Vive Zene Tuzla


- POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA PROVOĐENJE EDUKACIJE NA TEMU
“JAVNO ZAGOVARANJE/ZASTUPANJE” -

 

U.G. Vive Žene Tuzla poziva zainteresirane trenere/edukatore da dostave svoje ponude za pripremu i provođenje trodnevne obuke/treninga na temu: “Javno zagovaranje i lobiranje za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“.
U.G. Vive Žene Tuzla realizira regionalni projekat pod nazivom “Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije finansijski podržan od strane Europske Unije. Svrha projekta je osnažiti organizacije civilnog društva (OCD) da učestvuju i poboljšaju kapacitete za dijalog kao i uticaj na politike i procese donošenja odluka. Osim toga, cilj je podstaknuti i umrežavanje OCD kako bi se olakšala razmjena znanja uz jačanje vještina zagovaranja i lobiranja u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja širom jugoistočne Europe.
U ovoj fazi projekta, predviđeno je održavanje trodnevne obuke/treninga na temu: “Javno zagovaranje i lobiranje za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“.
Cilj obuke/treninga je poboljšanje razumjevanja koncepta zagovaranja/zastupanja i elemenata procesa zagovaranja i lobiranja, kao i identifikovati nedostatake i prednosti u pristupu koji OCD primjenjuje prilikom javnog zagovaranja/zastupanja i lobiranja. Intenzivirati zagovaračke aktivnosti OCD i povećati njihovu uspješnost u provođenju kampanja javnog zagovaranja kojima se utječe na unapređenje zaštite i podrške u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

Učesnici: Obuka se organizuje za 15 učesnika, predstavnika organizacija civilnog društva sa područja Bosne i Hercegovine.

Očekivani rezultati:
• Učesnici unaprijedili znanja i vještine o fazama u procesu zagovaranja/zastupanja, o elementima efikasne kampanje zagovaranja/zastupanja i lobiranja
• Učesnici unaprijedili znanja i vještine neophodne za identifikaciju ciljne grupe i razjašnjavanje teme zagovaranja/zastupanja;
• Učesnici unaprijedili znanja i vještine planiranja i provođenja kampanja zagovaranja (mobiliziranje zainteresiranih strana i vršenje utjecaja na donosice odluka da se donesu politike kojima će se osigurati konkretna unapređenja života u oblasti koja je predmet zagovaranja)

Angažman trenera/kinje podrazumijeva:
• Sastanke sa projektnim timom
• Izrada prijedloga plana i programa za obuku sa definisanim dnevnim redom
• Pripremu i kreiranje materijala/prezentacija za obuku
• Realiziranje interaktivne i dinamičane trodnevne obuke uz primjenu metoda neformalnog obrazovanja odraslih
• Izrada izvještaja o realiziranoj obuci (max. 3 dana po završetku)

Potrebne kvalifikacije trenera/kinje:
• relevantno akademsko zvanje i stručno usavršavanje u navedenoj oblasti;
• predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti javnog zagovaranja/zastupanja i lobiranja.
• relevantno radno iskustvo;
• predloženi plan i program
• finansijska ponuda


Dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu:
1. CV;
2. dokaz o predavačkom iskustvu;
3. okvirni plan i program obuke/treninga, sa sadržajem i očekivanim ishodima obuke;
4. finansijska ponuda.
Tražene dokumente treba dostaviti na email: stela_kubinek@hotmail.com
najkasnije do 15. novembra 2017. godine, sa naznakom “Prijava za trenere”.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba