Vive Žene Tuzla od 26. novembra 2020. do početka aprila 2021. godine provode veliku kampanju „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ, prijavi nasilje u porodici na 122 u sklopu koje je u utorak (22.12.) održan prvi susret policijskih službenika iz petnaest policijskih stanica sa područja Tuzlanskog kantona i studenata sa 3. i 4. godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Tuzla.

Policijski službenici i studenti će zajednički učestvovati u planiranoj aktivnosti pod nazivom „od vrata do vrata“ gdje će u svojim lokalnim zajednicama razgovarati sa građanima na temu nasilja u porodici, te informisati ih o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, mogućnostima zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće na području TK i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju u porodici. Iz Vive Žene smatraju da kroz ovu aktivnost najdirektnije se vrši prevencija i pružaju informacije o obavezi prijavljivanja nasilja i mjerama podrške i zaštite žrtava. Učesnici pomenute aktivnosti će dobiti kratku obuku o projektu, COMBI kampanji i ciljevima kako bi u zajednicama na jasan način objasnili svoju ulogu i razloge za kućne posjete.

Kampanja „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“ je dio projekta koji realizira U.G. Vive Žene Tuzla pod nazivom „Prevencija i sprječavanje nasilja na području TK“, u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira EU, a provodi UN Women.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This