Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi projekt izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz program “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonomsku neovisnost žena žrtava nasilja.

Projekat se razvija kroz 3 komponente:

 1. Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja (psihosocijalni grupni tretmani 16 mjeseci, treninzi o mekim i radnim vještinama),
 2. Jačanje kapaciteta na rodno odgovornoj politici zapošljavanja i praksi vladinog, privatnog i javnog sektora (procjena socio-ekonomske situacije u zajednci, aktivno djelovanje Koordinacionog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici TK, sastanci sa predstavnicima vladinog sektora, okrugli stolovi i treninzi za vladin i privatni sektor) i
 3. Kampanja za podizanje svijesti o značaju mulispektralnog pristupa u bavljenju zapošljavanjem marginalizovanih grupa žena.

Stoga U.G. Vive Žene objavljuje poziv za 2 dizajnera/ke (M/Ž) u sklopu kampanje koji/e će biti angažovani/e u okviru projekta “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“. Predviđeno vrijeme trajanja kampanje je od marta do decembra 2022., a prvi materijali bi trebali biti gotovi do početka marta. Kampanja je osmišljena na način kako bi se povećala svijest među profesionalnom (poslodavci iz privatnog i javnog sektora) i širom javnošću o preprekama i poteškoćama ali i promociji pozitivnovnog pristupa poslodavaca u zapošljavanju žena žrtava nasilja na području svih općina Tuzlanskog kantona.

Opis poslova i zadataka 2 dizajnera/ke kampanje (M/Ž):

 • razvijanje kreativnog koncepta kampanje
 • produkcija vizuala i generičkih materijala za društvene mreže i printane materijale
 • priprema vizuala i generičkih materijala za roll-up banner
 • redovna suradnja sa osobom koja vodi kmpanju i projektnim timom
 • aktivno sudjelovanje u kampanji

 Kandidati (M/Ž) su dužni uz prijavu dostaviti:

 • CV
 • Finansijsku ponudu za svoj rad
 • Reference već urađenih radova

Pri izboru dodatno će se bodovati ukoliko kandidati/tkinje (M/Ž):

 • dostave dokaz o završenim stručnim edukacijama i/ili drugim znanjima iz oblasti dizajna,
 • posjeduju visok nivo razumijevanja problema,
 • posjeduju iskustvo u radu,
 • imaju iskustvo u radu u timu,
 • imaju istaknutu kreativnost i prilagodljivost.

Zbog lakših susreta i zbog dinamike projekta poželjno je da kandidati/kinje stanuju na području TK.

Za sva dodatna pojašnjenja kandidati/kinje (M/Ž) mogu kontaktirati anamarijad97@gmail.com, 035 244 310 ili 035 244 311.  Konkurs ostaje otvoren do 13.2.2022. 23:59, a kandidati/kinje (M/Ž) svoje prijave mogu slati na adresu Udruženje građana „Vive Žene“, Alekse Šantića 6, 75000 Tuzla ili na e-mail: anamarijad97@gmail.com.

Sve ponude pristigle emailom dobit će potvrdu, ukoliko ona izostane kontaktirajte nas koristeći ostale kanale.

Kandidati/kinje (M/Ž) sa najbolje ocijenjenim ponudama u skladu sa cijenom i tehničko-stručnom sposobnosti bit će obavješteni/e, najkasnije do 15.2.2022. godine.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This