Vive Zene Tuzla


Dokumentacija, istraživanje, edukacija

Juče žrtva torture. Danas žrtva sistema. Šta sam sutra?
Izvještaj o procjeni statusa žrtava torture u Bosni i Hercegovini 2012.

Istraživački tim: Suzdina Bijedić, Milena Savić, Milena Timanović, Murat Tahirović, Anđelko Kvesić, Fadil Redžić, Mujo Čerkezović, Jasmin Mešković iSenad Jusufbegović.

Cilj procjene i analize trenutnog statusa žrtava torture u BiH i relevantnog zakonskog okvira bio je utvrđivanje postojećeg statusa i nivoa ostvarenosti prava žrtava torture, definiranje zaključaka o procjeni njihovog statusa, te donošenje preporuka za kreiranje odgovarajućeg pravnog okvira za žrtve torture u BiH.

Regionalno istraživanje „Dehumanizacija i tortura na području Balkana“

Istraživački tim: Elmir Ibralić, Amra Muradbegović. Stla Kubinek i Danijela Kaloci

Ovim istraživanjem želimo dati doprinos prevenciji torture i rehabilitaciji žrtava, putem ispitivanja fenomena dehumanizacije u praksi, a na osnovu čijih rezultata će se moći posvetiti dodatna pažnja u smislu pravljenja kampanja podizanja svijesti društvene zajednice o ovom problemu, što će u konačnici dovesti do toga da se društvo počne sistemski boriti protiv bilo kojeg oblika dehumanizacije i diskriminacije.

Kako bi se svijest društvene zajednice o problemu dehumanizacije i torture povećala, istraživanjem su obuhvaćene tri grupe pitanja:

- Kako nastaje dehumanizacija?
- Koji su faktori koji utiču na pojavu dehumanizacije?
- Kako se dehumanizacija manifestuje?

U cilju doprinosa borbi protiv torture i pomoći žrtvama, na inicijativu IAN Centra iz Beograda, Srbija, Centar za terapiju i rehabilitaciju Vive Žene Tuzla se priključila regionalnom istraživanju „Dehumanizacija i tortura na području Balkana“, a istraživanje je jedna od komponenti Projekta „Prevencija torture i programi rehabilitacije“.

Istraživački projekat:„Uticaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini – preporuke za prevenciju i intervencije”

Ovo istraživanje se provodi u cilju utvrđivanja različitih faktora koji mogu uticati na pojavu Picture 005ponašanja u djece, te utvrđivanja faktora i potreba zašto bolje i kvalitetnije uključivanje u zajednicu djece sa delinkventnim ponašanjem.

Istraživanje provodi grupa istraživača: a) Univerziteta u Tuzli: Filozofski fakultet, Odsjek za socijalni rad; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetiMedicinski fakultet,b) Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, c) Udruženje građana Vive žene Tuzla,d)Fakultet za socijalni rad Univerziteta primjenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske (UASNW).

Podrška i dozvola za ovo istraživanje dobivena je od Ministarstva za rad i socijalnu politiku Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli.

Učešće u ovoj studiji je dobrovoljno, a istraživanje je obuhvatilo trideset osmero djece sa delinkventnim ponašanjem i njihove trideset dvije porodice sa područja Tuzlanskog kantona, te četrdeset dva profesionalca iz različitih institucija i organizacija koje pružaju pomoć i brigu djeci i porodicama.

Istraživanje je u završnoj fazi pisanja izvještaja, a dobiveni nalazi će biti javno predstavljeni u toku 2014. god.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba