O Projektu:
Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta sigurnih kuća i subjekata zaštite za pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i jačanje multisektorske intervencije u situacijama rodno zasnovanog nasilja.
U okviru projekta planirano je kreiranje resursnog paketa za informisanje preživjelih nasilja u porodici o pravima koja im po statusu žrtve nasilja pripadaju. Resursni paket čine video zapis i informativni letak, koji su zasnovani na odredbama entitetskih i lokalnih propisa o pravima žrtava nasilja u porodici, koja su propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i zakonima kojima je uređena krivično-pravna, socijalna i zdravstvena zaštita i ostvarivanje besplatne pravne pomoći i drugim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj je da se uspostavi i promoviše standard o informisanju žrtava u skladu sa međunarodnim dokumentima i domaćim zakonskim okvirom i kroz promotivno-informativne materijale učini dostupnim građanima/kama kao vodič o pravima koja imaju.

Video zapisi će imati i prevod na znakovni jezik, a audio zapisi biće urađeni i na jeziku romske zajednice. Video zapis i letak biće tematski povezani sa Smjernicama/Vodičem za informisanje žrtava nasilja u porodici, koji je kreiran u ranijoj fazi projekta i biće dostavljen odabranom ekspertu/kinji.

Broj osoba jedna (1).
Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:
• Upoznavanje sa temom, zakonima i materijalima i publikacijama koji su osnov za sadržaj letka i videa;
• Izrada teksta letka i sadržaja i scenarija za video zapis maksimalne dužine 4 minuta;
• Nadzor nad snimanjem video zapisa i dizajnom letka;
• Posao treba da bude ralizovan u periodu od oktobra – decembra 2021.g.
Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje
• Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
• Iskustvo na poslovima kreiranja promotivnih materijala za kampanje informisanja i podizanja javne svijesti;
• Poznavanje fenomena i normativnog okvira za rodno zasnovano nasilje;
• Prijedlog cijene usluge.
Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:
-CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva,
-Potvrdu o najmanje 2 (dva) angažmana na sličnim poslovima u okviru tematskog okvira javnog poziva.
– Dostavljanje najmanje 2 (dva) primjerka različitih promo materijala, koji su autorska izrada (Potvrda naručioca ili pravnog lica o autorstvu smatraće se dovoljnom ukoliko autorski rad nije javno vidljiv).

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 28. septembra 2021. godine na e-mail adresu: vivezene@bih.net.ba ili poštom, na adresu Udruženje građana „Vive Žene“, Alekse Šantića br. 6, 75000 Tuzla. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Postupak izbora
Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Udruženja građana „Vive Žene“ imenovana u tu svrhu.
Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavjestiti putem e-maila ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim/om ekspertom/espertkinjom će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This