JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda konsultantskih usluga za izradu prijedloga mjera/smjernica za sistemsko unapređenje postojećih politika/programa koji se odnose na zapošljavanje/samozapošljavanje žena žrtava nasilja na području Tuzlanskog kantona, u okviru projekta “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“.

O projektu:

Udruženje građana Vive Žene od 01.9.2021. do 31.01.2023. sprovodi projekt izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz program “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja.

Projekat se razvija kroz 3 komponente:

 1. Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja (psihosocijalni grupni tretmani 16 mjeseci, treninzi o mekim i radnim vještinama),
 2. Jačanje kapaciteta na rodno odgovornoj politici zapošljavanja i praksi vladinog, privatnog i javnog sektora (procjena socio-ekonomske situacije u zajednci, aktivno djelovanje Koordinacionog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici TK, sastanci sa predstavnicima vladinog sektora, okrugli stolovi i treninzi za vladin i privatni sektor) i
 3. Kampanja za podizanje svijesti o značaju mulispektralnog pristupa u bavljenju zapošljavanjem marginalizovanih grupa žena.

Stoga UG Vive Žene objavljuje poziv za 2 konsultanta (M/Ž) koji će biti angažovani na izradi prijedloga mjera/smjernica za sistemsko unapređenje postojećih politika/programa koji se odnose na zapošljavanje/samozapošljavanje žena žrtava nasilja na području Tuzlanskog kantona.

Opis poslova  i zadataka konsultanata (M/Ž):

 • u konsultcijama sa projektnim timom osmisliti i dogovoriti plan aktivnosti u izradi traženog dokumenta,
 • analizirati postojeći zakonski okvir koji tretira prava žena, posebno socijalno osjetljive kategorije, žena žrtava nasilja i identifikovati prilike za unapređenje istih,
 • analizirati postojeće programe za ekonomsko osnaživanje žena i žena žrtava nasilja na području Tuzlanskog kantona i identifikovati prilike za unapređenje istih,
 • na osnovu gore provedenih analiza i identificiranih prilika, krierati prijedlog mjera/smjernica za sistemsko unapređenje postojećeg zakonskg okvira i programa kojim se ženama žrtvama nasilja poboljšava pristup za ostvarivanje prihoda kroz zapošljavanje/samozapošljvanje.
 • obaviti konsultacije o prijedlogu mjera/smjernica sa Koordinacionim tijelom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u TK, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK i ostalim relevantnim ministarstvima i institucijama na području Tuzlanskog kantona u cilju finaliziranja dokumenta,
 • u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK uraditi prezentaciju finalnog dokumenta mjera/smjernica za sistemsko unapređenje postojećeg zakonskg okvira i programa kojim se poboljšava pristup ženama žrtvama nasilja za ostvarivanje prihoda kroz zapošljavanje/samozapošljvanje na području TK na sjednicama Vlade TK i odgovarajućih tijela Skupštine TK,
 • vremenski okvir za realizaciju navedenih poslava i zadataka će biti dogovoren sa projektnim timom, u skladu sa planom aktivnosti implementacije projekta.

 

      Kandidati (M/Ž) su dužni uz prijavu dostaviti:

 • CV
 • Kopiju diplome visokoškolske ustanove
 • Finansijsku ponudu za svoj rad

Dodatno će se bodovati ukoliko kandidati (M/Ž):

 • posjeduju iskustvo u samostalnom provođenju istraživanja, procjene i analize tržišta
 • posjeduju iskustvo radu sa javnim ustanovama, privatnim i civilnim sektorom
 • posjeduju visok nivo razumijevanja potreba i iskustvo u radu sa marginaliziranim skupinama (a naročito ženama žrtvama nasilja)
 • poznaju socioekonomske prilike, političku situaciju, političke dokumente, ekonomske strategije i druge dokumente važne za razvoj TK.

Za sva dodatna pojašnjenja kandidati (M/Ž) mogu kontaktirati anamarija@vivezene.ba, 035 224 310 ili 035 224 311.  Konkurs ostaje otvoren do 23.6.2022, a kandidati (M/Ž) svoje prijave mogu slati na adresu Udruženje građana „Vive Žene“, Alekse Šantića 6, 75000 Tuzla ili na e-mail: anamarija@vivezene.ba.

Sve ponude pristigle emailom dobit će potvrdu, ukoliko ona izostane kontaktirajte nas koristeći ostale kanale.

Kandidati (M/Ž) sa najbolje ocijenjenim prihvatljivim ponudama u skladu sa cijenom i tehničko-stručnom sposobnosti bit će obavješteni, najkasnije do 27.6.2022.godine.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This