Vive Zene Tuzla


Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka

 

Projekat: „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka“
Trajanje projekta: 01. august 2017.g. – 30. septembar 2018.g.
Donator projekta: Vlada Švicarske konfederacije putem Ambasade Švicarske u BiH
Implementator projekta: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Korisnik granta: UG “Vive Žene“ Tuzla

Uvod
Projekat: „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka“ prati prioritetna područja reforme pravosuđa i ciljeve relevantnih strateških dokumenata u BiH, a odgovara na uočene potrebe kako tužitelja i stručnog osoblja tužilaštava tako i potrebe žrtava/svjedoka. Projekat se naslanja na dugogodišnju praksu UG “Vive Žene“ u pružanju psihosocijalne podrške svjedocima/žrtvama pred pravosudnim institucijama BiH, sudovima u zemljama iz regiona kao i saradnju sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Den Haagu.
Strategija za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BIH (VSTV-a), kojoj je prethodilo dokumentarno istraživanje „Otvorena tužilaštva“, potvrdili su neophodnost osiguranja profesionalnog postupanja prema učesnicima u radnjama iz nadležnosti tužilaštva, koja preporučuje niz mjera za poboljšanje postupanja prema oštećenima i svjedocima, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Glavni cilj projekta:
Poboljšanje statusa oštećenog/svjedoka, uključujući uživanje zakonom zagarantovanih prava i olakšano učestvovanje u svim radnjama tužilaštva bez diskriminacije.

Specifični ciljevi projekta:
1. Osnažiti profesionalne kapacitete i senzibilizirati profesionalce tužilaštva za individualiziran pristup u postupanju koji uvažava specifične psihosocijalne karakteristike i potrebe posebno ranjivih grupa žrtava/svjedoka,
2. Unaprijediti insitucionalnu kulturu, politiku i praksu u postupanju sa svjedocima/oštećenim kroz primjenu Uputstva o postupanju prema žrtvama/svjedocima te razvoj informativnih brošura o pravima i dostupnoj podršci za svjedoke/oštećene koji dolaze u kontakt sa tužilaštvom,
3. Osnažiti saradnju i koordinaciju između tužilaštva, profesionalaca iz drugih institucija i NVO iz institucionalnih mreža za podršku žrtve/svjedoke u BiH.

Korisnici projekta/ciljne grupe:
Primarni korisnici projekta su:
• Tužioci, tužilačko osoblje i stručni saradnici/savjetnici za podršku svjedocima tužilaštava, koji dolaze u kontakt sa svjedocima/žrtvama. (30 profesionalaca)
Krajnji korisnici projekta su:
• građani BiH, a posebno osobe koji su u direktnom kontaktu sa tužilaštvom oštećeni/svjedoci: žene žrtve ratnog silovanja, žene žrtve kućnog nasilja, trgovine ljudima, djeca žrtve/svjedoci krivičnih djela i svjedoci koji dolaze iz marginaliziranih i manjinskih društvenih grupa.

Profesionalci iz CSR, CMZ, NVO (50 osoba) i šira javnost putem medija će imati korist od učešća u aktivnostima projekta koje će uticati na poboljšanje saradnje, koordinacije i poboljšanja percepcije javnosti o tužiteljima i tužiteljskim osobljem u BiH.

Ključne aktivnosti:

SO1:

1.1. Održavanje javnog skupa (okrugli sto) na početku projekta koji će uključiti stručno osoblje tužilaštva, profesionalaca iz drugih javnih ustanova, NVO koje se bave pitanjima žrtava/svjedoka i medije
1.2. Pres konferencija
1.3. Provođenje treninga jačanja profesionalnih kapaciteta tužilaštava za profesionalnije postupanje sa žrtvama/svjedocima. Trening pod nazivom: „Specifičnosti pristupa u radu i postupanju sa ranjivim grupama žrtava/svjedoka“ će biti organizovan, kako bi se tužioci i saradnici dodatno osposobili za pristup u radu sa specifičnim kategorijama svjedoka.
Trening će biti organizovan u tri jednodnevna modula, a učesnici su tužioci, tužilačko osoblje i saradnici iz odjela za podršku svjedocima. Treninge će voditi psihoterapeuti-edukatori iz UG Vive Žene u saradnji sa stručnim saradnicima iz odjela za podršku pri tužilaštvima, kako bi se na što efikasniji način obradila pitanja sa kojima se u svakodnevnom radu susreću tužioci i tužilačko osoblje.

SO2:

2.1. Izradu dokumenta Uputstva o profesionalnom postupanju prema žrtvama/svjedocima u saradnji sa konsultativnim timom iz tužilaštva.
2.2..Okrugli sto na kojem će se prezentovati finalni tekst Uputstva o postupanju prema žrtvama/svjedocima.
2.3. Pres konferencija
2.4. Izrada teksta Informativne brošure u kojoj će se prezentovati prava u radnjama koje su u nadležnosti tužilaštva, pravo na pristup informacijama na jeziku koji je razumljiv svjedocima, o pravu da učestvuju u krivičnim postupcima, daju iskaz i predoče dokaze, pravu pritužbe na negativne tužilačke odluke, pravo na reparaciju štete, pravo na nadoknadu troškova učešća, mogućnost pritužbe na postupanje tužioca i tužilačkog osoblja i pravo na rješavanje te pritužbe. ž
2.5. Pres konferencija

SO3:

3.1. Sastanci sa predstavnicima uspostavljenih institucionalnih mreža podrške žrtvama/svjedocima u BiH.
3.2. Završna pres konferencija – Medijska prezentacija provedenog projekta i ostvarenih projektnih rezultata.

 

 

 

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba