Udruženje građana ”Vive Žene” iz Tuzle raspisuje javni poziv za podnošenje ponuda za angažovanje eksperice za razvoj kampanje zagovaranja za prava žena koje su preživjele rodno, seksualno nasilje u ratu, u okviru projekta „Osnaživanje glasova žena pogođenih ratnim seksualnim, rodno zasnovanim nasiljem na zapadnom Balkanu – Za kulturu prepoznavanja i pomirenja“, koji se provodi od 01.10.2020. do 31.01.2024. godine. Projekat se realizuje uz podršku medica mondiale i Engagement Global (EG) iz fonda The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)- Njemačka.

Partneri na projektu:
– “Vive Žene” Tuzla i Medica Zenica (Bosna i Hercegovina),
– Autonomni ženski centar, Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije i Žene u crnom (Srbija),
– Medica Đakovica i Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (Kosovo).

U periodu od 26 godina nakon rata, žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu nisu na adekvatan način tretirane unutar zakonodavstva Bosne i Hercegovine, niti je njihov društveni status na zadovoljavajućem nivou.

Fenomen seksualnog nasilja u ratu se još uvijek doživljava kao stvar privatne prirode iako je formalno prepoznat kao društveni problem i pitanje ljudskih prava. Unatoč učinjenom napretku koji je Bosna i Hercegovina postigla u domenu ljudskih prava i jednakopravnosti spolova, žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu još uvijek nisu adekvatno zaštićene, a zagarantovana prava se ne poštuju.

Stoga se projektom nastoji obezbijediti dostojanstven i miran život preživjelih kroz ostvarivanje prava na istinu, reparaciju i pravdu kao i regionalne inicijative suočavanja s prošlošću, sa ciljem razvijanja kulture prepoznavanja i pomirenja na Zapadnom Balkanu, kako bi žene koje su preživjele seksualno, rodno zasnovano nasilje u ratu živjele dostojanstveno i bez nasilja.

Opis posla konsultantice:
– Analiza postojećih inicijativa za unapređenje prava i položaja žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu,
– Definisanje tema/prioriteta u kampanji zagovaranja,
– Definisanje ključnih modela zagovaranja prema izvršnoj, sudskoj i zakonodavnoj vlasti u BiH,
– U saradnji sa udruženjima Vive Žene Tuzla i Medica Zenica analizirati i unaprijediti postojeće akcije za podizanje svijesti javnosti o potrebama i prioritetima žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu.
– Učestvovati u radionicama izrade kampanje zagovaranja koje su planirane ovim projektom.

Uslovi za prijavljivanje (kvalifikacije, stručna znanja):
1. Ekspertiza u oblasti ljudskih prava,
2. Visok stepen razumijevanja krivičnih djela seksualnih zločina, a naročito seksualnih zločina motiviranih rodom žrtava u ratu,
3. Odlično poznavanje zakonske regulative i međunarodnih instrumenata koje je ratifikovala BiH,a koji se odnose na prava preživjelih,
4. Informisanost o potrebama, prioritetima i problemima žena koje su preživjele rodno, seksualno nasilje tokom rata,
5. Relevantna iskustva u radu i javnim kampanjama podrške ženema koje su preživjele seksualno nasilje u ratu.
Sadržaj prijave:
1. Prijedlog za izradu kampanje zagovaranja (koncept, vremenski okvir, koraci i očekivani rezultati),
2. Biografija konsultantice,
3. Prijedlog cijene konsultantske usluge.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 16. septembra 2021. godine na sljedeću e-mail adresu: vivezene@bih.net.ba, ili poštom na adresu UG Vive Žene: Alekse Šantića br.6, 75000 Tuzla.

Odabrana kandidatkinja će biti kontaktirana do 23.septembra 2021.godine, a potpisivanje ugovora će biti organizovano odmah nakon toga.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This