DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KONSULTANTA/ICE ZA SPROVOĐENJE PROCJENE ORGANIZIACIJSKIH KAPACITETA UG VIVE ŽENE -

U.G.“Vive Žene“ Tuzla
Datum: 15.09.2020.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KONSULTANTA/ICE
ZA SPROVOĐENJE PROCJENE ORGANIZIACIJSKIH KAPACITETA UG VIVE ŽENE

Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju poziva zainteresirane konsultante/ice za obavljanje procjene kapaciteta ljudskih resursa UG Vive Žene.

Svrha procjene kapaciteta je da se identificiraju interne potrebe za dodatnom edukacijom osoblja Vive Žene u smislu organizacijskog razvoja (liderstvo, namicanje sredstava, pisanje prijedloga projekata, I razvoja ljudskih resursa (zagovaranje, komunikacija sa javnosti, korištenje on line platformi I alata).

Sprovođenje procjene kapaciteta je planirana za period septembar – oktobar 2020.

Učesnici: Osoblje Vive Žene - 20

CILJ :
Uraditi procjenu, te pregled i analizu jakih i slabih strana kapaciteta ljudskih resursa UG Vive Žene, te identificirati ključne nedostatke u kapacitetima. Analiza treba uključivati ključne smjernice za planiranje razvoja kapaciteta.

METODOLOGIJA
Procjena kapaciteta treba da bude participatorna i konsultativna. Očekuje se da će procjena uključivati i proces samoprocjene kao i detaljne konsultacije sa cijelim Vive Žene timom kako bi se pomoglo u prikupljanju i validiranju informacija.
Okvir procjene kapaciteta treba da prepozna višestruke dimenzije kapaciteta za efektivno postizanje ciljeva Vive Žene. Pored individualnih kapaciteta (relevantnih vještina i sposobnosti) procjena treba da obuhvati organizacione kapacitete (uprava, strukture, procesi, itd) kao i širi kontekst u okviru kojeg organizacija funkcionira (društveni kapaciteti).

KLJUČNI REZULTATI
Početni izvještaj sa planom rada, detaljna metodologija, format izvještaja i dinamički plan dostaviti u roku od 7 dana od datuma početka posla.
Konsolidirani izvještaj procjene kapaciteta i strategija razvoja kapaciteta relevantna specifično za svakog uposlenika:
a. Izazovi kapaciteta na organzacionom i individualnom nivou
b. Trenutne mogućnosti razvoja kapaciteta u regionu;
c. Specifične potrebe kapaciteta i prioriteti na organizacionom i individualnom nivou;
d. Preporuke za najprikladnije, najefektivnije i najdostupnije načine razvijanja kapaciteta kako bi se zadovoljile identificirane potrebe.

SURADNJA
Konsultant/ica će raditi u suradnji sa menađmentom i koordinatorima kako bi finalizirao metodologiju, prikupio podatke i organizovao intervjue.

VREMENSKI OKVIR
Do 10. Oktobra 2020: Prijedlog “izvještaja o procjeni potreba kapaciteta” završen.
Do 20. Oktobra 2020: Prijedlog stratgije za razvoj kapaciteta završen;
Do 30. Oktobra 2020: Dostavljeni finalni izvještajdokumenti

VJEŠTINE I ISKUSTVO KOJI SE TRAŽE OD KONSULTANTA/ICE
Od konsultanta/ice se očekuje da će posjedovati slijedeće vještine i stručnost:
• Višu stručnu spremu u oblasti ekonomije, razvojnih studija, društvenih nauka ili sličnih disciplina;
• Minimalno tri godine iskustva u obavljanju procjene individualnih i organizacionih potreba kapciteta;
• Najmanje tri godine iskustva u radu na organizacionom razvoju i izgradnji kapaciteta;
• Vještine komuniciranja I suradnje

PRIJAVA NA POZIV
Molimo Vas da Prijavu na poziv dostavite na slijedeću email adresu: vivezene@bih.net.ba do 27. septembra u ponoć. Uz prijavu potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:
• Biografiju sa naglašenim referencama vezanim za ranije relevantno radno iskustvo i publikacije.
• Prateće pismo sa navedenim kvalifikacijama za rad, te navedenim početnim obzervacijama u smislu opisa posla i metodologije koju bi koristili.
• Finansijsku ponudu izraženu u BAM valuti za završetak traženih poslova, uključujući dnevnu cijenu korištenu u kalkulacijama.
Aplikante sa uže liste ćemo kontaktirati radi online intervjua.

EVALUACIJA APLIKACIJA
Aplikacije će se evaluirati na osnovu slijedećih kriterija: (i) profila i iskustva konsultanta u odnosu na temu poziva(ii) metodologije predloženog obavljanja zadatka, i (iii) finansijske ponude.

 

__________________________
Jasna Zečević
Predjsednica UG Vive Žene

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba