O projektu:

Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi projekt izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz program “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja.

Projekat se razvija kroz 3 komponente:

 1. Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja (psihosocijalni grupni tretmani 16 mjeseci, treninzi o mekim i radnim vještinama),
 2. Jačanje kapaciteta na rodno odgovornoj politici zapošljavanja i praksi vladinog, privatnog i javnog sektora (procjena socio-ekonomske situacije u zajednci, aktivno djelovanje Koordinacionog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici TK, sastanci sa predstavnicima vladinog sektora, okrugli stolovi i treninzi za vladin i privatni sektor) i
 3. Kampanja za podizanje svijesti o značaju mulispektralnog pristupa u bavljenju zapošljavanjem marginalizovanih grupa žena.

Stoga  UG Vive Žene objavljuje poziv za konsultante 2 (M/Ž) koji će biti angažovani  u okviru projekta “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“, čija je obaveza istraživanje potreba postojećeg tržišta (u aspektu potrebe za uposlenicama), te u suradnji sa projektnim timom i Koordinacionim tijelom za prevenciju i borbu nasilja u porodici u TK kreirati održiv ekonomski model zapošljavanja žena žrtava nasilja.

 

Opis poslova  i zadataka konsultanata (M/Ž):

 • dostaviti prijedlog metodologije istraživanja postojećeg tržišta (plan rada, ciljane sektore privrede koje će biti istraženi i instrumente za istraživanje privrednog sektora),
 • mapirati postojeći javni i privatni sektor: pojedinačne ili fizičke zahtjevi za poslom koji će se provoditi u okviru ženskog mrežnog poslovanja, prikupljene podatke i informacije obraditi, analizirati i prezentovati u formi izvještaja koji će jasno definisati potrebe postojećeg tržišta za zapošljavanjem žena,
 • sudjelovati na sastancima sa članovima projektnog tima,
 • sudjelovati na sastancima sa članovima Koordinacijog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u TK, zajedno sa članovima projektnog tima,
 • razviti funkcionalan i održiv socio-ekonomski model za rješavanje problema ekonomske neosnaženosti žena žrtava nasilja.

 

      Kandidati (M/Ž) su dužni uz prijavu dostaviti:

 • CV
 • Kopiju diplome visokoškolske ustanove (prednost se daje kandidatima koji su diplomirali ekonomiju/marketing/srodne nauke)
 • Prijedlog metodologije rada
 • Plan realizacije procjene (plan rada, vremenski okvir i instrumenti za procjenu)
 • Finansijsku ponudu za svoj rad

Dodatno će se bodovati ukoliko kandidati (M/Ž):

 • dostave dokaz o završenim stručnim edukacijama i/ili drugim znanjima iz tržišne ekonomije/ekonomske analitike
 • posjeduju iskustvo u samostalnom provođenju istraživanja, procjene i analize tržišta
 • posjeduju iskustvo radu sa javnim ustanovama, privatnim i civilnim sektorom
 • posjeduju visok nivo razumijevanja potreba i iskustvo u radu sa marginaliziranim skupinama (a naročito ženama žrtvama nasilja)
 • poznaju socioekonomske prilike, političku situaciju, političke dokumente, ekonomske strategije i druge dokumente važne za razvoj TK.

Za sva dodatna pojašnjenja kandidati (M/Ž) mogu kontaktirati anamarijad97@gmail.com, 035 224 310 ili 035 224 311.  Konkurs ostaje otvoren do 23.3.2022, a kandidati (M/Ž) svoje prijave mogu slati na adresu Udruženje građana „Vive Žene“, Alekse Šantića 6, 75000 Tuzla ili na e-mail: anamarijad97@gmail.com.

Sve ponude pristigle emailom dobit će potvrdu, ukoliko ona izostane kontaktirajte nas koristeći ostale kanale.

Kandidati (M/Ž) sa najbolje ocijenjenim prihvatljivim ponudama u skladu sa cijenom i tehničko-stručnom sposobnosti bit će obavješteni, najkasnije do 25.3.2022.godine.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This