Vive Zene Tuzla


Psihosocijalni rad sa odraslima

U nastavku, pomenut ćemo psihosocijalne grupe sa kojima se radilou protekloj 2012/ 2013 god.,ali i grupe koje su još uvijek aktivne.

Aktivne su sljedeće grupe u zajednici, na području Distrikta Brčko i Istočne Bosne :

1. Muška grupa preživjelih logoraša Distrikta Brčko

Socioterapijska grupa muškaraca, sastavljena od članova Udruženja preživjelih logoraša iz Distrikta Brčko. Grupa je krenula sa radom u novembru 2012. god. Prije formiranja grupe,urađeni su individualni intervjui sa potencijalnim članovima kako bi se ustanovilo njihovo psihološko stanje i funkcioniranje, te kako bi se odredile mjere intervencija da im se što kvalitetnije pomogne. Intervjuirano je jedanaest članova pomenutog Udruženja. Svi su bili u logoru i izloženi različitim oblicima torture. Kroz teme je rađeno na kontekstualnom pristupu koji je uključivao: period prije rata, rat, period nakon rata, sadašnjost, kao i perspektive budućnosti. Ono što smo procijenili kao važno za ovu grupu jeste psihoedukacija o PTSP-u, koja bi umnogome pomogla u procesushvatanja „šta se to meni dešava?“ Takođe, ovladavanje vještinama brige o sebi bi pomoglo da se članovi lakše nose sa prisutnim simptomima. Grupne sesije održavale su se jednom sedmično, u trajanju od dva sata. Za devetmjeseci rada grupe održano je dvadeset devetseansi. Rad kroz grupnu terapiju i praćenje, muškarcima koji su preživjeli torturu logorai ostala traumatska iskustva tokom rata, je pokazao značajno smanjenje simptoma PTSP-a, ali i simptoma depresije ianksioznosti,tepovećanju same funkcionalnosti. Grupa je trenutno u fazi supervizijskih susreta jednommjesečno od strane voditelja grupe. Takođe, grupa ćefunkcionirati u vidu dalje podrške kroz individualnu psihoterapiju(ukoliko se za tim pokaže potreba), treninge, umrežavanje i uspostavljanje saradnje sa drugim udruženjima.

2. Ženska grupa Distrikta Brčko

Priprema ove grupe je krenula kroz kontakte i aktivnosti koje provodi naša organizacija u okviru projekta „Zajedno protiv torture”. Nakon pojašnjenja važnosti pružanja psihološke pomoći i podrške članovima Udruženja nestalih Brčko Distrikta,dogovoren je uvodni razgovor sa članicama. Članicama je prezentiran plan rada na početku, koji je imao svoju strukturu, ciljeve rada grupe i praćenje, ali nije bio rigidan u smislu da ne mogu promijeniti i uvesti neke stvari za koje smo zajednički procijenili kaovažne. Grupa je započela s radom krajem oktobra 2011. god. i trajat će do decembra 2013.god.Članice grupe, radeći na sebi i svojim traumama su u prilici integrirati svoju prošlost i osloboditi se tereta kojegnose sve ove godine, skoro dvije decenije. Osnažene kroz naš rad sa njima, u prilici su dati svoj doprinos razvoju zajednice, prvenstveno kroz doprinos zdravijim odnosima među ljudima. Radeći s njima, što je dugotrajan proces, pomažemo im da razviju sopstvena gledišta i tako preuzmu dio odgovornosti za svoj život u datim okolnostima. Unutar grupe, članovi dijele neka zajednička iskustva koja su pojedinačno doživjeli, a dijele i dio zajedničkog konteksta (dolaze iz iste kulture, imaju zajedničke sklonosti, itd.). Grupni rad je usmjeren na zadovoljavanje različitih potreba članova grupe i njihovo osnaživanje za djelotvornije rješavanje problema i suočavanje sa životnim poteškoćama. Posebna vrijednost grupe je u tome što ona funkcionira kao tipično socijalno društvo, sa mrežom međusobnih odnosa, što je veliki potencijal koji se može koristiti u radu. Značaj grupe je i u tome što ona pojedincu daje osjećaj sigurnosti, oslobađa ga odgovornosti i smanjuje osjećaj krivnje.

Ciljevi za grupu:

• Članice grupe, osnažene,postaju relevantan faktor u promišljanju stvarnosti, izgradnji povjerenja i boljem radu Udruženja.

• Izgrađena mreža međusobnih odnosa se koristi kao resurs (npr. zajednički učestvuju u obilježavanju važnih datuma u procesu žalovanja ili obilježavanju i dijeljenju sretnih događaja, planiraju i realiziraju male projekte u svom materijalnom osnaživanju, učestvuju u edukaciji i sarađuju sa drugim grupama).

• Zajednički su se upustileu osvještavanje zajedničkog narativa,kroz izgradnju empatije idijeljenje ličnihemocija i teških iskustava.

• Oslobođene ljutnje, tuge, bola i nepovjerenja lakše stupaju u kontakt sa drugima.

3. Ženska grupa Cerska (OpćinaVlasenica)

Psihosocijalna ženska grupa u Cerskojpočelaje s radom u aprilu 2013. god., a grupu čine mještanke Cerske i okolnih mjesta. Grupni susreti se održavaju u OŠ„Cerska“jednom sedmično, a broj redovnih članica je četrnaest. Radi se o mlađim ženama sa porodicamakoje se uglavnom bave poljoprivredom ili stočarstvom. Ideja o formiranju grupe potekla je od samih članica, a neki od ciljeva grupe su:

• podizanje svijestio vlastitimpotrebama i jasnije izražavanje istih;

• osvještavanje unutarnjih snaga, resursa i kapaciteta (kroz razvijanje ličnog plana brige o sebi i kroz psihoedukaciju);

• međusobno povezivanje u cilju stvaranja stabilne mreže koja će doprinijeti boljem radu i funkcioniranju zajednice (stupanje u kontakt sa članovima drugih grupa u zajednici i udruženjima, s ciljem usvajanja znanja i vještina kojeće im pomoći u eventualnom formiranju vlastitog udruženja);

• stvaranje jasnije i pozitivnije vizije budućnosti.

Sa grupom je planirano raditi do kraja 2013.god. kada će se raditi evaluacija, a u zavisnosti od potreba članica grupe, moguće je i eventualnonastaviti radgrupe i u 2014. god.

4. Ženska grupa Mramorje

Sa ovom grupom žena, s obzirom da se radi o socioterapijskoj grupi i s obzirom na kontekst u kojem žive i sadosadašnjimpostignutimrezultatimau radu sa njima, postavljeni su i ciljevi rada u skladu s tim:

· praćenje rada Udruženja građana povratnika ''Mramorje'';

· nastavakrada na samospoznaji – razvijanje znanja i vještina važnih za bolje razumijevanje samih sebe, drugih ljudi i zajednice u kojoj žive;

· edukacijao temama aktuelnim za lokalnu zajednicu i rad Udruženja: javno zagovaranje, planiranje i izradaprojekata.

· motiviranje stanovnika da preuzmu aktivnosti koje bi dovele do poboljšanja uslova života u njihovoj okolini, zajednici.

Od septembra 2013. god., ova grupa je mješovita(muškarci i žene)i radi se na njihovom jačanju i postizanju zajedničkih ciljeva za korist zajednice.

5. Ženska grupa Lolići

Rad sa ovom grupom započeo je početkom maja 2013. god. Pripreme za grupu su trajale od početka 2013.god. Naime, na inicijativu nekoliko žena iz Lolića napravljen je spisak zainteresiranih koje su željele da imaju svoju grupu još 2012. god., ali zbog nedostatka kadra, koji je bio raspoređen na drugim aktivnostima, nismo imali kapacitet da rad s njima započnemo ranije. Pripreme su se odvijale tako što je svaka članica koje je bila na spisku zainteresiranih posjećena u njenoj kući gdje je obavljen prijemni intervju. Intervju je sadržavao pitanja u vezi motivacije za grupu, problema koje imaju, liste simptoma i opće podatke. Obavljeno je ukupno dvadeset kućnih posjeta. Sve posjećene žene su povratnice. Neke imaju potpune porodice, nekima od njih su nestali ili ubijeni i sahranjeni muževi. Dvjema članicama su ubijeni sinovi.

Rad grupe se planira najmanje do kraja juna 2014. god.kada će se izvršiti evaluacija i napraviti eventualni plan za dalji rad grupe.

Ciljevi rada grupe su: razvijanje znanja i vještina važnih za bolje razumijevanje samih sebe, drugih i zajednice u kojoj žive;rad na samospoznaji;podrška u rješavanju ličnih i socijalnih problema, radi uspješnijeg suočavanja sa životnim poteškoćama;razvijanje i uspostava izgubljenog međusobnog povjerenja i povjerenja u lokalnu zajednicu i šire;rad na traumi (ukoliko to sami iniciraju ili postane vidljivo tokom razvojagrupe).

Grupe u udaljenim zajednicama

Pored postojećih psihosocijalnih grupa, dio naših aktivnosti je vezan i za rad sa udaljenim zajednicama, sa grupama preživjelih logoraša. Preko Projekta „ Zajedno protiv torture u BiH“ Mreža i partnerstvo sa Udruženjima/Udrugama logoraša, prepoznala se potreba za psihosocijalnim radom sa populacijom koja je zapostavljena i marginalizirana u našoj zemlji – populacijom preživjelih logoraša.

Grupe koje su dio ovih aktivnosti:

- Grupa preživjelih logoraša iz Središnje Bosne,
- Grupa preživjelih logoraša Vareš i
- Grupa preživjelih logoraša Sarajevo.

Specifičnost ovakvog načina grupnog radaogleda se u tome da su sesije organiziranemjesečno, u bloku od četiri sata, štouključujedvije grupne sesije za jedan susret.

Kroz saradnju s udruženjima žrtava rata i implementaciju psihosocijalnog programa,cilj je osnaživanje na individualnom nivou u razumijevanju vlastitihživotnih iskustava, prepoznavanja i poticanja razvoja sopstvenih socijalnih vještina.

Iskustva našeg rada u projektima ove vrste pokazuju da još uvijek postoji potreba bh. građana za upoznavanjem i razumijevanjem proživljenih traumatskih iskustava tokom prethodnog rata i napora kojeg je neophodno uložiti u izgradnji međusobnog povjerenja, odn.izgradnji mira i dijaloga. Oni su spremni raditi na sebi, neovisno iz kojeg entiteta dolazei koje su vjerskei nacionalne pripadnosti.

   
 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba