Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi projekt izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz program “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja.

Projekat se razvija kroz 3 komponente:

 1. Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja (psihosocijalni grupni tretmani 16 mjeseci, treninzi o mekim i radnim vještinama),
 2. Jačanje kapaciteta na rodno odgovornoj politici zapošljavanja i praksi vladinog, privatnog i javnog sektora (procjena socio-ekonomske situacije u zajednci, aktivno djelovanje Koordinacionog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici TK, sastanci sa predstavnicima vladinog sektora, okrugli stolovi i treninzi za vladin i privatni sektor) i
 3. Kampanja za podizanje svijesti o značaju mulispektralnog pristupa u bavljenju zapošljavanjem marginalizovanih grupa žena.

Stoga U.G. Vive Žene objavljuje poziv za voditelja/icu (M/Ž) kampanje koji/a će biti angažovan/a osam mjeseci u okviru projekta “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“. Predviđeno vrijeme trajanja kampanje je od marta do decembra 2022. Ova aktivnost osmišljena je na način kako bi se povećala svijest među profesionalnom (poslodavci iz privatnog i javnog sektora) i širom javnošću o preprekama i poteškoćama ali i promociji pozitivnovnog pristupa poslodavaca u zapošljavanju žena žrtava nasilja na području svih općina Tuzlanskog kantona.

Kampanju mogu voditi i pravna lica, koja djeluju u ovoj oblasti.

Opis poslova i zadataka voditelja/ice kampanje (M/Ž):

 • dostaviti prijedlog programa realizacije kampanje
 • dostaviti prijedlog početnih naslova i poruka kampanje
 • isčitavanje i osvrt na dokument „Procjena socio-ekonomskih prilika i ekonomskih perspektiva za žene žrtve nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“
 • redovna suradnja sa osobom koja dizajnira materijale i projektnim timom
 • kreiranje sadržaja za online i tradicionalne medije, te printane promo materijale
 • aktivno sudjelovanje u kampanji (pripremanje objava na društvenim mrežama, kreiranje novog sradržaja)
 • dostaviljanje redovnih podataka o dosegu kampanje (na kraju svakog mjeseca)

 

 Kandidati (M/Ž) su dužni uz prijavu dostaviti:

 • CV
 • Prijedlog programa realizacije kampanje
 • Prijedlog početnih naslova i poruka kampanje
 • Finansijsku ponudu za svoj rad
 • Reference već urađenih kampanja

Pri izboru dodatno će se bodovati ukoliko kandidati/tkinje (M/Ž):

 • dostave dokaz o završenim stručnim edukacijama i/ili drugim znanjima korisnim za vođenje i kreiranje kampanje,
 • dobro poznaju online medije i zahtjeve algoritama,
 • posjeduju visok nivo razumijevanja problema,
 • posjeduju iskustvo u radu i vođenju višemjesečnih kampanja,
 • imaju iskustvo u radu u timu,
 • imaju istaknutu kreativnost i prilagodljivost.

 

Zbog lakših susreta i zbog dinamike projekta poželjno je da kandidati/kinje stanuju na području TK.

Za sva dodatna pojašnjenja kandidati/kinje (M/Ž) mogu kontaktirati anamarijad97@gmail.com, 035 244 310 ili 035 244 311.  Konkurs ostaje otvoren do 6.2.2022. 23:59, a kandidati/kinje (M/Ž) svoje prijave mogu slati na adresu Udruženje građana „Vive Žene“, Alekse Šantića 6, 75000 Tuzla ili na e-mail: anamarijad97@gmail.com.

Sve ponude pristigle emailom dobit će potvrdu, ukoliko ona izostane kontaktirajte nas koristeći ostale kanale.

Kandidati/kinje (M/Ž) sa najbolje ocijenjenim ponudama u skladu sa cijenom i tehničko-stručnom sposobnosti bit će obavješteni/e, najkasnije do 8.2.2022. godine.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This