O projektu:

Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi projekt izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz program “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja.

Podaci ukazuju na to da jedna od tri žene u BiH doživi neki oblik nasilja (porodično, partnersko, ekonomsko, psihološko ili socijalno) za vrijeme svog života. Stoga je cilj projekta dati priliku tim ženama da rade na sebi, da se osamostaljuju i kreiraju život prema svojim potrebama. Projekat uključuje štićenice iz Sigurne kuće, žene iz mreže “Ženski lanac podrške” i žene koje su se samostalno javila U.G.Vive Žene.

Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i drugih dokumenata garantira pravo na rad. Rodna neravnopravnost veliki je problem prilikom zapošljavanja, a žene žrtve nasilja nailaze na još više prepreka prilikom pronalaska ili razvijanja vlastitog posla. Za žene žrtve nasilja to predstavlja marignalizaciju na više nivoa, jer se zbog svakodnevnice već nalaze u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju  bez prilika ili pristupa za ostarivanje vlastitih prihoda.

Projekat pruža ženama podršku kroz mjesečne grupne psihosocijalne tretmane, radionice i druge aktivnosti. Za pomenute korisnice planiran je dvodnevni trening razvijanja mekih i polu-mekih vještina na temu „Mobilizacija proaktivnih stavova i podizanje ključnih kvaliteta vezanih za zapošljenje žena žrtava nasilja“, sve kako vi se lakše spremile za uvod u poslovni svijet.

Stoga U.G. Vive Žene objavljuje poziv za voditelje/ice treninga 2x (M/Ž) koji/e će biti angažovani/e  u okviru projekta “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“. Dvodnevna trening je planiran da se realizira u periodu između 17.1.  i 28.1.2022. godine (tačan datum bit će dogovoren sa voditeljima/cama), a grupa žena broji 23 članice. Ova aktivnost osmišljena je na način da poboljša osobne osobine i netehničke vještine žena.

Opis poslova i zadataka voditelja/ica treninga (M/Ž):

  • dostaviti prijedlog programa rada u skladu s planiranom agendom (u produžetku)
  • dostaviti fotografije s radionica i narativni izvještaj deset dana od dana završetka treninga

 

 Kandidati (M/Ž) su dužni uz prijavu dostaviti:

  • CV
  • Prijedlog programa rada u skladu s planiranom agendom
  • Finansijsku ponudu za svoj rad

Pri izboru dodatno će se bodovati ukoliko kandidati/tkinje (M/Ž):

  • dostave dokaz o završenim stručnim edukacijama i/ili drugim znanjima
  • dobro poznaju komunikacijske vještine, vještine izgradnje samopoštovanja i samopouzdanja
  • posjeduju visok nivo razumijevanja potreba i iskustvo u radu sa marginaliziranim skupinama (a naročito ženama žrtvama nasilja)
  • imaju iskustvo u radu sa osobama koje se prvi put susreću sa poduzetništvom
  • imaju iskustvo u vođenu grupnih radionica

Planirana agenda:

DAN 1 DAN 2
Tematska radionica 1 11:30 – 13:00 Tematska radionica 4 9:00 – 10:30
Ručak 13:00 – 14:30 Pauza 10:30 – 11:00
Tematska radionica 2 14:30 – 16:00 Tematska radionica 5 i evaluacija treninga 11:00 – 13:00
Pauza 16:00 – 16:30 Ručak 13:00
Tematska radionica 3 16:30 – 18:00
Večera 18:00

 

Za sva dodatna pojašnjenja kandidati/kinje (M/Ž) mogu kontaktirati anamarijad97@gmail.com, 035 244 310 ili 035 244 311.  Konkurs ostaje otvoren do 19.12.2021 23:59, a kandidati/kinje (M/Ž) svoje prijave mogu slati na adresu Udruženje građana „Vive Žene“, Alekse Šantića 6, 75000 Tuzla ili na e-mail: anamarijad97@gmail.com.

Kandidati/kinje (M/Ž) sa najbolje ocijenjenim prihvatljivim ponudama u skladu sa cijenom i tehničko-stručnom sposobnosti bit će obavješteni/e, najkasnije do 5.1.2022. godine.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This