O projektu:
Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi projekt izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz program “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja.
Podaci ukazuju na to da jedna od tri žene u BiH doživi neki oblik nasilja (porodično, partnersko, ekonomsko, psihološko ili socijalno) za vrijeme svog života. Stoga je cilj projekta dati priliku tim ženama da rade na sebi, da se osamostaljuju i kreiraju život prema svojim potrebama. Projekat će uključivati štićenice iz Sigurne kuće, žene iz mreže “Ženski lanac podrške” i žene koje se samostalno jave U.G.Vive Žene.
Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i drugih dokumenata garantira pravo na rad. Rodna neravnopravnost veliki je problem prilikom zapošljavanja, a žene žrtve nasilja nailaze na još više prepreka prilikom pronalaska ili razvijanja vlastitog posla. Za žene žrtve nasilja to predstavlja marignalizaciju na više nivoa, jer se zbog svakodnevnice već nalaze u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju bez prilika ili pristupa za ostarivanje vlastitih prihoda.
Institucije BiH su u nekoliko navrata kreirale kratkoročne programe za uključivanje žena u tržište rada, naročito žena žrtava rata i žrtava nasilja, što u konačnici nije obezbijedilo održiv model za njihovu ekonomsku sigurnost. Cilj ovog projekta je kreiranje modela ekonomskog osnaživanja žena, na način da odgvorne institucije, javni i privatni sektor obezbijede održiv sistem razvoja profesionalnih vještina i model ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja.
Polazna osnova za razvoj projektnih aktivnosti je procjena socio-ekonomskih prilika i ekonomskih perspektiva za žene, a naročito za marginalizirane žrtve nasilja na prodručju Tuzlanskog kantona, i to kroz procijenu prioritetnih potreba zajednice, prepoznavaje mogućih intervencija, koje bi odgovarale tim potrebama, prepoznavanje rizika i mogućnosti za djelotvorne i održive intervencije jačanja ekonomske sigurnosti žena žrtava nasilja.
Stoga UG Vive Žene objavljuje poziv za konsultante 2 (M/Ž) koji će biti angažovani u okviru projekta “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“.
Opis poslova i zadataka konsultanata (M/Ž):
– dostaviti prijedlog metodologije i plan rezalizacije provođenja procjene (instrumenti za procjenu, plan rada, vremenski okvir)
– sudjelovati na sastancima sa članovima projektnog tima u svrhu planiranja i provedbe procjene
– sudjelovati u intervjuima sa odgovornim institucijama, javnim i privatnim sektorom, zajedno sa članovima projektnog tima
– prikupljene podatke i informacije obraditi, analizirati i prezentovati u formi izvještaja koji će jasno definisati postojeće prepreke, mogućnosti i prilike, te prijedlog mjera koje mogu doprinijeti većem zapošljavanju/samozapošljavanju žena žrtava nasilja.
Procjena treba sadržavati:
– analizu trenutne ekonomske situacije na području TK, s posebnim osvrtom na mogućnosti zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja
– analizu zakonodavnog okvira, politika i programa koji tretiraju oblasti: ekonomskog razvoja, rada, zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja žena i specifično, žena žrtava nasilja
– analizu prepreka i realnih mogućnosti za poboljšanje ekonomskog položaja žena žrtava nasilja na području Tuzlanskog kantona.

Kandidati (M/Ž) su dužni uz prijavu dostaviti:
– CV
– Kopiju diplome visokoškolske ustanove (prednost se daje kandidatima koji su diplomirali ekonomiju/marketing/srodne nauke)
– Prijedlog metodologije izrade procjene
– Plan realizacije procjene (plan rada, vremenski okvir i instrumenti za procjenu)
– Finansijsku ponudu za svoj rad
Dodatno će se bodovati ukoliko kandidati (M/Ž):
– dostave dokaz o završenim stručnim edukacijama i/ili drugim znanjima iz tržišne ekonomije/ekonomske analitike
– posjeduju iskustvo u samostalnom provođenju istraživanja, procjene i analize tržišta
– posjeduju iskustvo radu sa javnim ustanovama, privatnim i civilnim sektorom
– posjeduju visok nivo razumijevanja potreba i iskustvo u radu sa marginaliziranim skupinama (a naročito ženama žrtvama nasilja)
– poznaju socioekonomske prilike, političku situaciju, političke dokumente, ekonomske strategije i druge dokumente važne za razvoj TK.
Za sva dodatna pojašnjenja kandidati (M/Ž) mogu kontaktirati anamarija@vivezene.ba, 035 244 310 ili 035 244 311. Konkurs ostaje otvoren do 1.10.2021 23:59 (10 dana), a kandidati (M/Ž) svoje prijave mogu slati na adresu Udruženje građana „Vive Žene“, Alekse Šantića 6, 75000 Tuzla ili na e-mail: anamarija@vivezene.ba.
Kandidati (M/Ž) sa najbolje ocijenjenim prihvatljivim ponudama u skladu sa cijenom i tehničko-stručnom sposobnosti bit će obavješteni, najkasnije do 4.10.2021.godine.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This