Javni poziv

za angažovanje konsultantkinja/nata – ekspertkinja/eksperata za izradu polisi dokumenata u okviru realizacije projekta „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH)

O projektu

Projekat „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“(Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH) za cilj ima otvaranje dijaloga i definisanja modela i načina organizovanja specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja. Uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja dio je obaveza Bosne i Hercegovine u obezbjeđenju provođenja Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i realna društvena potreba usljed povećanja seksualnog nasilja i ozbiljnih trauma koje ono ostavlja na preživjele.

Ključne aktivnosti u projektu usmjerene su na povećanje nivoa znanja profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora i struktura vlasti o modelima organizovanja specijalzovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja u svijetu i regionu; provođenje istraživanja u cilju procjene potreba za izgradnjom kapaciteta za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i definisanje modela specijalizovanih usluga za preživjele koji su u skladu sa potrebama u bh. kontekstu.

Projekat provodi Fondacija „Lara“ iz Bijeljine u konzorcijskom partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije iz Sarajeva, UG „Budućnost“ iz Modriče, UG „Vive žene“ iz Tuzle, Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke, Udruženjem „Žena BiH“ iz Mostara i Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća.

Opis posla/zadaci i odgovornosti

Na osnovu definisanih prioriteta zagovaranja za podršku žrtvama seksualnog nasilja, zagovaračkog plana i akcionog plana djelovanja izrađenih u okviru projekta, standarda uspostavljenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), i drugih relevantnih konvencija i akata usvojenih u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, potrebno je sačinit polisi dokumente za izmjene i dopune relevantnih zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji bi žrtvama silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja omogućili uživanje prava zagarantovanih Istanbulskom konvencijom.

Vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je 1 (jedan) mjesec.  

Broj osoba: 1 (jedna)

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti pravnih nauka,
  • Znanje i iskustvo u izradi prijedloga javnih politika i
  • Iskustvena, teoretska ili istraživačka znanja o fenomenu rodno zasnovanog seksualnog nasilja i zaštiti ljudskih prava.

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

  • CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;
  • Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti;
  • Prijedlog cijene usluge. 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 12. oktobra 2023. godine na e-mail adresu: danijela@vivezene.ba ili poštom, na adresu Udruženje građana “Vive Žene”, Alekse Šantića br. 6. 75 000 Tuzla  

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Udruženja građana “Vive Žene” imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidata ili kandidatkinju koji su prošli ćemo obavjestiti putem elektronske pošte u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izbranim konsultantom ili konsultantkinjom će se zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This