Vive Zene Tuzla


- Prezentacija projekta na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH -

Na redovnoj sjednici VSTV, održanoj 25. marta 2015. godine, predsjednica U.G. „Vive Žene“, Jasna Zečević je prezentirala projekat “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine”, sa posebnim osvrtom na edukaciju o psihosocijalnom radu sa žrtvama/svjedocima koja se planira provesti u 2016/17 godini.

U cilju jačanja i održivosti mreža podrške za žrtve/svjedoke u BiH, od članova vijeća tražena je podrška da daju preporuke kako bi:
1. Kantonalni/okružni sudovi u kantonima/regijama odredili svoje predstavnike i aktivno se uključili u rad mreža podrške svjedocima,
2. Centri za edukaciju sudija i tužitelja u FBiH i RS u svoje redovne programe obuka u 2016.g. i 2017.g. uvrstili edukacije sudija i tužitelja o psihosociajlnom pristupu u radu sa preživjelima koji svjedoče u krivičnim postupcima za djela ratnog zločina, organiziranog kriminala i drugih krivičnih djela.
3. Kantonalni/okružni sudovi i tužilaštva koji nemaju uspostavljene odjele ili osoblje za podršku svjedocima iste uspostavili, u saradnji sa međunarodnim programima podrške u BiH, te omogućili njihovo učestvovanje u edukacijama i radu mreža podrške.
4. Kantonalni/okružni sudovi i tužilaštva u kojima odjeli ili osoblje za podršku postoje, omogućili njihovo uključivanje u rad mreža, edukacije i druge aktivnosti koje će biti organizovane u toku projekta sa ciljem koordinacije sa drugim institucijama/organizacijama koje pružaju podršku i da bi se osigurala kontinuirana, sistemska i efikasna podrška svjedocima u prije, tokom i nakon istrage i sudskih postupaka.

Sve preporuke su jednoglasno usvojene, a u narednom periodu Vijeće će se pismeno očitovati o svojoj odluci.


   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba