Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

U okviru aktivnosti na jačanju multisektorskog odgovora na nasilje u porodici i prema ženama biće organizovana tri tematska sastanka Koordinaciono tijela, formiranog da prati i unapređuje saradnju i rad subjekata zaštite na sprečavanju i suzbijanju ove vrste nasilja.
Teme sastanaka biće – predstavljanje rada članica Sigurne mreže na unapređenju kapaciteta skloništa i drugih specijalizovanih usluga podrške za rad sa žrtvama seksualnog nasilja, praćenje stanja i intervencije u slučajevima seksualnog nasilja i razmjena informacija o evidencijama porodičnog nasilja unutar svakog od sektora/službi.
Ukupan cilj ovih sastanaka je da se dođe do procjene stanja i definišu prijedlozi za unapređenje evidencija, kao i da se fokus rada u multisektorskoj saradnji usmjeri i na problem seksualnog nasilja.
Na kraju projekta biće sačinjen izvještaj sa ovih tematskih sastanaka sa preporukama za dalje unapređenje stanja.

SADŽAJ JAVNOG POZIVA
Broj osoba – jedna (1)
Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:
• Upoznavanje sa temom sastanka i podacima relevantnim za vođenje sastanka, izrada sinopsisa za moderiranje sastanka;
• Vođenje sastanka Koordinacionog tijela
• Učešće u izradi zapisnika sa sastanka;
• Posao treba da bude realizovan u periodu od jula-decembra 2021. i od aprila-juna 2022. godine.
Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje
• Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
• Iskustvo u vođenju sastanaka i upravljanju dinamikom rada u grupi;
• Poznavanje fenomena i normativnog okvira za rodno zasnovano nasilje;
Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije.
Uz prijavu dostaviti:
 CV sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva,
 Potvrdu o najmanje 2 (dva) angažmana na sličnim poslovima u okviru tematskog okvira javnog poziva.
 Prijedlog cijene usluge

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 28. septembra 2021. godine na e-mail adresu: vivezene@bih.net.ba ili poštom, na adresu Udruženje građana „Vive Žene“, Alekse Šantića br. 6, 75 000 Tuzla. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora
Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Udruženja građana „Vive Žene“ imenovana u tu svrhu.
Nakon procesa odabira, kandidate ili kanditakinje koji su prošli ćemo obavjestiti putem e maila ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim moderatorom ili moderatoricom će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This