ključni element ruralnog razvoja“ podržanog od strane We Effect Europe.

Projekat „Podsticanje rodne ravnopravnosti, osnaživanje žena kao ključni element za ruralni razvoj“ fokusiran je na dvijee strateške oblasti: rešavanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena na selu Razvoj organizacionih kapaciteta Vive Žene i „Mreže žena u Podrinju“ .

II. Cilj zadatka

Cilj obuke je da seoske žene steknu nova znanja o očuvanju vode, upravljanju plodnošću tla i nutrijentima, čime se postiže veća produktivnost i profitabilnost poljoprivrede. Oblasti: Upravljanje zemljištem i zemljištem; Upravljanje nutrijentima; Upravljanje vodama.

Učesnici će biti dovoljno informisani i dovoljno upoznati sa: važnosti korištenja službeno izdatih klimatskih informacija za planiranje uzgoja; upravljanje štetočinama i bolestima; Identifikovanje sistema za navodnjavanje koji najviše odgovara njihovom kontekstu, čime se postiže efikasnost korišćenja vode i visoka produktivnost zemljišta i obrezivanje voćaka.

Ova obuka će biti organizovana za 25 – 30 žena i muškaraca uključenih u projekat.

Vanjski konsultant treba da razvije prethodnu obuku:

– dnevni red

– prezentacija na licu mjesta

– info listovi

implantacija:

– 3 dana u martu, aprilu i maju posjete farmama u zavisnosti od vremenskih uslova i obrade zemlje

Izvještaj

Radni vremenski okvir:

Priprema dnevnog reda i radnog materijala, prezentacije – 4 sata dnevno / 5-9. mart/

Realizacija od 15. marta do 30. maja (trodnevna obuka)

Izvještavanje – do 30.05.2024.

Ukupno 22 radna sata .

Ova aktivnost je dio Projektne aktivnosti 2.3.1. Obuka o klimatskim promjenama, adaptaciji i

III.        Prijevoz

Ocjenjivanje će biti organizovano u Bosni i Hercegovini i svi dodatni troškovi putovanja konsultanta su uključeni u honorar. Bez troškova smještaja.

IV.         Koordinacija i izvještavanje

Kontakt osoba za realizaciju aktivnosti biće Mima Dahić, koordinator. Angažovani konsultant nakon sprovedene aktivnosti sa izveštajem treba da dostavi slijedeću dokumentaciju: vremenski plan i opis teme, izveštaj ..

V.  Kvalifikacijski zahtjevi

 • Stručnjak bi trebao biti MBA u poljoprivredi
 • Treba imati 3 godine iskustva u poljoprivredi
 • Proveo/la najmanje 2 SALM treninga.
 • Prednost će imati kandidati sa iskustvom u radu na poljoprivrednim projektima
 • Dodatnu prednost imaju kandidati sa iskustvom u radu sa malim farmerima.

VI.         Postupak prijave:

 • Rok za podnošenje je 29. februar godine.
 • Konkretan dokument koji treba dostaviti: ponuda sa predloženom metodologijom, finansijski plan i CV. Troškove treba odrediti eksterni konsultant.
 • Izjava o odnosu sa Vive Zene ili sa osobljem Vive Zene.
 • Finansijska ponuda i detalji o tome šta treba da sadrži naknada po satu, podijeljena na pripremu, implantaciju i izvještavanje.
 • Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Vive Zene na mail mima@vivezene.ba
 • Ponudu poslati na e-mail: mima@vivezene.ba

 

VII.     Procjena ponuda

Vive Zene će formirati komisiju za ocjenjivanje koju će činiti tri osobe i odgovorni su za izbor najbolje ponuda.

Princip najbolje vrijednosti za novac će se uzeti u obzir korištenjem ponderirane metode bodovanja za procjenu kombinacije kvalifikacija kandidata (60%) i finansijske ponude (40%).

1.      Tehnička ocjena (60 bodova):

Tehnička ocjena pristiglih ponuda sastojat će se od: [Navesti kriterije prema kojima će se tehnička ocjena ocijeniti i ocjenjivati. Imajte na umu da bi oni trebali biti isti ili usko povezani sa kvalifikacijama navedenim u odjeljku V. Kvalifikacioni zahtjevi ]

 • Evaluacija profesionalnog iskustva (relevantnost 40 bodova)
  • Broj godina iskustva rada u poljoprivredi (10 bodova)
  • Broj realizovanih SALM obuka (30 bodova)
 • Evaluacija predložene metodologije i pristupa (relevantnost 20 bodova):

samo kandidati koji dostignu prag od 60 % ( min. 48 bodova od 100 bodova) tehničke kvalifikacije.

2.      Finansijska procjena (40 bodova)

Procjena finansijskih ponuda će se vršiti na sljedeći način:

 • Ponuda sa najnižom cijenom dobiva ukupno 40 bodova
 • Ostale ponude sa višim cijenama će dobiti odgovarajuću ocenu prema sledećoj formuli: 40* (najniža cena / predložena cena).

VIII. Uvjeti plaćanja

Angažovani konsultant će dobiti ugovor o privremenom radu. Plaćanje će biti u dvije rate: jednu prije obuke u iznosu od 30% od ugovorenog iznosa i 70% nakon dostavljenog izvještaja.

IX.         Deklaracija o odnosima

Podnosilac prijave će opisati da li njihova organizacija/zaposleni imaju bilo kakve poslovne ili lične odnose sa usko povezanom stranom iz Vive Zene, njenim upravnim organima i zaposlenima ili sa sličnim organima/osobama Vive Zene .

Usko povezano lice (osoba, fizička ili pravna) prema definiciji We Effect-a smatra se osobom koja ima mogućnost da vrši kontrolu ili značajan uticaj na drugu osobu kada je u pitanju finansijsko i operativno donošenje odluka u vezi sa nekom aktivnošću. Svrha Deklaracije je da se obelodane takve informacije koje proces prijave i evaluacije čine transparentnijim i podržavaju ponude u njihovoj relevantnosti prema uslovima na otvorenom tržištu.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This