Vive Zene Tuzla


Sistemski pristup u radu sa porodicama pogođenim nasiljem

 

Tretman/prevencija nasilja u porodici

U poslijeratnom periodu, Bosna i Hercegovina (BiH) i dalje se suočava sa posljedicama rata, ekonomskom nerazvijenošću, posljedicama ratne traume i mnogim drugim socio-psihološkim problemima. BiH porodice su pogođene siromaštvom i nižim kvalitetom života, što dovodi do loših odnosa unutar porodice i između supružnika. Ove porodice se često suočavaju i sa drugim problemima kao što su nasilje u porodici, maloljetnička delinkvencija, samoubistva, incest i zavisnost od psihoaktivnim supstancama i alkoholu.
Novi sistemski pristup za psihosocijalne intervencije sa porodičnim sistemima pogođenim nasiljem, rješava probleme nasilja na sveobuhvatniji način. Ovom metodom svaki član porodice se uključuje u razmatranje, sa ciljem pronalaženja rješenja za zaustavljanje nasilja u BiH društvu. Ovaj multidisciplinarni pristup ne uključuje samo porodičnu terapiju, već kad god je potrebno uključuje i druge mjere kao što su mjere socijalnog rada ili pedagoški rad. Tražena rješenja će biti definirana u planovima intervencije koji su pojedinačno napravljeni za svaku porodicu, obuhvatajući širi porodični sistem i omogućavajući aktiviranje i osnaživanje potencijalnih mehanizama podrške unutar porodica.

Ciljevi:

- Razviti sistemski pristup radu s s porodicama pogođenim nasiljem zasnovanim na kontekstualnom shvatanju nasilja u porodicama BiH, te njegovim uzrocima.
- Osnažiti 10 porodica kroz tretman zasnovan na sistemskom pristupu intervencija psihosocijalnog nasilja, što će dovesti do smanjena nasilja u porodici
- Poećati znanja o sistemskom pristupu među profesionalcima.

Sistemski pristup u radu sa porodicama pogođenim nasiljem

Podrazumijeva psihosocijalne intervencije unutar porodičnih sistemima pogođenih nasiljem. Problemi sa nasiljem se mogu riješiti na sveobuhvatniji način uzimajući u obzir svakog člana porodice. Rad je zasnovan na dugogodišnjem iskustvu Vive Žene što će donijeti bolje razumijevanje pitanja nasilja u porodici i efikasnijeg pristupa intervencije u smislu prevencije i intervencije za tretman i osnaživanje porodičnih sistema u kontekstu BH društva.

Rad podrazumijeva:

- Individualni rad sa žrtvama nasilja
- Individualni rad sa počiniocima nasilja
- Porodične i partnerske razgovore/savjetovanje i psihoterapija
- Psihopedagoški rad sa djecom
- Kućne posjete porodicama pogođenim nasiljem

Za koga je namjenjen:

- Porodice pogođene nasiljem /žrtve i počinioci/
- Pojedinci/odrasli i djeca/koji žive u porodicama pogođenim nasiljem
- Zainteresirane porodice za preventivni rad na komunikaciji i građenju boljih odnosa

 

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba