Vive Zene Tuzla


Psihosocijalni program rada Vive Žene

Tokom godina rada, osim pružanja direktne psihosocijalne podrške korisnicima,Vive Žene su uložile mnogo u razvoj internih kapaciteta i stručnu specijalizaciju osoblja.

Osoblje je imalo dodatne edukacije iz: gestalt terapije, psihodrame, grupne analize, porodične terapije, art terapije, terapije realiteta, kognitivno-bihevioralnog pristupa.

Znanje stečeno u Vive Žene je konstantno testirano i obogaćivano kroz praksu. U isto vrijeme nova znanja i praktična iskustva su nas motivirala da stalno tražimo nove pristupe u našem radu sa traumatiziranim osobama i samim tim utičemo na promjene cjelokupnog konteksta u zajednicama u kojim organizacija sprovodi aktivnosti.

Implementirani psihosocijalni model rada Vive Žene, baziran na razumijevanju da je liječenje traume multidimenzionalni, dugotrajni proces koji podrazumjeva ne samo multidisiplinarni rad sa korisnicima vec I rad na različitim nivoima: individualnom, nivou lokalne zajednice i makro nivou društva.

Zbog toga su Vive Žene usvojle princip rada sa tri nivoa intervencije u svom psihosocijalnom programu koji se implementira u tri polja rada, svaki od njih sa specifičnim ciljevima, aktivnostima i rezultatiima:

A. Prvi nivo u oporavku žrtava rata, torture I nasilja je individualno liječenje unutarnjih rana koje se implementira kroz program Rehabilitacije (Centar Vive Zene-stacionarni odjel I odjel ambulantnog rada;).

B. Drugi nivo je ponovna izgradnja povjerenja i socijalne povezanosti u lokalnim zajednicama koji se implementira kroz program psihosocijalni I pedagoski rad sa djecom I odraslima, treninga i građenja kapaciteta u radu sa državnim i organizacijama civilnog društva.

C. Treći nivo je makro nivo rekonstrukcije ratom oštećenog društva (sistema) koji se implementira kroz aktivnosti podizanja svijesti, zastupanja i zagovaranja

A. Prvi nivo djelovanja: Centar za terapiju i rehabilitaciju

Centar za terapiju i rehabilitaciju je otvoren za osobe koje su bile izložene traumatskom događaju kojim je bio ugrožen njihov život ili im nanio fizičku ili emocionalnu štetu. Potreban je kompleksan i dugotrajan način podrške za veliki broj osoba koje nisu u stanju da uspostave odgovarajući psiho-socijalno ravnoteže i da se nose sa najtežim životnim okolnostima.

U Centru za rehabilitaciju i savjetovanje profesionalci pružaju žrtvama torture i nasilja podršku u liječenju psihoemotivnih, psihofizičkih i psihosomatskih poremećaja kroz: individualne psihoterapije, grupne psihoterapije, individualne boditerapije, porodične terapije, partnerske terapije, individualnog socijalnog savjetovanja, individualnog pravnog savjetovanja, pedagoškog rada sa djecom, medicinske podrške i intervencije.

B. Drugi nivo djelovanja: Izgradnja povjerenjai socijalne povezanosti

Rad sa zajednicom podrazumjeva osnaživanje unutrašnjih kapaciteta određenih grupa i pojedinaca tako da preuzimaju odgovornost za sebe, da preduzimaju inicijative za rješavanje sopstvene situacije i da stvaraju poželjene uslove za vlastite budućnosti.

Rad sa zajednicom se radi kroz: grupne i inidividualne psihoterapije, pravnog savjetovanja, medicinske intervencije i savjetovanje, pedagoške radionice, grupe za samo-pomoć, treninzi za profesionalce koji rade sa traumatiziranim osobama.

C.Treći nivo djelovanja: Podizanje svijesti i ostvarivanje ljudskih prava građana

O posljedicama torture skorašnjeg rata uglavnom se diskutira samo među profesionalcima koji rade na tome, a ne među političarima koji su odgovorni za rekonstrukciju i razvoj ove zemlje. Prema iskustvima iz sopstvenih i drugih zona konflikta i istraživanja širom svijeta, poznato je da izbjegavanje razgovora o onome što se dogodilo tokom rata može i hoće dovesti do novog konflikta. U okviru ovog programa rada na podizanju svijesti, zastupanja i zagovaranja, Vive Žene blisko suradjuju sa organizacijama koje se bave ljudskim pravima i zajedno sa njima kreiraju i sprovede kampanje sa ciljem poboljsanja pravnog okvira koji tretiraju problematiku žrtava torture i nasilja.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba