Vive Zene Tuzla


- NAJAVA KONFERENCIJE „DUGOROČNA PODRŠKA SVJEDOCIMA/ŽRTVAMA U BIH“ -

 

UG„Vive Žene“ Tuzla u partnerstvu sa „Medica“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj“ Banja Luka, organizuje konferencije pod nazivom „Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama u BiH“ koja će se se održati u periodu 12. i 13. aprila 2018. god. u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu . Konferencija je dio projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je unaprjeđenje pristupa pravdi i rehabilitaciji za preživjele/svjedoke kroz pružanje blagovremene multidisciplinarne podrške kako bi se spriječio budući konflikt i doprinijelo održivom miru u BiH. Svrha konferencije je informisanje javnosti o projektu, postignutim rezultatima i isticanje važnosti održivosti uspostavljenih mreža podrške za svjedoke/žrtve u BiH.

Na osnovu dugogodišnjeg rada (20+ godina) udruženja Vive Žene iz Tuzle i Medica Zenica sa osobama koje su preživjele ekstremnu traumatizaciju i na osnovu stručnog iskustva u radu sa svjedocima i/ili žrtvama, ustanovljen je nedostatak poštovanja osnovnih ljudskih prava za svjedoke/žrtve. Ukazalo se da je potrebna sveobuhvatna pomoć za žrtve/svjedoke krivičnih djela, a naročito ratnog zločina kroz multidisciplinarni i psihosocijalni pristup, te multisektorsku saradnju prije, za vrijeme i nakon suđenja.Evropska unija je kroz Instrument za stabilnost (instrument Evropske komisije) finansirala projekat, čiji cilj je bilo unapređenje pristupa pravdi i rehabilitaciji za preživjele/svjedoke kroz pružanje blagovremene multidisciplinarne podrške kako bi se spriječio budući konflikt i doprinijelo održivom miru u BiH.

Umrežavanjem je uspostavljena uska multisektorska saradnja nadležnih javnih institucija (sektor 1) i nevladinih organizacija (sektor 3), koje su stručne, iskusne i oformljene da štite interese korisničke grupe (svjedoka i/ili žrtava). Multi-disciplinarnosću članica mreža (pravo, izvršna vlast, zdravstvo) osiguralo se da svi segmenti relevantni za interese svjedoka/žrtava budu obuhvaćeni.

Ukupno je uspostavljeno i ojačano 15 mreža: 9 u kantonima Federacije BiH, jedna u Distriktu Brčkom, te 5 u Republici Srpskoj shodno regijama nadležnosti Okružnih sudova. Ojačanih 15 mreža broji čak 265 članica, od kojih su 179 javne ustanove, i 86 nevladine organizacije. Ovakva vrsta multisektorske saradnje je osnovica za kvalitetan napredakBosne i Hercegovine u procesima EU integracija. Osim Zapadnohercegovačke Županije/Kantona su sve ostali kantoni/regije pokrivene, te uključuju 139 opština, što predstavlja 97% od ukupnih 143opština u BiH.

Projekat je tokom trajanja od 40 mjeseci intenzivno sarađivao sa svim relevantnim akterima, a radi sistemskogunapređenja cjelokupnog procesa i ambijenta za preživjele/svjedoke. Ukupno 620 događaja (treninga, radionica, konsultativnih sastanaka) sa skoro 5,000 učesnika je doprinijelo stručnom usavršavanju, sensibilizaciji profesionalaca, te uskim kontaktom članica mreže iz svih dijelova BiH, a radi kvalitetnog funkcionisanja procesa u koje je žrtva/svjedok uključen prije, tokom i nakon suđenja. Nadležnejavne ustanove su sudovi, tužilaštva, ministarstva unutrašnjih poslova, centri za socijalni rad, centri za mentalno zdravlje, domovi zdravlja, te kantonalni, entitetski i ministarstvate državne agencije za bezbijednost na BiH nivou – u uskoj saradnji u mreži sa nevladinim organizacijama, psiholozima, i psihoterapeutima.Psihosocijalni i multidisciplinarni pristup u svim dijelovima suđenjasu neophodni kako bi se osiguralo izbjegavanje dodatnog stresa, retraumatizacije i pogoršanja postojećeg psihološkog stanja preživjelih žrtava i svjedoka. Na ovaj način se unaprjeđuje položaj svejdoka/žrtava u toku suđenja, olakšava se pristuppravdii doprinosi miru i suživotu u BiH.

 

 

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba