Udruženje građana „Vive Žene“ u partnerstvu sa Fondacijom „Lara“ iz Bijeljine, i članicama Sigurne mreže, realizira projekt Unapređenje kapaciteta pružalaca usluga podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja – faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN WOMEN.

 

Kao jedna od aktivnosti planiran je i trening za uposlenice i uposelnike Udruženja građana „Vive Žene“ s ciljem unaprijeđenja njihovih znanja i vještina u oblasti digitalnog marketinga i on line oglašavanja. U tu svrhu će biti angažovani stručnjaci/stručnjakinje iz navedenih oblasti kao voditelji/voditeljica treninga.

Broj izvršilaca dva (2)

Opis posla/zadaci i odgovorosti

  • Izrada trening kurikuluma/programa treninga
  • Realizacija i vođenje jednog jednodnevnog treninga u trajanju od 8 (ukupno za dva trenera) sati za uposlenike i uposlenice Udruženja građana “Vive Žene“ u navedenim oblastima (digitalni marketing, on line oglašavanje, korištenje društvenih mreža u svrhu promocije)
  • Evaluacija treninga i izrada zapisnika sa treninga

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Najmanje srednja stručna sprema sa znanjem i iskustvom rada u oblasti digitalnog marketinga i on – line oglašavanja minimalno 1 godina.
  • Vještine i iskustvo u realizaciji treninga za navedene teme
  • Iskustvo u izradi programa ui kurikuluma za obuku
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica, koja imaju propisane kvalifikacije.

Uz prijavu dostaviti:

– CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva,

– Potvrdu od strane pravnog lica da kandidat/kinja ima iskustvo u realizaciji treninga i edukacija za navedene teme.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 20. marta 2022.godine na e-mail adresu: danijelakaloci@bih.net.ba ili poštom, na adresu Udruženje građana „Vive Žene“ Alekse Šantića br.6, 75 000 Tuzla.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava razmatrat će komisija Udruženja građana „Vive Žene“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate/kandidatkinje, koje komisija odabere, će biti obaviješteni putem e – mail-a ili telefona u roku od 2 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

 

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This