Vive Zene Tuzla


O nama

Vive Žene danas

Rad Vive Žene predstavlja kontinuitet u rehabilitacijskom procesu žrtava rata I nasilja i procesa oporavka cjelokupnog BiH društva. Osim osnaživanja i rehabilitacije izravnih žrtava rata I nasilja, kroz psihosocijalni, psihoterapijski tretman Vive Žene rade I na procesu osnazivanja individualnih kapaciteta, gradnji kapaciteta organizacija koje se bave I rade sa žrtavma rata I nasilja kao na lobiranju za priznavanja statusa žrtava torture , kako bi osigurali da svi koji su preživjeli torturu I nasilje mogli ostvariti svoja prava

Vive Žene:Centar za terapiju i rehabilitaciju :

.Dodana vrijednost za našeg Centra je mogućnost stacionarnog psihosocijalnog tetmana , kada je to potrebno , kao i činjenica da korisnici ne moraju platiti za usluge koje dobiju, niti oni moraju imati zdravstveno osiguranje da se liječi u našem centru . To je osobito važno jer trenutna ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini je vrlo nepovoljna za mnoge osobe , posebno za one s teškim traumatskim iskustvima i bez prihoda ili radnih mjesta , koji su u potrebi intenzivnog liječenja od strane kvalificiranih stručnjaka , ali ne mogu si to priuštiti . Drugi važan faktor je da korisnici osjećaju manje stigmatizirani kada se liječi u našem Centru

Vive Žene: Rad na sprječavanju trans generacijskog prijenosa traume u zajednicama :

Te aktivnosti imaju poseban fokus na djecu i adolescente koji se na svoj način nose s posljedicama rata i prijelaznog stanja u zemlji , kao i širok spektar problemi u obitelji . Životi djece i mladih, izravno ili neizravno obilježeni su posljedicama rata i tranzicije što povecava rizik da trauma roditelja utječe na njihovo mentalno zdravlje I razvoj.. Djeca imaju pravo da odrasta u obitelji , u slozi, ljubavi i razumijevanja , te da dobiju kvalitetno obrazovanje . Podrška za djecu i adolescente te promicanje zdravog procesu socijalizacije je jedan od najvažnijih zadataka I izazova u današnjem kontekstu BiH

Vive Žene: Rad na reintegraciji i pomirenju u BH zajednicama :

Proces pomirenja je veoma kompleksan, jer uključuje nekoliko različitih aspekata : suočavanje sa prošlošću, , ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, pomaže žrtvama u procesu ozdravljenja. Proces pomirenja u BH kontekstu potrebno je sagledati sa nekoliko aspekata:, pojedinac ( žrtva i počinitelj ) , obitelj, zajednicu I drzava. To je dugotrajan proces, koji može trajati desetljećima ,proces koji zahtijeva duboke promjene s obzirom na osjećaje , stavove , način razmišljanja , razumijevanje kako nasilje utječe na žene , žrtve seksualnog nasilja , udovice, čitave obitelji

Rad na pomirenju i reintegracije u zajednici Vive Žene su stavile naglasak na osnaživanje unutarnje kapaciteta skupina i pojedinaca s kojima radimo i podržati ih da postanu aktivniji u kreiranju vlastite budućnosti.

Vive Žene:. Zastupanje I zagovaranje.

U ovom programu rad je usmjeren prema podizanju svijesti građana o problemima sa kojima se susrecu žrtve torture i nasilja, i na lobiranju za poboljsanje i reguliranje njihovog statusa i prava u drustvu. Organiziranje javnih manifestacija i aktivnosti zagovaranja sa ciljem podsjecanja drzave na obaveze koje je preuzela potpisivanjem medjunarodnih konvecija jedna je od djelatnosti Vive Zene.

Vive Žene: Rad na izgradnji kapaciteta profesionalaca :

Program se temelji na replikaciju Vive Žene multidisciplinarnog integrativnog pristup u radne metodologije multidisciplinarnih timova u Sjeveroistočnoj BiH ( Brčko Distrikta i općina Bratunac ) . Stručnjaci iz različitih institucija , npr. : Centar za socijalni rad , Centri za mentalno zdravlje , Domovi zdravlja, policije i nevladinih organizacija bice u mogućnosti da usvaje nova znanja i tehnike u području traume ( traume I žalovanje , sekvencijalna traumatizacija , re – traumatizacije žrtve u procesu svjedočenja na sudu ) . Osim toga stručnjaci spomenutih institucija će dobiti nove komunikacijske vještine i moći raditi na osobnim granicama I samim time izbjeći rizik “burn out”/sagorjevanja na poslu

Vive Žene: Prevencija nasilja I zastita žrtava nasilja u obitelji

Problem nasilja u porodici izuzetno je složen problem koji zahtjeva timsko rješavanje problema i to ne samo unutar samo jedne profesije niti samo jedne institucije vec i međuprofesionalno i na nivou više institucija.

Vive Žene su osnovale “sigurnu kuću” u okviru svojih prostorija, jedinu u Tuzlanskom kantonu a također I olakšava rad SOS telefonske linije za slučajeve nasilja u porodici koji pokriva područje dva kantona (16 općina). Vive Žene su učetvovala u kreiranju strategije za sprečavanje nasilja u obitelji kako 2009 tako I 2012 godine, koja je usvojena od strane Vlade Federacije BiH. Kao dio aktivnosti predviđenih strategijom, Vive Zene preuzela je vodeću ulogu u kriiranju Protokola za intervencije u slučajevima nasilja u porodici za Tuzlanski kanton (2010), I Posavskoj županiji 2013-2014) Protokol propisuje standard za sve učesnike koji se bave problemom nasilja u porodici, ali I politike koje definišu djelovanje neophodno za prevenciju javljanja takvih ponašanja. Pored ovih aktivnosti kreiranja politika, Udruženje se također bavi I pružanjem psihosocijalnog rada za žrtve (žene) na mikro nivou, ali I na makro nivou gdje se bavimo radom u lokalnoj zajednici na podizanju svjesti javnosti I gdje također pružamo obuku profesionalcima iz oblasti primarne prevencije.

Vive Zene: Rad sa počiniteljima nasilja

Sa ciljem prevencija pojave nasilja u obitelji neophodno je raditi na osnaživanju sistema intervencije koji se bavi sa slučajevima nasilja porodicu kroz rad sa počiniocima nasilja I na taj način osigurati dugotrajne promjena za žrtve nasilja I umanjiti pojavi tzv. “recidiva”/ ponavljanja slučajeva nasilja u obitelji.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba