Vive Zene Tuzla


TRENINZI PROFESIONALACA – RAD SA ŽRTVAMA NASILJA

S obzirom na dugogodišnji rad sa žrtvama nasilja, a posebno iz dijela iskustva rada u Sigurnoj kući, uvidjeli smo značaj rada sa počiniteljima nasilja, a koji proizilazi iz činjenice davećina počinitelja nasilja ima određene probleme koje nisu u stanju sami riješiti, što ih nerijetko dovodi do nasilnog ponašanja.

Za nasilno ponašanje nepostoji opravdanje, ali ako znamo šta je pozadina problema određenog počinitelja nasilja, možemo mu pokušati pomoći i na taj način pomoći ne samo počinitelju nego i žrtvi nasilja, porodici uopće,pa čak i široj zajednici.

Tokom 2009. god.Vive Žene su pokrenule diskusiju i inicijativu o širem rješavanju problema nasilja, a to je, pored dotadašnjeg rada sa žrtvama nasilja,uključivalo i tretman počinitelja nasilja.

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, definirana je mogućnost izricanja zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja. Pravilnikom je uređeno da taj tretman mogu provoditi zdravstvene ustanove, prije svega centri za mentalno zdravlje.

Tokom 2010. god., uvidjeli smo da se takva zakonska mogućnost na području Tuzlanskog kantona nije uopće sprovodila, tj. zahtjevi se nisu podnosili niti su izrečene zakonske mjere.

To je bio razlog za organiziranje više sastanaka, okruglih stolova i konferencija gdje smo zajedno sa stručnjacima iz drugih institucija diskutirali o situaciji na terenu, teškoćama u primjeni zakona, mogućnostima promjene zakonskih regulativa, i sl.

Pored toga što se mjere nisu izricale niti zakon primjenjivao, uvidjeli smo da u Bosni i Hercegovini nemamo stručnjake koji su posebno educirani za rad sa počiniteljima nasilja, što je i bio razlog za organiziranje edukacije profesionalaca za rad sa počiniteljima nasilja.

Edukacija je finansirana od strane IAMANEH Švicarska, a organizirana je u partnerstvu UGVive Ženei UGBudućnost iz Modriče. Edukaciju je završilo ukupno dvadeset pet profesionalaca, i to trinaestsa područja regije Doboj-Modriča i dvanaest sa područja Tuzlanskog kantona.

Edukaciju su proveli profesionalci Društva za psihološku pomoć iz Zagreba, Republika Hrvatska.

Prema Pravilniku o provođenju zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana, tretman mogu provoditi isključivo zdravstvene ustanove.Međutim, procjena je da bi takav tretman trebalaprovoditi fizička i pravna lica koja su dodatno educirana za rad sa počiniteljima nasilja.

Vive Žene su zajedno sa Komisijom za jednakopravnost spolova pri Skupštini TK pokrenule inicijativu izmjene navedenog Pravilnika još početkom 2012. god.i to u onom dijelu Pravilnika koji se odnosi na konkretnu odredbu ko sve može provoditi zaštitnu mjeru psihosocijalnog tretmana, s preporukom da bi mjeru trebalaprovoditi fizičkai pravna lica posebno educirana za rad sa počiniteljima nasilja.

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH je podržalo inicijativu, ali ubrzo nakon toga došlo je do aktiviranja izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, zbog čega je inicijativa o izmjeni Pravilnika ostavljena za period nakon usvajanja novog zakona. Novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH je usvojen i objavljen u Službenim novinama, u martu 2013.god.Nakon toga, formirana je Radna grupa za izradu Pravilnika, ali Pravilnik je još uvijek u izradi.

· U novembru 2012. god.,Vive Žene iBudućnost iz Modriče su organizirale studijsku posjetu gradu Zagrebu,RH.Za to vrijeme, dvanaest profesionalaca različitih bh. institucija je posjetilo više institucija grada Zagreba koje se bave problemom nasilja u porodici, s posebnim osvrtom na psihosocijalni tretman počinitelja nasilja.

· U oktobru 2013. god. Vive Žene su potpisale Memorandum o saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla, s posebnim fokusom na saradnju u vezi provođenja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja.

· U oktobru 2013. god.Vive Žene i Budućnost iz Modriče su organizirale studijsku posjetu gradu Rijeci, RH, kada je jedanaest profesionalaca, koji su završili edukaciju za rad sa počiniteljima nasilja, posjetilo relevantne institucije Grada Rijeke, a koje rade na problemu nasilja u porodici, s posebnim osvrtom na psihosocijalni tretman počinitelja nasilja.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba