Podrška i priprema za svjedočenje svjedoka-žrtava

Psihoterapeuti i socijalni radnici pružaju podršku svjedocima- žrtvama rata, ili drugim žrtvama u okviru sudskih procesa. Svjedoci su izloženi opasnostima sekundarne traumatizacije, retraumatizacije,što može dovesti do pogoršanja njihovog mentalnog zdravlja. Priprema za svjedočenje podrazumijeva podršku prije, za vrijeme i nakon svjedočenja. Najbolja priprema svjedoka za svjedočenje je uobičajena terapijska procedura koja je se primjenjuje u svakodnevnom radu našeg Centra i ona se mora početi što ranije, bez obzira da li će žrtva svejdočiti ili ne. Pristup traumatiziranoj osobi je isti, bez obzira da li je ta osoba zatražila pomoć zbog patnje i simptoma koje osjeća ili dolazi prvi put nakon što je odlučila svjedočiti.

Priprema za svjedočenje je psihološka intervencija koja ima za cilj da osnaži svjedoka,a ne da dovede u pitanje autentičnost iskaza i da na bilo koji način utiče na svjedoka i njegovo svjedočenje na sudu. Svjedoci se, od samog donošenja odluke da li da svjedoče ili ne, nalaze u ambivalentnom stavu povezanim sa potrebom da ispričaju ono što su preživjeli i strahom od samog toka suđenja, ali i zaštitom u toku i nakon svjedočenja.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This