O projektu

Projekat „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH) za cilj ima otvaranje dijaloga i definisanja modela i načina organizovanja specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja. Uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja dio je obaveza Bosne i Hercegovine u obezbjeđenju provedbe Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i realna društvena potreba usljed povećanja seksualnog nasilja i ozbiljnih trauma koje ono ostavlja na preživjele.

Ključne aktivnosti u projektu usmjerene su na povećanje nivoa znanja profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora i struktura vlasti o modelima organizovanja specijalzovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja u svijetu i regionu; provođenje istraživanja u cilju procjene potreba za izgradnjom kapaciteta za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i definisanje modela specijalizovanih usluga za preživjele koji su u skladu sa potrebama u bh. kontekstu.

Projekat provodi Fondacija „Lara“ iz Bijeljine u konzorcijskom partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije iz Sarajeva, UG „Budućnost“ iz Modriče, UG „Vive žene“ iz Tuzle, Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke, Udruženjem „Žena BiH“ iz Mostara i Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća.

Opis posla

Angažman koji je predmet javnog poziva podrazumijeva saradnju sa projektnim timom i upravnim odborom projekta, pisanje i dostavljanje izvještaja lokalne koordinatorice o angažovanju u projektnim aktivnostima na kvartalnom nivou i učestvovanje u:

  • izradi plana implementacije projektnih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona
  • sprovođenju, praćenju i kontroli izvršavanja projektnih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona i suradnja sa drugim članicama konzorcija
  • organizovanje dva javna događaja prema planu projekta
  • obavljanju svih ostalih poslova za potrebe realizacije projektnih aktivnosti u dogovoru sa članicom upravnog odbora konzorcija

Vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je: 15 (petnaest) mjeseci.

Broj osoba: 1 (jedna)

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka (sociologije, prava, psihologije);
  • Iskustvena ili teoretska znanja o fenomenu rodno zasnovanog seksualnog nasilja i zaštiti ljudskih prava.

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

  • CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;
  • Potvrdu od strane pravnog lica o radnom angažmanu kandidata/kinje i da posjeduje iskustvo u radu sa preživjelima seksualnog nasilja;
  • Prijedlog cijene usluge.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 28. novembra 2022. godine na e-mail adresu: vivezene@bih.net.ba ili poštom, na adresu Alekse Šantića br.6, Tuzla

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Udruženja građana „Vive Žene“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidata ili kandidatkinju koji ispunjava uslove ćemo obavijestiti putem elektronske pošte u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim lokalnim koordinatorom ili izabranom lokalnom koordinatoricom će se zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This